Maisteri-ja tohtoriopiskelijoiden kirjoittamisen tukeminen

Kuva: Tuula Lehtonen
Kuva: Tuula Lehtonen

Matkustin Consortium on Graduate Communicationin järjestämään konferenssiin kesäkuun alkupuoliskolla. Konferenssi “Bridging English Language Teaching and Writing Studies in Supporting All Graduate Writers” oli koonnut Yalen yliopistoon 85 asiasta kiinnostunutta, eri yliopistoissa toimivaa opettajaa, lähinnä Yhdysvalloista. Osallistujat toimivat tehtävissä, joissa he ideoivat tai järjestävät erilaisia kirjoittamisen tukimuotoja erityisesti englantia toisena kielenä puhuville, mutta myös englanninkielisille opiskelijoille. Usein heidän työpaikkansa on ainakin jossain määrin Helsingin yliopiston kielikeskuksen kaltainen paikka.

Konferenssi opetti, laittoi ajattelemaan ja auttoi ymmärtämään. Muistiinpanojeni perusteella konferenssissa nousivat esiin seuraavat teemat eri yhteyksissä.

Kommunikaatiotaidot ja opintomenestys

Kieli-ja kommunikaatiotaitoja Yhdysvalloissa opettavia kiinnostaa ulkomailla syntyneiden maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden opinnoissa menestymisen ja kommunikaatiotaitojen välinen suhde. Konferenssiosallistujat toivat eri muodoin esiin, että mitä paremmat kieli- ja kommunikaatiotaidot opiskelijalla on, sitä parempi on opintomenestys. Useimmiten huomiota on kiinnitetty kirjoitustaitoon, mutta yhä useammin kuulin keskusteluja lukutaidosta ja tarpeesta tukea myös sitä. Myös kommunikaatiotaitojen tärkeys työelämässä vaikutti esiin yhä useammin tulevalta teemalta.

Kansainvälisten opiskelijoiden lisääntynyt määrä

Kuva: Tuula Lehtonen
Kuva: Tuula Lehtonen

Ulkomailla syntyneiden maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden määrä on kasvanut selkeästi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Suurin kasvu on tapahtunut maisteriopiskelijoiden määrässä. Nämä trendit ovat lisänneet tarvetta järjestää erilaisia kommunikaatio-opintoja ja tukimuotoja, erityisesti kirjoittamisessa, mutta myös lukemisessa ja esimerkiksi esiintymistaidoissa. Näitä tukimuotoja ovat toivoneet sekä opiskelijat että kansainvälisiä opiskelijoita opettava henkilökunta. Mitä enemmän erilaista kielellistä tukea järjestetään, sitä enemmän myös englantia äidinkielenään käyttävät maisteri- ja tohtoriopiskelijat käyvät siitä kyselemässä ja sitä pyytämässä.

Erilaisia tukimuotoja kirjoittamiseen

Maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoille on vuosien saatossa kehitetty yhdysvaltalaisyliopistoissa erilaisia tukimuotoja, joista yleisimpiä ovat kirjoituskurssit, kielen/kommunikaatio-opettajan antama kielellinen ohjaus, koulutetun vertaistuutorin antama kielellinen ohjaus ja opiskelijoiden keskinäiset kirjoitusryhmät, joita koordinoi joko henkilökunnan jäsen tai opiskelijat itse. Useimmiten näitä tukimuotoja järjestetään kieli/kirjoituskeskuksessa, mutta jonkin verran kommunikaatio-opettajat rantautuvat myös laitoksille. Konferenssissa keskusteltiin myös opiskelijan oman gradu- tai väitöskirjaohjaajan roolista kielellisen palautteen antajana, ja joissain yliopistoissa on järjestetty ohjaajille koulutusta kielellisen palautteen annossa. Tärkeänä nähtiin, että opiskelija ei jää yksin vaan että hänellä on mahdollisuus saada kielellistä tukea ja löytää tarjolla oleva tuki.

Tuttua?

Kuva: Tuula Lehtonen
Kuva: Tuula Lehtonen

Vaikuttavatko nämä teemat tutuilta? Arvelen, että vaikka Yhdysvaltain ja oman korkeakoulujärjestelmämme erot ovat huomattavat joissain asioissa, on meillä paljon yhteistä kielellisen tuen tarpeen suhteen. Helsingin yliopiston kielikeskus järjestää erilaisia kirjoittamisen ja muun kommunikaation tukimuotoja osittain juuri siksi, että ei-suomenkielisten maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoiden määrä on kasvanut. Kun Helsingin yliopiston Iso Pyörä myllertää opintoja, on hyvä jälleen pohtia opiskelijoiden kielellistä tukea, erityisesti kun kansainvälisten tai muiden englanniksi opiskelevien opiskelijoiden määrä saattaa edelleen kasvaa. Tuelle on taatusti tarvetta myös omassa kontekstissamme.

Tuula Lehtonen

Kirjoittaja on englannin kielen yliopistonlehtori Kielikeskuksessa ja Opettajien akatemian jäsen.