Ensikurkistus curriculum-uudistuksen tuloksiin – miten lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman uudistus HY:ssa onnistui?

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunta otti varaslähdön Iso pyörä -opintouudistuksessa ja lähti syksyllä 2015 toteuttamaan lääketieteen koulutuksen uutta opintosuunnitelmaa.  Nopeutetulla aikataululla tehdyssä uudistuksessa kaikki opintojaksot mukautettiin uuteen opintosuunnitelmaan kolmen lukuvuoden aikana ja keväällä 2018 kaikki opintojaksot oli viety ainakin kertaalleen maaliin uuden opintosuunnitelman mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena oli virtaviivaistaa opintoja muuttaen samalla sisältöjä vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin erityisesti työelämälähtöisesti.  Lisäksi tavoitteena oli uusien opetusmenetelmien ja -tilojen kehittäminen ja käyttöönotto.

Opintojaksoja yhdistettiin ja tiivistettiin, jotta kliiniset opinnot päästiin aloittamaan jo kolmannen opintovuoden syyslukukaudella. Uutena elementtinä opetukseen tulivat ns. toukokuun syventävät, joita opiskelijan tulisi valita 5 op lukuvuosittain viiden opintovuoden aikana, yhteensä 25 op. Näihin oli tarkoitus siirtää lähimpänä erikoislääkärikoulutusta oleva oppisisältö ja toisaalta tarjota pakollisia opintoja rikastuttavia kursseja. Samalla opintojaksojen ydinainesta päivitettiin ja tarkennettiin. Myös opetusmenetelmiä uudistettiin ja joillakin opintojaksoilla otettiin käyttöön käänteisen oppimisen periaatteisiin perustuvia opetusmenetelmiä.

Samoihin aikoihin, kun kaikki opintovuodet noudattivat ensimmäistä kertaa uutta opintosuunnitelmaa, koulutusohjelman johtoryhmä päätti käynnistää uudistuksen toteutumisen ensiarvioinnin. Työtä varten perustettiin arviointiryhmä, joka tarttui selvitystyöhön käyttäen eri lähteistä kerättyä tietoa.

Miten uudistus sitten onnistui? Vielä on liian varhaista tehdä lopullisia päätelmiä onnistumisesta, mutta jonkinlainen väliarvio on mahdollista esittää.  Rakeenteelliset uudistukset saatiin hyvin toteutettua ja kliinisten opintojen aloitusta aikaistettiin. Opiskelijoiden valintamahdollisuuksia lisättiin tuottamalla lukuisia 2,5 tai 5 op:n syventäviä opintojaksoja. Näissä toukokuun syventävissä opinnoissa on kuitenkin vielä useita haasteita. Opiskelijoiden näkökulmasta ilmoittautumisjärjestykseen perustuva opintojaksojen valintaprosessi on toukokuun syventävissä vielä hyvin kaukana optimaalisesta ja se tuottaa myös paljon työtä opintohallinnolle. On myös merkkejä siitä, että syventävien opintojaksojen oppisisällöt eivät kykene motivoimaan opiskelijoiden sitoutumista opintojaksojen valintaan. Monet opiskelijat ovat käyttäneet mahdollisuutta korvata toukokuun syventäviä muilla opinnoilla ja ylimääräisillä amanuenssiharjoitteluilla, joihin uudistuksen aikana päätettiin antaa mahdollisuus. Näin opiskelijoille on tullut mahdollisuus aloittaa kesätyöt tai amanuenssiharjoittelu aikaisempaa aiemmin toukokuussa.

Oppisisältöjen ja opetusmenetelmien näkökulmasta koulutusohjelmassa on tapahtunut monilla opintojaksoilla ja oppialoilla merkittäviä uudistuksia. Toisaalta oppialat ovat edenneet hyvinkin eritahtisesti muutoksissaan. Osassa on turvauduttu vanhaan eikä merkittäviä muutoksia sisältöihin tai opetusmenetelmiin ole vielä tuotu käytäntöön. Osassa taas niin sisällöt kuin menetelmät on pantu lähes täysin uusiksi.

Lääketieteen koulutusohjelman edellisestä merkittävästä opintouudistuksesta oli päässyt kulumaan jo reilusti yli kymmenen vuotta. Maailma on sinä aikana muuttunut paljon ja muuttuu edelleen kiihtyvällä tahdilla. Näyttääkin siltä, että uudistuksia opintosuunnitelmiin on tulevaisuudessa tehtävä aikaisempaa säännöllisemmin. Seuraavaan, vuosien 2020 -2023 opintosuunnitelmaan kohdistuu jo selviä muutospaineita, joista osa kumpuaa toimintaympäristön muuttumisesta ja osa taas on edellisen uudistuksen hiomista. Uusien muutosten läpivieminen vaatii opiskelijoilta ja henkilökunnalta paljon sopeutumiskykyä, mutta myös raakaa työtä. Toivotaan, että opetuksen käytössä olevat resurssit tukevat opiskelijoita ja opetushenkilöstöä koulutuksen säännöllisessä uudistamisessa, sillä lopulta se koituu kuitenkin potilaiden ja koko terveydenhuoltojärjestelmän eduksi.

 

Jos haluat tutustua opintouudistuksen loppuraporttiin tarkemmin, on se luettavissa: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY379733