Tutkimuksesta

Taustaa

Yksityisen sektorin palveluissa suorittavaa työtä tekevät ovat eturintamassa kohtaamassa työelämän sekä arjen ja sosiaaliturvan rakenteiden muutoksia.  Yksityisillä palvelualoilla korostuvat työsuhteiden epävakaus, kuten osa-aikaisuus ja nollatuntisopimukset. Suorittavaa työtä tekevien elämänmahdollisuudet ja elämänlaatu eivät todennäköisesti ole kehittyneet yhtä myönteisesti kuin väestössä keskimäärin.

PAMEL-tutkimuksessa tavoitteenamme on selvittää Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsenien (pamilaisten) työtilannetta, tyytyväisyyttä töihin ja sen yhteyttä hyvinvointiin.

Aineisto

Pamilaisille lähetettiin nettipohjainen tutkimuskysely vuonna 2019. Kysely lähetettiin kaikille, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisterissä ja joiden kieleksi oltiin merkattu suomi. Kyselyllä kerättiin tietoa vastaajan taustatekijöistä (esim. perherakenne, asumismuoto, koulutus, taloudellinen tilanne), elintavoista (ruokavalio, liikunta, tupakointi, alkoholinkäyttö, uni) sekä koetusta elämäntilanteesta (esim. tyytyväisyys elämään, tavoitteiden saavuttaminen). PAM:in oma vuosittainen jäsenkysely lähetettiin tämän jälkeen kaikille jäsenrekisteriin kuuluville ja siinä oli kysymyksiä liittyen työhön, työn laatuun ja työtyytyväisyyteen.

Kyselyiden yhteydessä  pyydettiin lupaa yhdistää kyselyiden vastanneiden tiedot myös Tilastokeskuksen rekistereihin, jonka kautta saadaan enemmän tietoa tutkittavien elämänpolusta viimeisen viiden vuoden aikana (2015-2019). Tällä tavalla saadaan systemaattinen kuva jäsenistön elämänmahdollisuuksista, kuten työstä ja koulutuksesta, perheestä, sosiaaliturvan käytöstä ja asumisesta ja muista selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Vuonna 2020 PAMEL lähetti vuosittaisen jäsenkyselyn vuoden 2019 tutkimuskyselyyn ja jäsenkyselyyn vastanneille sekä satunnaistetulle otokselle. Mukana vuoden 2020 jäsenkyselyssä oli muutamia kysymyksiä vuoden 2019 tutkimuskyselystä liittyen muun muassa ruokaturvaan ja koettuun terveyteen. Tällä tavalla voimme myös tutkia koronapandemian vaikutuksia pamilaisten työkokemukseen ja hyvinvointiin. Koronapandemia onkin vaikuttanut suuresti pamilaisten töihin, sillä työt vaativat fyysistä läsnäoloa työpaikalla lisäten riskiä altistua koronavirustartunnalle ja toisaalta epidemia on aiheuttanut myös työttömyyttä ja tulojen menetyksiä osalla PAM:n edustamista toimialoista.

Mitä tuloksilla tehdään?

Haluamme tuoda helposti marginaaliin jäävän työntekijäryhmän näkyväksi, saattaa heitä koskevan tutkimustiedon päätöksenteon tueksi ja siten pienentää väestön eriarvoisuutta ja siitä koituvia terveysriskejä, inhimillisiä menetyksiä ja yhteiskunnan kustannuksia.

TIETOSUOJAilmoitus

Tästä löytyy PAMEL-tutkimuksen tietosuojailmoitus: PAMEL Tietosuojailmoitus