Tutkimussuunnitelma

Tiekartta vapauteen: Miten uutismedia vapautuu Piilaaksoon vallasta

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millä tavoin suomalainen uutismedia on riippuvainen Piilaakson teknologiajättien – lähinnä Facebookin, Alphabetin (Google, YouTube, Android), Applen ja Twitterin toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään, onko riippuvuus liiallista ja jos on, miten uutismedian on mahdollista irrottautua teknologiajättien liiallisesta vaikutusvallasta. Hankkeessa selvitetään globaalinen teknologiajättien ja uutismediayritysten välisiä riippuvuussuhteita neljän viitekehyksen kautta: teknologiset, liiketoiminnalliset, operationaaliset ja narratiiviset riippuvuussuhteet. Hanke tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja sen tavoitteena on luoda konkreettinen selviytymissuunnitelma uutismedialle, “Tiekartta vapauteen”.

Piilaakson globaalien toimijoiden vaikutusta mediaan on yleensä tutkittu negatiivisen kehyksen kautta siitä näkökulmasta, miten media on menettänyt suhteensa sekä yleisöön että mainostajiin. Mielestämme asia on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja sisältää myös positiivisia piirteitä, kuten uudenlaisen toimintalogiikan oppimisen, joka koskee erityisesti tuotekehityksen menetelmiä. Lisäksi Google ja Facebook ovat tukeneet median innovaatiotoimintaa merkittävillä summilla, mutta omiin tuottoihinsa nähden pienellä panostuksella.

Uskomme, että tie vapauteen vaatii uutismediayrityksiltä uusia ajattelumalleja, mainostajien tukea ja kansallisia sekä ylikansallisia (lähinnä EU) lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Hankkeessa katsotaan myös toiseen suuntaan eli Kiinaan, mistä mediajätit kuten Tencent ja Alibaba sekä uudet tulokkaat kuten Tiktok ovat lähteneet maailmanvalloitukseen. Tarkoitus on ennakoida myös, mitä tämä kehitys merkitsee Suomen uutismedialle.

Projektin johtaja Carl-Gustav Lindén on pitkään tutkinut Piilaakson toimintamalleja ja häneltä ilmestyy syksyllä 2020 Nordicomin julkaisema kirja “Silicon Valley och makten över medierna”, joka luo pohjan tälle projektille. Kirjassa hän käy läpi, millä tavalla ja mistä syystä media on riippuvainen Piilaakson teknologiayrityksistä ja mihin tämä on johtanut. Kirjan viimeisessä luvussa hän pohtii, miten tätä riippuvuutta voidaan vähentää.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa asiantuntijoita ymmärtämään, mihin Piilaakson teknologiayritysten valta ulottuu. Näkemyksemme mukaan kyseiset yritykset tarjoavat sellaisia median perusinfrastruktuurin ratkaisuja, joista on vaikea päästä eroon. Kyse ei ole pelkästään median tilanteesta vaan yhteiskunnasta laajemmin, sillä nämä yritykset, kuten Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft ja Amazon pyrkivät rakentamaan koko yhteiskunnalle infrastruktuuria, jossa media on vain pieni osa kokonaisuutta.

Tutkimus jakautuu neljään työpakettiin. Niiden tulokset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden lopullisessa tutkimusraportissa, jossa määritellään kolme vuoteen 2030 kohdistuvaa skenaariota. Skenaariot kuvaavat, millä eri tavoin uutismedian riippuvuus Piilaakson teknologiayrityksistä voi muuttua ja millaisia erilaisia seurauksia tällä voi olla. Tiekartta vapauteen -tutkimussuunnitelma rakentuu laadulliselle ja määrälliselle tutkimukselle. Aineistona ovat tutkimuskentän kartoitus, tilastoanalyysit, canvassing-työskentely ja interaktiiviset työpajat.