Tietoa tutkimushankkeesta

Selkokieli Satasairaalassa – tutkimushankkeen perustiedot

Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke selvittää selkokielen käytön vaikuttavuutta Satakunnan Sairaanhoitopiirin Satasairaalassa. Hankkeessa tarkastellaan selkokielen vaikuttavuutta ja kokemuksia selkokielen käyttöönotosta sairaalan asiakasviestinnässä. Hankkeessa etsitään vastausta siihen, millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on terveydenhuollon asiakasviestinnän laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tietoa tarvitaan selkokielen tutkimuksen ja opetuksen perusteluihin sekä päätöksenteon tueksi.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteinen tutkimushanke pyrkii tuottamaan tietoa selkokielen käytön vaikutuksista terveydenhuollon asiakasviestinnän laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tutkimuksen laajempi yhteiskunnallinen merkitys on yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Viranomaisen vastuu ymmärrettävän kielen ja tarvittaessa selkokielen käyttämisestä nousee voimakkaasti esiin myös valtioneuvoston tuoreessa periaatepäätöksessä (Kansalliskielistrategia 2021). Satasairaalassa toteutettava tutkimus on merkittävä paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti: selkokielen käytön vaikuttavuutta on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän (kuitenkin Chinn & Homeyard 2017, Sutherland & Isherwood 2016).

Tutkimuksen tavoitteet

Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää selkokielen vaikuttavuutta ja kokemuksia selkokielen käyttöönotosta. Hankkeessa etsitään vastausta siihen, millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on terveydenhuollon asiakasviestinnän laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tavoitteeseen pyritään seuraavien tutkimuskysymysten kautta:

1) Millaisia kokemuksia selkokielen käyttöönotosta on Satakunnan sairaanhoitopiirin selkokielen kehittäjäryhmällä?

2) Millaisia kokemuksia potilastyötä tekevillä työntekijöillä on selkokielen merkityksestä ja vaikuttavuudesta?

2) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet selkokielen hyötyihin ja kustannuksiin?

3) Mitä ja millaisia selkokielen vaikutukset ovat?

Tutkimuksen tulosten avulla saadaan tietoa siitä, millaista tietoa tulevaisuudessa tarvitaan selkokielen käyttöönottamiseksi erityisesti viranomaisorganisaatiossa. Lisäksi tutkimus tuo esiin sen, millaisen tiedon avulla selkokielen kustannusvaikuttavuutta pystytään arvioimaan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimushanke kerää tutkimusaineiston Satasairaalan henkilökunnalta. Aineistoa kerätään sekä sähköisellä kyselylomakkeella että haastattelemalla henkilökuntaa.

Aineiston säilytys, tietosuoja ja tutkimusetiikka

Tutkimushanke noudattaa tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa hyvää tieteellistä käytäntöä (TENK 2012). Tutkimuseettisten periaatteiden mukaan tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistuvia tulee informoida tutkimuksesta kattavasti (TENK 2019). Tutkimushanke informoi tutkittavia läpinäkyvästi tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistaan liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Tutkimukseen osallistuville annetaan informaatio, jonka avulla he pystyvät antamaan tietoon perustuvan eettisen suostumuksen osallistua tutkimukseen (TENK 2019; Kuula-Luumi 2021).

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Tutkimushankkeen sisältämä aineisto sisältää henkilöön liittyviä tietoja, mutta ei arkaluontoisia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Helsingin yliopiston tietosuojaa koskevia periaatteita. Tutkimukseen osallistuvia informoidaan henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyperuste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (Helsingin yliopisto 2021).

Tutkimukseen osallistuville annetaan tietosuojailmoituksen sisältämät tiedot   ennen tutkimukseen osallistumista. Kyselyn osalta linkki tietosuojailmoitukseen liitetään kyselyn oheen.

Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimushanke on arvioinut henkilötietojen käsittelystä aiheutuvat riskit, varmistanut tarpeelliset suojaustoimenpiteet ja tehnyt tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin (Helsingin yliopisto 2021a). Hanke on täyttänyt Helsingin yliopiston Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen, ja toimittanut sen sekä yliopiston tietosuojavaltuutetulle että Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Hanke on hakenut ja saanut asianmukaisen tutkimus Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.