Tutkimuksen fokus

Työryhmä keskittyy vertailemaan seuraavia identiteetin välittymisen prosesseja:

A. PROTOTYYPPISTEN HAHMOJEN ROOLI: Missä määrin identiteetit ammentavat historiallisista henkilöistä (kuten Jeesus, Paavali, Muhammad) ja heidän opetuksestaan? Millaisiksi prototyypeiksi henkilöt muotoutuvat kussakin historiallisessa tilanteessa ja mitä uskomuksia nämä prototyypit välittävät? Välitetäänkö identiteettejä samalla tavoin silloin, kun hahmot ovat myyttisiä (esim. Abraham tai Mooses) ja kun heitä pidetään historiallisina henkilöinä?

B. PYHIEN TEKSTIEN ROOLI: Missä määrin identiteettikategoriat seuraavat pyhien tekstikokoelmien tai näiden tulkintaperinteiden eroja? Missä määrin tietty tekstimuoto on identiteetin perustana ja missä määrin pyhää tekstiä pidetään ajan myötä muuttuvana? Katsotaanko pyhän tekstin määrittävän käyttäytymistä ja normeja, ja onko tämä ohjeistus välitettyä (uskonnollisten johtajien tai tulkitsijoiden kautta) vai välitöntä (kunkin omaan lukemiseen perustuvaa)?

C. USKONNOLLISEN JA ETNISEN IDENTITEETIN SUHDE: Millaisissa tilanteissa uskonnollinen ja etninen identiteetti halutaan nähdä toisistaan erillisinä? Miten etnisen identiteetin rajapintojen liikehdintä vaikuttaa uskonnolliseen identiteettiin?