Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillista yhteistyötä voidaan toteuttaa niin yksilötasolla kuin myös laajemmassa mittakaavassa eri organisaatioiden välillä

Miten erilaiset asiantuntijat voisivat osallistua oppilaiden opiskelu- ja oppimisprosessin tukemiseen ja ohjaamiseen?

Erilaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen kouluopetuksessa on lähes rajatonta. Heidän asiantuntijuutensa osallistaminen opiskelu- ja oppimisprosessissa on erityisen suotavaa ja toivottavaa. Asiantuntijuutta voidaan toteuttaa niin asiantuntija-oppilas -tasolla mutta myös oppilas-oppilas -tasolla, jolloin kyse on vertaisopetuksesta. Tukeminen ja ohjaaminen oppimisprosessissa voi olla joko laaja-alaisempaa tai yksittäisten tapahtumien puitteissa tapahtuvaa ohjausta. Vertaisopetuksessa ohjaus on usein henkilökohtaisempaa.

Millaiset pedagogiset lähestymistavat ja -mallit soveltuvat opintovierailujen suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Opintovierailuun soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ovat mm. tutkivan oppimisen ja yhteisöllisen oppimisen toimintamuodot. Lisäksi oppilaslähtöinen sekä vuorovaikutuksellinen opetus ja dialogisuus ovat tärkeitä elementtejä. Ennen opintovierailua olisi hyvä suunnitella ja räätälöidä vierailu kohderyhmälle sopivaksi. Tämä edellyttää opettajalta sekä ulkopuolisen oppimisympäristön edustajalta tiivistä yhteistyötä.

Mitä hyötyä moniammatillisesta yhteistyöstä voisi olla sinulle ja organisaatiollesi?

Moniammatillinen yhteistyö antaa opettajalle parhaassa tapauksessa laajasti päivitettyä ja ajankohtaista tietoa eri aihealueista. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja tunnustaminen sekä erilaisen osaaminen arvostaminen mahdollistaa opettajalle tukiverkoston, jonka asiantuntijuuteen hän voi luottaa haasteellisissa tilanteissa.  Tämän johdosta opettajan ei tarvitse käyttää ylimääräisiä resursseja opetustyön ulkopuolisiin asioihin.

Miten moniammatillista yhteistyötä voitaisiin parhaiten kehittää ja tukea?

Yksilötasolla kouluyhteisö voi kannustaa yksittäistä opettajaa toimimaan aktiivisena, innovatiivisena aloitteentekijänä kontaktien luomisessa kollegoidensa kanssa. Yksittäisen opettajan tukeminen ja rohkaiseminen aktiivisena yhteydenpitäjänä toimimiseen erilaisten oppimisympäristöjen edustajien sekä erilaisten yhteistyötahojen kanssa on tärkeää.

 

2 thoughts on “Moniammatillinen yhteistyö

  1. Olitte pohtineet hyvin moniammatillista yhteistyötä monesta eri ulottuvuudesta. Olen samaa mieltä, että ennen kuin lähdetään toteuttamaan yhteistyötä tai opintovierailuja, tarkoitus tulee miettiä tarkkaan. Opintovierailu vain vierailun vuoksi ei aina ole mielekästä. Jotta opettaja jaksaa kehittää opetustaa ja hyödyntää moniammatillista osaamista, häntä tulee rohkaista ja tukea. Tulevaisuudessa tämä on nimenomaan haaste, jotta opetus myös kehittyy.

  2. Kontaktien luomisessa ei tarvitse aina lähteä merta edemmäksi: yhteistyötahoja voi löytyä oppilaiden perhepiiristä. Vanhempien osaamisen hyödyntäminen olisi varmasti oppimisen kannalta antoisaa ja samalla edistettäisiin koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

    Pitäisin myös tärkeänä opettajien keskinäistä yhteistyötä ajatellen verkostoitumista eri asiantuntijatahojen kanssa. Lähinnä tarkoitan jo olemassa olevien suhteiden hyödyntämistä, jotta jokaisen opettajan ei tarvitsisi erikseen raivata omaa tietään luodakseen kontakteja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *