Oppimisen sillat ja tietovarannot

Mitä sinulle merkitsee ajatus oppimisen kaikkiallisuudesta?

 • oppimista tapahtuu kaikkialla
 • aina ei tarvitse tietoisesti opettaa, vaan oppimista tapahtuu myös itsestään
 • oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä, esim. sosiaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä
 • kotitalouden tietoja ja taitoja jokainen oppii arjessaan

Miksi oppimisympäristön ja siellä tapahtuvan toiminnan tulisi huomioida oppijan maailmat ja tietovarannot?

 • hyödyn maksimointi: kaikki oppivat mahdollisimman paljon
 • uuden asian linkitys aikaisempaan tietovarantoon, uusi asia ei jäisi irralliseksi
 • oppijat voivat tuntea itsensä arvokkaiksi, kun heidän valmiita tietojaan hyödynnetään
 • kotitalousopetuksessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon oppijoiden tietovarannot, koska ne ovat jokaisella laajat. Oppijoiden omia tietoja ja taitoja ei saa väheksyä, vaan ne tulisi nähdä varteenotettavina vaihtoehtoina.

Kuinka oppimisympäristö voi huomioida oppilaiden osaamispääoman, joka on rakentunut eri toimintaympäristöissä?

 • laajat tehtävät ja ryhmätyöt, ei niinkään yksilötehtäviä
 • kannustetaan käyttämään myös muualla opittua tietoa
 • vierailut koulun ulkopuolelle, esim. museovierailu
 • koulun eri tilojen käyttö, esim. liikuntasali, pihaympäristö
 • tarjota oppijoille mahdollisuus olla eri rooleissa (Oppimisen sillat, s. 8)
 • Kotitalousopetuksessa olisi tärkeää kuulla, minkälaisia ratkaisuja oppijoilla olisi valmiiksi erilaisiin ongelmiin.

Miksi oppimisympäristön tulisi vahvistaa jokaisen oppijan identiteetin rakentumista?

 • jokainen oppija on erilainen ja sen arvostaminen ja siihen kannustaminen on reunaehto terveen ja vahvan identiteetin kehittymiselle
 • “jotta voi syntyä arvostus eri osaamisalueita kohtaan” esim. jalkapallo voi olla jollekin suuri osa identiteettiä. Silloin olisi hyvä, ettei sitä rajattaisi vain  liikuntatuntiin, vaan että sitä vahvistettaisiin myös muissa oppiaineissa. (Integraatio)
 • Kotitalousopetuksessa on paljon hyviä mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaiset kulttuurit, joissa oppijat elävät.

Millä tavoin oppimisympäristö voi antaa oppijoille mahdollisuuden kehittyä aktiivisiksi yhteisöissä toimijoiksi?

 • Pitää tarjota säännöt ja rajat, joiden puitteissa oppijat voivat toimia, jotta voi turvallisesti harjoitella yhteisössä toimimista.
 • kannustava ilmapiiri rohkaisee jokaista osallistumaan ja olemaan aktiivisia
 • laajat oppimistehtävät tarjoavat mahdollisuuden jokaiselle olla asiantuntija jossakin.
 • Kotitaloudessa lähes kaikki tehdään ryhmissä, joten oppijat saavat paljon harjoitusta toimimisesta yhteisöissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *