Tutkiva ja osallistava pedagogiikka

Minkälaiset pedagogiset ratkaisut luovat tilanteita, joissa oppilaat voivat käyttää koulun ulkopuolella hankkimaansa osaamista koulussa?

Tehtävänanto voidaan antaa koulussa ja tiedonhankinta tapahtuu koulun ulkopuolella ja lähteiden etsiminen on vapaampaa ja siinä korostuu oppilaiden aloitteellisuus, jolloin oppilaiden arkiympäristöt ja niissä saadut tiedot korostuvat myös. Myös tehtävänannot voidaan suunnitella siten ettei vastauksia löydy suoraan kirjoista, vaan oppilaiden täytyy soveltaa ja hyödyntää aikaisempaa, koulun ulkopuolelta hankittua tietoa.

Minkälaisissa tilanteissa oppilaat voivat käyttää koulussa oppimaansa tietoa ja osaamista koulun ulkopuolella?

Koulussa tehtyjä projekteja voidaan viedä koulun ulkopuolelle ja esitellä niitä ja hyödyntää muissa projekteissa. Tietojen jakaminen vapaa-ajalla, harrastuksissa ja perheen parissa, on luonteva tapa tiedon hyödyntämiseen ja soveltamiseen. Jo alakouluikäinen voi oppia koulussa tietoja joita hänen vanhempansa eivät välttämättä tiedä.

Miten oppimisympäristöjen suunnittelussa voidaan ottaa monipuolisesti huomioon erilaiset tietovarannot?

Oppimisympäristössä tulisi tarjota luonteva mahdollisuus monipuolisten lähteiden käyttämiseen. Erilaiset kirjalliset julkaisut esim. lehdet voisivat olla helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. Oppilaiden vanhemmissa löytyy myös varmasti hyvin monipuolista asiantuntijuutta eri aihealueilta, tätä tietovarantoa voisi hyödyntää opetuksessa. Esimerkiksi lääkärinä toimiva vanhempi voisi tulla biologian tunnilla osallistumaan opetukseen.

Millaisten ohjeiden tai roolitusten avulla oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus voisi palvella paremmin oppimista?

Opettajalla on hyvä olla ohjaava asema, oppilaiden keskuudesta voidaan valita puheenjohtaja vaihtovuoroin ja erilaisia rooleja voidaan vaihdella ryhmässä. Johtajuuden vaihdolla voidaan ottaa mukaan kaikkien mielipiteitä.

Keskusteluun voidaan kiinnittää myös erilaista huomiota, jossa pohditaan ja arvioidaan omaa ja muiden ajatuksia. Tässä harjoitellaan kriittistä pohdintaa. Oppilaita voidaan herätellä roolien merkityksiin ja vaikutuksiin esimerkiksi siten, että opettaja tulee istumaan oppilaiden joukkoon ja pyytää puheenvuoroa muiden tavoin. Vastuun jakaminen ja aloitteellisuuteen rohkaiseminen voi olla oppilaille avartava oppimiskokemus. 

Miksi on tärkeää, että oppilaat osallistuvat luokan toimintaohjeiden tai roolien suunnitteluun?

Yhteisten sääntöjen tekemiseen osallistuvat kaikki, jolloin jokaisen mielipide tulee otettua huomioon. Yhdessä rakennettuihin sääntöihin myös sitoutuu enemmän. Sääntöjä voidaan myös vaihdella aina käsiteltävän aiheen mukaan. Yhteisöllinen ilmapiiri vahvistaa oppimista. Yhdessä tehdyt toimintaohjeet luovat turvallisen ympäristön, jossa kaikki uskaltavat lausua mielipiteensä ja osallistua oppimistilanteisiin rohkeasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *