Oppimisen ympäristöjen rajan ylittäminen

Mitä käsite oppimisen sillat merkitsee sinulle?

Oppimisen silloilla tarkoitetaan oppimisen ja opettamisen laajentamista pois luokkahuoneesta. Siltoina toimivat ”siirtymät”, joissa opittu tieto pystytään yhdistämään uuteen opeteltavaan asiaan.  Oppimisen ympäristöjen yhteistyö auttaa oppijaa hyödyntämään tietojaan ja taitojaan – esimerkiksi matematiikan taitoja voi hyödyntää arkielämän ongelmissa. Tietoa mukautetaan uusiin asioihin, jolloin joustavuus ja avoimuus tukevat siirtymiä. Oppimista tapahtuu monissa eri yhteisöissä ja tilanteissa, jolloin puhumisen merkitys korostuu tiedon uudelleen järjestämisessä.

Miksi on tärkeää ymmärtää, mitä tietoja, taitoja ja kokemuksia tietyssä oppimisympäristössä arvostetaan?

Koska erilaiset oppimisympäristöt ja niiden väliset verkostot tukevat oppimista, niitä tulisi hyödyntää opetuksessa. On tärkeää ymmärtää oppimisympäristöjen tietoja, taitoja ja kokemuksia, koska ne monipuolistavat oppimista ja auttavat oppijaa sopeutumaan uusiin ympäristöihin. Eri oppimisympäristöissä (esim. museo ja luonto) on myös erilaiset säännöt ja arvot, joiden tiedostaminen on tärkeää toimiessa kyseisissä ympäristöissä.

Miten ymmärrät väitteen Oppimisympäristöjen sijaan tulisi puhua oppimisen ympäristöjen verkostosta?

Verkostolla tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta verrattuna oppimisympäristöön, sillä verkostoiden avulla oppijaa pystytään tukemaan paremmin. Verkostossa tiedolla on laajempi pohja, koska tietoa jaetaan avoimesti niiden välillä. Verkoston voivat esimerkiksi muodostaa koulu, koulun kerho, koti ja harrastus. Koulussa opittua asiaa voidaan käsitellä verkoston muissa osissa ja tieto voi muokkautua yhteistyön pohjalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *