Ohjeita työelämäjakson suorituspaikoille

Teologian opiskelijoiden työelämäjakso on osa soveltavia opintoja. Työelämäjakson tarkoituksena on, että opiskelija saa kuvan työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja oppii soveltamaan osaamistaan näihin tarpeisiin. Teologisen tiedekunnan opiskelija on ollut yhteydessä teihin, sillä hänen näkökulmastaan organisaationne sekä toimintanne on kiinnostavaa. Toivomme, että teillä on mahdollisuus vastaanottaa opiskelija lyhyelle työelämäjaksolle ja näin tarjota hänelle mahdollisuus tutustua ja osallistua teillä tehtävään toimintaan.

Työelämäjakson kesto on noin 50 tuntia. Tuntimäärä on mahdollista suorittaan joustavasti opiskelijan ja työelämäjakson paikan tarpeen mukaan. Jakso on mahdollista suorittaa yhtenäisesti esimerkiksi 6-7 päivän aikana tai jakaen esimerkiksi useamman kuukauden ajalle. Opiskelija saattaa osallistua esimerkiksi johonkin tiettyyn projektiin tai tapahtumaan, jolloin voi olla tarpeen, että hän osallistuu suunnittelupalavereihin ennen intensiivisempää jaksoa, mutta suorittaa valtaosan tuntimäärästä intensiivijakson aikana.

Opiskelijat ovat tehneet lyhyillä työelämäjaksoilla hyvin monenlaisia tehtäviä:

  • osallistuneet tapahtumien ja konferenssien suunnitteluprosesseihin ja niiden järjestämiseen
  • toimineet vapaaehtoisina erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä
  • tutustuneet työpaikkoihin ja tehneet siellä jonkin itsenäisen tai avustavan tehtävän
  • laatineet lyhyitä kirjoituksia
  • pitäneet lyhyitä luentoja, esitelmiä erilaisissa yhteyksissä (koulut, oppitunnit, koulutukset, rippikoulut tms.)
  • osallistuneet näyttelyiden järjestämiseen
  • päivittäneet erilaisia verkkosivuja sekä sosiaalisen median kanavia ja järjestelleet erilaisia aineistoja
  • toimineet erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä
  • toimineet hoiva- ohjaus- tai kasvatustehtävissä

 

Työelämäjakson päätyttyä opiskelija pyytää teitä allekirjoittamaan esitäytetyn todistuksen jakson suorittamisesta ja allekirjoittamaan sen.  Toivomme, että voisitte tässä yhteydessä antaa opiskelijalle palautetta siitä, miten hän suoriutui hänelle annetuista tehtävistä. Jakson suorittamisen lisäksi opiskelija tutustuu kirjallisuuteen ja toimittaa jaksostaan raportin tiedekunnalle. Halutessanne voitte pyytää opiskelijaa toimittamaan raportin myös teille.

Työnantajan on mahdollista sopia yksityiskohdista opiskelijan kanssa. Yhteydenottoa tiedekuntaan ei tarvita. Mikäli teillä on työelämäjakson käytäntöihin liittyviä kysymyksiä, joihin toivotte tiedekunnan vastaavan, voitte olla yhteydessä Teologisen tiedekunnan työelämäjakson yhteyshenkilöön Timo Åvistiin (timo.avist at helsinki.fi).

Opiskelijoiden ja oppilaiden tapaturmavakuutus

Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annettuun lakiin 460/2015. Laki koskee yliopisto-opiskelijoita, lukiolaisia sekä peruskoulun luokilla 7–9 olevia oppilaita.

Lain nojalla korvataan vahinkotapahtuma, joka on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkintoon tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Korvausta maksetaan myös vahinkotapahtumasta, joka on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Lisätietoja