Opintojaksokuvaus

 

Opintojakson lähtökohtana on, että opiskelija tutustuu, verkottuu ja hakeutuu uratavoitteidensa mukaiselle työelämäjaksolle. Jakson aikana opiskelija tunnistaa oppimisprosessin, jonka avulla hän soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoa työelämäjakson aikana. Työelämäjakson jälkeen hän pohtii teorian ja käytännön välistä vuorovaikutusta teologisessa asiantuntijaosaamisessa erityisesti työelämäjakson organisaation edellyttämän osaamisen valossa.

Työelämäjakso suoritetaan kokonaisuudessaan (Työelämäjakso ja siitä raportoiminen) yhden lukuvuoden aikana.

Jakso on mahdollista suorittaa eri tavoin. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi projekteihin osallistuminen, työelämätaitoja tukevat koulutukset (yliopiston tai työelämän järjestämät), järjestötoiminnan tehtävät ja vapaaehtoistoiminta. Jakso on mahdollista suorittaa myös lyhyenä työharjoitteluna tai työhön tutustumisena.

Mikäli jakso suoritetaan osallistumalla kurssille tai koulutukseen, huomioithan seuraavat seikat: 1) Korkeakoulutasoinen työelämätaitoja kehittänyt kurssi soveltuu suoritukseksi, kunhan kurssilta saaduista työelämätaidoista laaditaan raportti tämän sivuston ohjeiden mukaan. Korkeakoulutasoinen kurssi voi olla mikä kurssi vain, kunhan se sopii opiskelijan omien uratoiveiden ja -tavoitteiden tukemiseen. 2) Sama pätee työnantajan järjestämään, työelämätaitoja kehittäneeseen koulutukseen. 3) Sen sijaan kansalaisopistojen, työväenopistojen, järjestöjen tms. järjestämille kursseille osallistuminen ei yksinään sovellu suoritusvaihtoehdoksi. Jos kuitenkin suoritukseen liittyy omaa työskentelyä (esim. lyhyen kurssin pohjalta tehty vapaaehtoistyö), opintojakson tarkoitus täyttyy: tarkoitus on, että opiskelija ei vain osallistu järjestettyyn opetukseen, vaan myös soveltaa oppimaansa.

Mikäli jakso suoritetaan työharjoittelu- tai työhön tutustumismuodossa, järjestö- tai vapaaehtoistehtävissä, osallistuu opiskelija työelämäjaksolle 50 tunnin ajan. Jos jakso suoritetaan kurssina, tulee opiskelijan käydä kurssi kokonaisuudessaan ja toimittaa jäljennös kurssitodistuksesta työelämäjaksosta laaditun raportin palautuksen yhteydessä. Työelämäjakso on mahdollista suorittaa yhtäjaksoisesti tai hajautetusti (esim. lukuvuoden ajan).

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatehtäviin suuntautuvien tulee hakeutua työelämäjaksolle, jossa he tutustuvat kirkon työssä tarvittavaan osaamiseen. Erityisesti maisterivalinnan kautta tulleet ja muun kuin teologisen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden kannattaa hakeutua työelämäjaksolle kirkon tehtäviin.

Kaikissa suoritusvaihtoehdoissa opiskelija tutustuu erilliseen työeläjaksoa varten valittuun kirjallisuuteen. Jakson päätyttyä opiskelija palauttaa oppimisprosessistaan raportin, jossa hän pohtii teorian ja käytännön välistä vuorovaikutusta teologisessa asiantuntijaosaamisessa erityisesti työelämäjakson kokemusten valossa.

Teologisen tiedekunnan kandidaatintutkintoon kuuluvan työelämäjakson oppiminen kohdistuu teologisen osaamisen tunnistamiseen ja soveltamiseen. Tämän vuoksi opintojaksoa ei ole mahdollista korvata aiemmalla (esim. muusta tutkinnosta tai kesätöistä kertyneellä) työkokemuksella.