Uskonnollisuus pelihahmossa – Tarkastelussa Overwatch-pelin Zenyatta

Anna-Katriina Syrjä, Katariina Lättilä, Maria Djakonowsky, Tiia Jokiranta

 

Johdanto

 

Pelihahmon suunnittelussa on monenlaisia vaiheita ja ulottuvuuksia. Yksi tapa luoda hahmosta persoonallinen ja saada hahmoon syvyyttä on uskonnollisuuden liittäminen hahmoon. Uskonto pelissä voi olla jokin olemassa olevista uskonnoista, jokin sellaista mukaileva tai täysin keksitty – ja joskus näiden yhdistelmä. Blizzard Entertainmentin Overwatch-pelissä uskonnollisuus tulee näkyviin usean hahmon kohdalla, mutta näistä näkyvimmin uskonnollisuus liittyy Zenyatta-nimiseen hahmoon.

Uskonnollisuus näkyy Zenyattan hahmossa hyvin moniulotteisesti. Jo hahmon tarinaan liittyy asema uskonnollisen liikkeen johtajana Nepalissa. Hahmon kuvauksessa hänen mainitaan olevan ”omnicmonk” sekä ”wandering guru”.[1]Jo tässä viitataan itämaiseen uskontoperinteeseen. Vaikka pelissä ei mainita olevan sen nimisiä uskontoja kuin todellisuudessa Aasiassa on, on niihin liittyviä käsitteitä ja symboliikkaa pelissä hyödynnetty runsaasti.

Tutkimuskysymys- ja aineisto

Tutkimuskysymyksenä on ”Miten uskonnollisuus näkyy Zenyatta-hahmossa?” Olemme keskittyneet yksinomaan tämän hahmon historiaan ja olemukseen, emme niinkään hänen rooliinsa pelin koko historiassa. Tämän valinnan perusteena on se, että vain hahmon oma henkilöhistoria on relevanttia tutkimuskysymyksen kannalta. Koko pelimaailman historiaa avataan tässä tutkielmassa vain siltä osin, kuin se avaa hahmon omaa tarinaa. Myös pelimekaniikkaa avataan vain siltä osin, kuin se on tarpeellista Zenyattan kykyjen kuvaamisen suhteen.

Tässä tutkielmassa emme ole hyödyntäneet aineistona itse peliä juuri ollenkaan. Aineisto koostuu pelin omista Internet-sivuista, fanien kokoamista wiki-sivustoista sekä pelin pelaamista kuvaavista videoista. Joiltakin kohdin Internetistä löytynyt tieto on tarkistettu peliä pelaamalla. Aineiston analyysiin on käytetty tutkimuskirjallisuutta.

Menetelmänä olemme soveltaneet tekstin analyysiin käytettävää sisällönanalyysiä. Analyysin pohjana oleva aineisto on kuitenkin muutakin kuin tekstiä, ja tämän vuoksi menetelmän sisältämä tutkimusprosessi ei ole täysin sellainen kuin se tutkimuskirjallisuudessa on kuvattu. Näkökulmana ei ole ollut mikään tietty uskonto, vaan uskonnolliset elementit yleisesti. Painotus on aasialaisissa uskonnoissa. Olemme jakaneet uskonnollisuudesta kertovat ominaisuudet viiteen kategoriaan: näitä ovat hahmon tarina, nimi, ulkonäkö, kyvyt sekä kommunikointi.

Pelin esittely lyhyesti

Overwatch on PC, PS4 ja Xbox One –alustoille maaliskuussa 2016 julkaistu online-moninpeli. Koska pelistä itsestään ei löydy varsinaisia “campaign” tai “storymode” –pelimuotoja, on taustatarinan ja hahmohistorioiden löytäminen vaikeahkoa. Pelistä löytyy kuitenkin piilotettua lorea eli tarinaa.[2] Joka tapauksessa peli sijoittuu noin 60 vuotta tulevaisuuteen ja tapahtumapaikkana on maapallo. Ihmiset ja robotit, eli omnicit, olivat eläneet sopusoinnussa pitkään, kunnes omniceihin tarttui “God Program”. God Progman sai omnicit muodostamaan armeijan ja hyökkäämään ihmisten kimppuun.[3] Näin syttyi Omnic-kriisi (omnic crisis): sota, joka kosketti kaikkia ihmisiä. Maapallon pelastamiseksi ja kriisin päättymiseksi perustettiin sotilaallinen erikoisjoukko Overwatch, joka koostui sotilaista, tieteilijöistä ja seikkailijoista eri puolilta maapalloa.[4]

Pelissä on yhteensä 24 eri sankarihahmoa, joista voi valita itselleen mieleisensä. Sankareiden joukko koostuu muun muassa ihmisistä, roboteista ja hybrideistä, eli ihmisen ja robotin sekoituksesta. Sankarit jakautuvat puolustajiin, hyökkääjiin, tankkeihin ja parantajiin ja näillä kaikilla on omat erikoiskykynsä ja -tehtävänsä. Pelissä pelaaja kontrolloi/pelaa yhtä sankarihahmoa kuuden muun pelaajan kanssa samassa joukkueessa. Joukkuepelaamisen lisäksi on mahdollista pelata yksin ja tekoälyn ohjailemaa joukkuetta vastaan.[5]

Pelissä käydyt taistelut eri pelimuodoissa tapahtuvat eri paikoissa ympäri maailmaa. Joukossa on tunnettuja paikkoja, kuten Hollywood ja Route 66 Yhdysvalloissa, Gibraltarin saari Välimerellä sekä King’s Row Lontoossa. Muita “mappeja” löytyy niin Nepalista, Kreikasta kuin Saksastakin. Overwatchin maailmasta löytyy lentäviä autoja, laseraseita ja pitkälle kehittynyttä tekoälyä ja tekniikkaa sekä robotteja.[6]

Hahmon esittely

Tekhartha Zenyatta on siis omnic munkki, joka vaeltelee maailmaa etsien hengellistä valaistumista. Kerrotaan, että kukaan, joka kohtaa Zenyattan, ei tule olemaan samanlainen kuin ennen.[7]

Omnic-kriisin jälkeen ryhmä ulkopuolisia omniceja koki omien sanojensa mukaan eräänlaisen hengellisen heräämisen. He päättivät perustaa luostariyhteisön Himalajalle ja hylätä aiemman, ennalta ohjelmoidun robotin elämän. Useiden vuosien meditoimisen jälkeen ryhmä tuli siihen tulokseen, että samoin kuin ihmisillä myös heillä oli sielu, ja että he olivat enemmän kuin keinotekoisia yksilöitä.[8]

Luostariyhteisön johtaja Tekhartha Mondatta päätti, että omnicien ja ihmisten välit tulisi korjata ja heidän tulisi elää harmoniassa keskenään. Mondatta oli sitä mieltä, että ihmisiä tulisi opettaa dogmaattisesti, jotta välit saataisiin korjattua. Sanoma tavoitti miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, mutta Zenyatta ei halunnut osallistua tällaiseen opetukseen. Hän päätti lähteä vaeltelemaan maailmaa ja auttaa ihmisiä, jotka osuvat hänen polulleen. Zenyattan mielestä harmonia voidaan puolestaan saavuttaa kohtaamisen ja sitoutumisen avulla.[9]

Zenyatta on myös toiminut mentorina ja eräänlaisena tiennäyttäjänä toiselle Overwatchin sankarille, Genjille. Genji kävi lähellä kuolemaa veljensä Hanzon yrittäessä tappaa hänet, mutta pelastui teknologian ansiosta: osa hänen kehostaan korvattiin mekaanisilla osilla, ja näin ollen hänestä tuli kyborgi, eli ihmisen ja koneen yhdistelmä. Genjin oli vaikea hyväksyä itseään kyborgina, mutta ajan myötä Zenyattan ohjauksen alaisuudessa hän alkoi nähdä uuden olemuksensa vahvuutena.[10]

Hahmon analyysi

Aasian uskonnollinen kenttä

Aasia on suurin ja väkirikkain maanosa, minkä takia siellä myös esiintyy monenlaisia erilaisia uskontoja maailmanuskonnoista erilaisiin kansanuskontoihin. Jo pelkästään uskontojen syntymispaikkaa tarkastellessa Aasiassa on suuri uskonnollinen kirjo, sillä maailmanuskonnoista Aasiassa ovat syntyneet muun muassa buddhalaisuus, hindulaisuus, Kiinan perinteiset uskonnot taolaisuus ja konfutselaisuus sekä Japanin kansallinen uskonto shintolaisuus.

Uskonnollinen kirjo näkyy myös Aasiassa uskontojen eri haarojen määrässä. Esimerkiksi buddhalaisuudesta Aasiassa esiintyy monia eri muotoja, kuten theravada-buddhalaisuutta, mahayana-buddhalaisuutta ja vajrayna-buddhalaisuutta.[11] Erityisesti buddhalaisuuden ja hindulaisuuden eri suuntauksia on levinnyt myös Aasian ulkopuolelle.

Koska Aasia on suuri ja väkirikas maanosa, suurin osa maailmanuskonnoista esiintyy siellä ainakin joltain osin.[12] Eri uskonnollisista taustoista tulevien ihmisten määrä myös tarkoittaa sitä, että uskonnot sekoittuvat keskenään. Muun muassa Japanissa on mahdollista harjoittaa eri uskontoja samanaikaisesti.[13] Tämän lisäksi Nepalissa, josta Zenyatta on kotoisin, on perinteisesti ollut hindulais-buddhalainen yhteiskunta.[14]

Hahmossa näkyvät uskonnolliset elementit

Zenyatta- pelihahmossa näkyy hyvin paljon erilaisia uskonnollisia elementtejä, etenkin Aasian uskonnolliselta kentältä. Tässä esseessä tarkastelimme viittä eri pelihahmon osa-aluetta, joista selvästi näkyi uskonnollisia piirteitä. Osa-alueet ovat muodoltaan pelihahmon ulkoisia ominaisuuksia, eikä sisäisten ominaisuuksien mahdollisia uskonnollisia ominaisuuksia tarkasteltu. Tämä pitkälti sen takia, että kolmelle neljästä ryhmämme jäsenistä kyseinen peli tai pelihahmo ei ollut entuudestaan tuttu.

Nimi ja ulkonäkö

Pelihahmon koko nimi on Tekhartha Zenyatta. Nimi viittaa hyvin vahvasti buddhalaiseen perinteeseen. Tekhartha nimen taustalla saattaa olla Siddhartha Gautama, jonka buddhalaisen perinteen mukaan oli valaistuneen Buddhan nimi ennen nirvanaan pääsyä.[15] Tekhartha-nimen alkuosa tek puolestaan viittaa pelihahmoon robottina (vrt. tech). Zenyatta-nimen alkuosa Zen viittaa japanilaiseen buddhalaisuuden muotoon, zen-buddhalaisuuteen ja loppuosa –yatta saattaa viitata Palin kielen tyhjyyttä tarkoittavaan sanaan “Śūnyatā”.[16]

Zenyatan ulkonäöstä voi myös löytää uskonnollisia elementtejä. Jo pelihahmon asento tuo mieleen meditoivan munkin. Zenynatta on pukeutunut isoihin pussitettuihin housuihin ja vyön kohdalla hänelllä on iso kangaspala, joka laskeutuu kaitaleena jalkojen välistä maahan asti. Sormien asento assosioituu hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa käytettävään mudraan[17], jota näiden uskontojen taiteessa näkyy paljon. Käsien ja sormien asennolla voidaan viestittää erilaisia lauseita.

Zenyattan pään ympärillä leijuu yhdeksän erilaista palloa, joista käytetään pelissä nimitystä orb of destruction.[18] Ensisilmäyksellä palloja näyttäisi olevan kahdeksan, joka voisi kuvastaa buddhalaisuuden kahdeksanosaista tietä valaistukseen.[19] Zenyatta pelihahmoon kuuluu myös erilaisia asuja tai ulkomuotoja (skins), joiden tarkoitus on muuttaa Zenyatan ulkonäköä. Nämä skinit eivät Overwatchissa vaikuta hahmon pelattavuuteen tai esimerkiksi lisää tälle kykyjä, vaan tekevät vain hahmosta eri näköisen. Mielenkiintoista kuitenkin uskonnollisuuden kannalta on, että osa skineistä kuvaa Lähi-idän jumaltarustoa. Esimerkiksi egyptiläinen auringonjumala Ra sekä Lähi-idän jumaltarustoon kuuluva Ifrit löytyvät Zenyattan skin-valikoimista.[20]

Kyvyt

Joissakin Zenyattan kyvyissä on myös uskonnollisuuteen viittaavia elementtejä. Orb of Harmony on kyky, jolla Zenyatta voi parantaa pelissä haavoittunutta joukkuetoveriaan. Orb of Harmonyn käytön yhteydessä Zenyatta sanoo usein rohkaisevia ja positiivisia neuvoja, kuten “Open your mind” tai “Walk in harmony”. Orb of Discord taas langetetaan viholliseen, ja se nostaa vihollisen ottaman vahingon määrää. Tämän kyvyn käyttäessään Zenyatta sanoo usein tylyjä toteamuksia, kuten “There is disquiet in your soul” tai “Darkness falls”.[21]

Kyvyt Orb of Harmony sekä Orb of Discord ovat luonteeltaan hyvin lähellä taolaisuuden dualistisia käsitteitä, jiniä ja jangia. Toinen kuvastaa hyvyyttä ja positiivisuutta, toinen taas pahuutta ja negatiivisuutta. Myös näiden symbolit ovat vierekkäin aseteltuina samanlainen ns. pisara-asetelma, kuin jinin ja jangin yhdistävässä taiji-symbolissa.

Myös eräänlainen itämaisten uskontojen ominaispiirteeksi mielletty tyyneys ja rauhallisuus nousevat Zenyatta toiminnassa esiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on erikoiskyky Trancendence heal, joka levittää parantavaa energiaa ympärilleen parantaen kaikkia lähellä olevia joukkuetovereita (siinä missä Orb of Harmony parantaa yhtä kerrallaan). Kyvyn käyttäessään Zenyatta kehottaa kokemaan tyyneyttä (“Experience tranquility”).[22]

Tarina ja kommunikointi

Zenyattan kommunikoinnissa tulee esiin viitteitä sekä länsimaiseen että itämaiseen filosofiaan. Hän muuan muassa siteeraa mestari Zhuangzia (“I dremt I was a butterfly”), joka oli filosofi jayksi merkittävimmistä taolaisista ajattelijoista.[23] Länsimaalaisista filosofeista Zenyatta siteeraa ainakin Rene Descartesia (“I think, therefore I am).[24] Yleisiltä osin Zenyattan kommunikointi pelissä sisältää opettavaisia ja ohjailevia lauseita, joka vahvistaa Zenyattan asemaa guruna ja mentorina.

Jin ja jang -symboliikka tulee myös kommunikoinnin kautta esille. Omille tiimitovereille Zenyattan puhetyyli sisältää rohkaisevia ja yleisesti positiivisia kehotuksia ja lauseita – niin Orb-kykyjen käytön yhteydessä kuin yleisen kommunikoinninkin tasolla. Vastustajille taas Zenyattan puhe sisältää myös yleisellä tasolla negatiivissävytteisiä toteamuksia.

Eräs mielenkiintoinen huomio on, että Zenyattan kommunikoinnista tulee esiin myös ristiriitauksia. Esimerkiksi eliminoidessaan vastustajan Zenyatta saattaa todeta, ettei kosto ole oikeutta. Mutta kun Zenyatta eliminoi Widowmaker-pelihahmon, joka tappoi luostariyhteisön johtajan, Tekhartha Mondattan, Zenyatta tokaisee “That was for my friend”, viitaten oletettavasti Mondattaan.[25]

Zenyattan taustatarinassa uskonto on merkittävä tekijä. Hän on toiminut luostariyhteisön jäsenenä ja yhteisöstä erkaantuessaan hänestä tuli vaeltava munkki, joka etsii hengellistä valaistumista.[26] Zenyatta ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että hengelliseen valaistumiseen olisi vain yksi uskontoon perustuva tie. Esimerkiksi pelattaessa Oasis-nimisellä kartalla, Zenyatta pohtii voiko tiede yksin ohjata hengelliseen valaistumiseen.[27] Lisäksi hahmossa korostuu harmonianhakuisuus. Zenyatta haluaa harmoniaa ihmisten ja omnicien välille ja yksi hänen kyvyistään, Orb of Harmony, edustaa harmoniaa. Pyrkimys harmoniaan liittyy myös mainittuihin Kiinan uskontoperinteisiin.[28]

Genjin ja Zenayttan aiemmin selitetty suhde tulee esiin heidän välisessään kommunikaatiossa: Zenyatta kutsuu Genjiä oppilaakseen, kun taas Genji kutsuu Zenyattaa mestarikseen.[29] Heidän välillään tapahtuvassa kommunikaatiossa näkyy selvästi Zenyattan asema sekä mentorina että guruna. Hahmon kuvaaminen guruna ja opettajana viittaa selvästi hindulaiseen perinteeseen.[30]

Tulokset

Kuten hahmon analyysistä käy ilmi, on Zenyatta pelihahmossa sekoiteltu keskenään hyvin monta eri uskontoperinnettä. Painopiste on aasialaisissa uskonnoissa, mutta vaikutteita on otettu esimerkiksi Lähi-idän uskonnolliselta kentältä. Myös viitteitä länsimaalaiseen filosofiaan löytyy. Tällainen eri uskontojen yhdistely vaikuttaa toisaalta melko mielivaltaiselta, ja herää kysymys, onko hahmon suunnittelijalla ollut tietoa siitä, mitä uskonnollisia elementtejä Zenyattan hahmoon on käytetty. Toisaalta synkretismi eli eri uskontoperinteiden sekoittuminen ja sekoittaminen keskenään ovat maailmassa melko yleinen ilmiö.

Toista ilmiötä, joka eri uskontoperinteiden yhdistelyyn voi liittyä, on kutsuttu joskus ns. uskontoshoppailuksi. Tällä viitataan erityisesti länsimaisten ihmisten tapaan koota eri uskontoperinteistä itselleen sopiva hengellisyyden paketti: kaulassa voi roikkua kristillinen risti, mutta pöydällä olla Buddhan patsas ja viikkokalenterissa erilaisia jooga- ja meditaatiotunteja samalla, kun ennen nukkumaanmenoa luetaan lapsena opittu iltarukous. Eri perinteitä, tapoja ja uskomuksia voidaan siis irrottaa alkuperäisestä uskonnollisesta kontekstista omaan käyttöön.

Pelihahmoja luodessa pyritään siihen, että pelihahmot jollain tavalla edustaisivat pelaajaa.[31] Tästä näkökulmasta erilaisia uskonnollisia piireteitä omaava pelihahmo voisi sopia länsimaiseen synkretismiin ja “uskontoshoppailuun” tottuneelle pelaajalle pelihahmoksi. Zenyatta pelihahmona on niin sanottu fixed character, eli pelihahmo on luotu valmiiksi eikä pelaajalla ole juurikaan mahdollisuuksia muuttaa esimerkiksi pelihahmon ulkonäköä. Tämä antaa pelin luojalle täyden vapauden pelihahmon kehittelyssä, mutta luo myös vastuuta pelihahmon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.[32]

Tutkimuksen arviointi ja mahdollinen jatkotutkimus

Uskontotieteellinen pelitutkimus on tieteen kentällä melko uusi suuntaus. Siihen liittyvää tutkimusta ja niin sanottua kivijalkatutkimusta on siis tehty hyvin vähän, mikä tekee tutkimuksen perustan rakentamisesta haastavaa. Eräs ongelma liittyy pelimaailman käsitteisiin ja niiden tieteelliseen käyttöön: tästä emme löytäneet tutkimukseen kirjallisuutta. Esimerkkikäsitteenä voisi olla esimerkiksi pelin maailman ja ns. oikean maailman ero tilanteessa, jossa peli sijoittuu maapallon tulevaisuuteen. Tällaiselle miljöölle tai sijoittumisajankohdalle ehkä on olemassa termi, tai jos ei ole, sellaisen voisi vakiinnuttaa tutkimustermistöön.

Eräs arvioitava seikka liittyy käyttämiimme lähteisiin. Overwatch on suhteellisen tuore peli (markkinoille 2016), joten siihen liittyvää tutkimusta ei ole käytännössä saatavilla ollenkaan. Lisäksi pelissä ei ole sisäänrakennettua tarinaa, jonka pohjalta pelin taustoja voisi suoraan eritellä: taustatieto on täytynyt hankkia muualta. Pelin tekijät ovat antaneet aiheeseen liittyen varmasti haastatteluja, mutta myöskään sellaisia emme löytäneet, vaan ainoastaan viittauksia niihin, esimerkiksi Reddit-palvelusta. Näitä viittauksia emme kuitenkaan pitäneet luotettavina. Tämän kaiken lisäksi peliyhtiö on julkaissut Overwatchiin ja sen hahmoihin liittyvää materiaalia, kuten sarjakuvia, pelin julkaisemisen jälkeen tasaisin väliajoin. Ajan kuluessa materiaalia julkaistaan oletettavasti lisää, joten tulevaisuudessa esimerkiksi Zenyattaan liittyvää materiaalia saattaa olla enemmän myös peliyhtiön itsensä julkaisemana.

Myös käyttämämme fanien ylläpitämät wiki-sivustot Overwatch Wiki sekä Gamepedia-palvelun Overwatch-sivu ovat tästä näkökulmasta kyseenalaisia lähteitä. Tässä tutkimuksessa olemme kuitenkin tietoisesti käyttäneet niitä. Tämä on osittain perusteltavissa sillä, että monet tutkimuksessa esitellyistä ominaisuuksista olisivat olleet hankittavissa myös pelaamalla peliä: kuitenkin vain yksi neljästä tämän tutkimuksen tekijästä omistaa pelin. Wiki-sivustot toivat pelin sisältä saatavan informaation myös niiden kirjoittajien ulottuville, jotka eivät omista peliä. Kaikki kategoriat taustatarinaa lukuun ottamatta ovat pelin sisältä poimittavissa ja tarkistettavissa olevaa informaatiota.

Toisaalta informaatiota olisi voinut hankkia myös katsomalla videoita, joissa peliä pelataan, tai kuten edellä mainittu pelata itse peliä. Tämä olisikin erä jatkotutkimuksen mahdollisuus: kerätä tietoa peliä pelaamalla, mutta myös tutkia hahmon uskonnollisia viittauksia vielä perinpohjaisemmin. On luultavasti monia uskontoihin liittyviä asioita, joita emme ole tässä tutkimuksessa huomioineet tai analyysin yhteydessä huomanneet – osittain siksi, että yksikään kirjoittajista ei ole itämaisten uskontojen erityisasiantuntija.

Viitteet

[1] Zenyatta – Heroes – Overwatch.

[2] Ziebart 2016.

[3] Overwatch Wikia, Omnic Crisis.

[4] Stickney 2016.

[5] Overwatch – Heroes, Game overview.

[6] Overwatch – Game overview.

[7] Overwatch – Heroes – Zenyatta.

[8] Overwatch – Heroes – Zenyatta.

[9] Overwatch – Heroes – Zenyatta.

[10] Overwatch – Heroes – Genji.

[11] Prevailing world religions map.

[12]Religion distribution.

[13] Smart 2005, 499.

[14] Smart 2005, 448.

[15] Smart 2005, 69.

[16] Overwatch Wiki, Zenyatta.

[17] Wikipedia, Mudra.

[18] Overwatch Wiki, Zenyatta.

[19] Smart 2005, 71.

[20] Overwatch wikia, Zenyatta/ skins and weapons.

[21] Overwatch Wiki, Zenyatta.

[22] Overwatch Wiki, Zenyatta.

[23] Smart 2005, 125.

[24]Overwatch Wiki, Zenyatta/Quotes.

[25]Overwatch Wiki – Zenyatta /Quotes.

[26]Overwatch – Heroes – Zenyatta.

[27] Overwatch Wikia – Zenyatta/Quotes.

[28] Smart 2005, 116-117.

[29] Overwatch Wikia – Zenyatta/Quotes.

[30]Copeman&Ikegame 2012, 1-2.

[31] Campbell, 2014, 78.

[32] Campbell 2014, 78-79.

Lähde- ja kirjallisuusluettelo

Lähteet ja apuneuvot

Overwatch – Heroes – Genji. https://playoverwatch.com/en-us/heroes/genji/ viitattu 08.05.2017

Overwatch – Heroes – Zenyatta. https://playoverwatch.com/en-us/heroes/zenyatta/ viitattu 05.05.2017

Wikipedia – Mudra. https://en.wikipedia.org/wiki/Mudra viitattu 05.05.2017

Overwatch Wiki – Zenyatta. http://overwatch.gamepedia.com/Zenyatta viitattu 05.05.2017

Overwatch Wiki – Zenyatta/Quotes. http://overwatch.gamepedia.com/Zenyatta/Quotes viitattu 08.05.2017

Overwatch Wikia – Omnic Crisis. http://overwatch.wikia.com/wiki/Omnic_Crisis viitattu 03.05.2017

Overwtch Wikia – Zenyatta/Quotes. http://overwatch.wikia.com/wiki/Zenyatta/Quotes viitattu 08.05.2017

Overwatch Wikia  – Zenyatta/Skins and Weapons.  http://overwatch.wikia.com/wiki/Zenyatta/Skins_and_Weapons viitattu 05.05.2017

Overwatch – Game overwiev. https://playoverwatch.com/en-us/game/overview/ viitattu 05.05.2017

Prevailing world religions map. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prevailing_world_religions_map.png viitattu 08.05.2017

Religion distribution. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Religion_distribution.png viitattu 08.05.2017

Anne Stickney: Know Your Lore: Overwatch and the Omnic Crisis. http://blizzardwatch.com/2016/02/19/know-your-lore-overwatch-and-the-omnic-crisis/ viitattu 02.05.2017

Alex Ziebart: Overwatch’s Story: Everything you need to know. http://blizzardwatch.com/2016/10/21/overwatch-story-recap/ viitattu 02.05.2017

Kirjallisuus

Campbell, Heidi. 2014   Playing with religion in digital games. Bloomigton, IN: Indiana University Press.

Copeman, Jacob & Ikegame, Aya.  2012 The multifarious guru: an introduction – The Guru in South Asia: New Interdisciplinary Perspectives.Toim. Jacob Copeman&AyaIkegame. Oxford: Routledge.

Smart, Ninian. 2005  Uskontojen maailma. Helsinki: Otava.

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2009  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.