Ehdotus järjestön nimenmuutoksesta

MANA RY:n HALLITUS ESITTÄÄ JÄRJESTÖN NIMEÄ MUUTETTAVAKSI 

*In English below*

Helsingin Yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden opiskelijajärjestö Mana Ry:n hallitus esittää nimenmuutosta järjestölle. Hallituksen jäsenet pitävät nykyistä nimeä epäsopivana kuvaamaan antropologian tieteenalan nykypäivää ja opiskelijajärjestöä. Seuraavassa käymme läpi syitä nimenmuutokselle. 

Hallituksessa on viime aikoina pohdittu suuren yleisön käsitystä antropologiasta tieteenalan ulkopuolella. Edelleen monilla meistä on kokemus siitä, että kun kertoo opiskelevansa antropologiaa vastauksena joko kysytään että mitä ihmettä on antropologia, tai sitten jotain seuraavan suuntaista: “meinaakse et sä meet tutkii jotain heimoja?” Antropologian opiskelijoina tiedämme, että tämä vanhentunut mielikuva ei kuvasta tieteenalan nykypäivää. Itse asiassa me tieteenalana pyrimme nimenomaan pois päin juuri tästä harhaluulosta. Haluamme edistää sellaista ymmärrystä maailmasta, jossa toiset kulttuurit ja erityisesti globaalin etelän yhteiskunnat eivät ole eksoottisia kuriositeetteja, joita me tutkijoina ihmettelemme ulkoapäin, globaalin pohjoisen valta-asemasta käsin. Tavoitteenamme on purkaa tätä epätasa-arvoista asettelua.

Yhteiskuntatieteilijöinä ymmärrämme, että kolonialismin perintö on läsnä yhteiskunnassamme monilla hienovaraisilla tavoilla. Sen lisäksi, että maailmassamme on suoraa ja ilmiselvää rasismia, iso osa imperialistisen vallankäytön historiasta on nykyään läsnä epäsuorina, joskus vaikeasti havaittavina jäänteinä. Emme katso, että järjestömme nimi Mana on väkivaltainen, tai että sillä on pahantahtoinen tausta, tai että se olisi kaikkein räikein esimerkki röyhkeästä kulttuurisesta omimisesta.  Siinä kuitenkin on – vaikkakin hienovarainen – silti mielestämme eksotisoiva ja toiseuttava sävy. 

Nykyisellään järjestömme nimi Mana viittaa melanesialaisessa ja polynesialaisessa uskonnossa tunnettuun näkymättömään, yliluonnolliseen voimaan. Vaikka mana on terminä yleistynyt eri konteksteissa ja se on varsin yleisesti käytetty termi esimerkiksi joissakin fantasiapeleissä, on järjestömme nimellä erilainen tausta. Antropologian kontekstissa nimen yhteyttä sen alkuperään ei voi sivuuttaa. Nimen yhteyttä nimenomaan melanesialais- ja polynesialaiskulttuureihin on tähän asti myös korostettu järjestön sisällä, esimerkiksi fuksitapahtumissa usein vedetyssä tietovisassa, jonka mukaan Mana merkitsee “Useiden polynesialaisten ja melanesialaisten kulttuurien mytologioissa esiintyvää yliluonnollista voimaa” (suora lainaus). Se, että me olemme nimenomaan antropologeja, asettaa toimintamme ja myös nimemme erityiseen kontekstiin.

Erityisen tärkeä syy nimenmuutokselle on se, että mielestämme nykyinen nimi pitää yllä vanhoja, haitallisia stereotypioita antropologiasta. Nimi tuntuu olevan tarkoitukseton viittaus antropologian tieteenalan kolonialistiseen menneisyyteen, josta nykyantropologia pyrkii aktiivisesti poispäin.  Haluamme järjestönä olla ajamassa antropologian tieteenalan itsereflektiota ja dekolonisointia. Haluamme järjestöllemme nimen, jonka sen jäsenet kokevat omakseen ja jonka merkitystä ei tarvitse selitellä.

Samankaltaisista nimenmuutoksista on yksi tärkeä ennakkotapaus. Turussa folkloristiikan, etnologian ja uskontotieteiden opiskelijoiden järjestö Kutu ry. tunnettiin aiemmin Seita ry:nä, viittauksena saamelaisten muinaisuskon pyhiin paikkoihin, seitoihin. Tätä oli saamelaisten puolelta kritisoitu, ja järjestön nimi on aiheesta nousseen keskustelun lopputuloksena vaihdettu. Sanan “mana” käyttö järjestön nimessä ei ole ehkä yhtä räikeä esimerkki, sillä kuten mainittua, sanalla on joitain yleistyneitä merkityksiä eikä sen painoarvo ole aivan yhtä merkittävä kuin saamelaisille seita, mutta periaate on silti mielestämme sama. Suomessa ei satu olemaan samankaltaista historiallista yhteyttä Polynesiaan tai merkittävää polynesialaisvähemmistöä mutta emme voi olla pohtimatta, että jos olisi, tulisiko samankaltainen keskustelu meilläkin vastaan. 

Toimintaamme ohjaa seuraava ajatus: emme halua vain selvittää “kulttuurisen omimisen sääntöjä” jotta voisimme käydä mahdollisimman lähellä niiden rajoja, vaan pyrkiä kaikessa toiminnassamme toteuttamaan meille tärkeitä arvoja mahdollisimman todesti ja kunnianhimoisesti. Nimenvaihdos ei ole keskeisin tapa, jolla edistämme arvojamme, mutta mielestämme järjestön nimi on eräänlainen perusasia, jonka tulisi olla kunnossa. Uskomme, että meillä on antropologeina erityisvastuu paitsi olla olematta rasistisia myös aktiivisesti purkaa rasistisia ja toiseuttavia rakenteita. Tämä liittyy sekä alamme ongelmalliseen menneisyyteen, että siihen että juuri tällainen yhteiskunnallinen analyysi on myös meidän erityisalaamme. Johtuen alamme historiasta tiedämme kipeän hyvin, että mistään asioista ei kannata pitää kiinni yksin perinteen vuoksi. Samalla antropologeina tiedämme, miten tärkeitä perinteet ovat yhteisöjen identiteetin kannalta. Tämä on monesti raskas taakka kantaa, mutta hallituksen puolesta haluamme vakuuttaa seuraavaa: järjestömme henki ei ole katoamassa minnekään. 

Siispä ehdotamme, että rakkaalle opiskelijajärjestölle keksitään uusi, kuvaavampi nimi, jolla olisi suorempi yhteys nimenomaan antropologian tieteenalan nykypäivään  ja järjestön tarkoitukseen. Ehdotuksia uudeksi nimeksi otetaan nyt vastaan ja nimenmuutoksesta ja uudesta nimestä keskustellaan maaliskuun loppupuolella järjestettävässä kokouksessa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä). Hallitus mielellään kuulee jäsenistön mahdollisia näkemyksiä aiheesta, sekä puolesta että vastaan. Nimiehdotukset ja muut näkemykset otetaan mielellään vastaan. Tämän sivun alareunasta löytyy linkki Google forms -lomakkeeseen, jonka kautta niitä voi lähettää. 

Mana on meille kaikille rakas ja tärkeä järjestö ja haluamme korostaa että kaiken muutoshakuisuuden takana on ennen kaikkea rakkaus ja kunnioitus järjestön historiaa,  sekä alan että järjestömme tulevaisuutta kohtaan. Olemme innostuneita tulevasta ja haluamme olla mukana viemässä sekä antropologiaa tieteenalana että opiskelijayhteisöämme kohti tulevaisuutta! Järjestön sydän ja sielu on edelleen sama. Aiomme edelleen koota yhteen uusia ja vanhoja antropologian opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita alamme aktiiveja, kuten antroblogilaisia ja sisarjärjestöjämme muista yliopistoissa. Tavoitteenamme on edelleen ylläpitää meille niin tärkeää yhteisöä, lainkaan vähättelemättä järjestömme jo yli 30-vuotista historiaa. Uskomme myöskin, että järjestömme peruspilarit – tiivis yhteisö, henkilökohtaisella otteella rakennettu toiminta ja kaikkien mukaan ottaminen, toistemme tukeminen ja antropologinen asenne – kantavat tästäkin eteenpäin. Odotamme innolla pandemian hellittämistä, jotta voimme jälleen kokoontua yhteen vaihtamaan ajatuksia, rentoutumaan porukalla, juhlistamaan järjestöämme ja toisiamme. 

 

Nähdään kokouksessa! 

Terveisin Mana ry:n hallitus 

Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eVDLoeMAq_oWNqKO9l6-XntYSDNF2uXYJbh3RV04VI3b_Q/viewform?usp=sf_link

 

MANA RY –  PROPOSITION FOR A NAME CHANGE

The board of Mana ry, student association for students of Social and Cultural Anthropology from University of Helsinki, is proposing to change the name of the association. The members of the board consider the current name to be unsuitable for representing the present-day discipline of anthropology, or the association itself. In the following section we’ll go through the reasons for changing the name. 

When discussing about perceptions on anthropology with those outside of the discipline, it is quite often that people either do not know what anthropology is, or then associate it with exploring “exotic tribes” et cetera. We as students of anthropology very well know that this outdated conception does not reflect the present day of the discipline. In a matter of fact, we in the discipline aim to dismantle this exact fallacy. We want to advance an understanding of the world in which other cultures and especially societies in the Global South are not some exotic curiosities, that we as scholars wonder from an outside perspective, within the predominance of the Global North.  

As social scientists we understand that the legacy of colonialism is present in our society in many subtle ways. In addition to direct and explicit racism, a significant part of the history on imperialistic exercise of power is present today as indirect matters, that can be difficult to detect. We do not consider the name of our association to be violent or having a malevolent origin or being the most flagrant example of cultural appropriation. However, it does have a subtle, exoticizing and othering tone.  

Mana, the name of our association, refers to an invisible and supernatural force known in Melanesian and Polynesian religion. Even though mana has become a common term in different contexts, such as in fantasy games, in the context of anthropology the relation between a name and its origin cannot be ignored. The connection of the name specifically to Melanesian and Polynesian cultures has also been emphasized within the association, for example in a quiz held in freshman events, according to which Mana stands for “A supernatural force present in several mythologies of Polynesian and Melanesian cultures” (a translated, direct quote). Us being precisely anthropologists sets our actions and the names we use in a specific context.  

We believe the current name maintains outdated, prejudicial colonialist stereotypes on anthropology. As an association we want to advocate for self-reflection and decolonization of the discipline of anthropology. We want a name for our association that our members perceive as their own, and a name that doesn’t need further explanation about its meaning. 

There’s an important precedent in which a student association changed its name. In Turku, the student association of Folkloristics, European Ethnology and Study of Religion Kutu ry was formerly known as Seita ry. Seita (Finnish translation of the word sieidi) refers to sacred natural sites in the traditional Sámi religionThe name was criticized by the Sámi and the association eventually changed its name. Using the word “mana” as a name for an association might not be as a flagrant example, since the word has some generalized meanings and it does not hold quite as significant importance as the word seita does for the Sámi, but we believe the principle is the same. In Finland we do not have a similar historical connection to Polynesia, or a significant Polynesian minority, but we cannot help but wonder that if we did, would we be facing similar conversations?  

Our actions in the association are guided by a following thought: we do not just want to find out “the rules of cultural appropriation” so that we could test its limits, but to aim to implement values we consider important as truly and as ambitiously as possible. Deconstructing cultural appropriation and racist, othering structures is at the center of that. Even though changing the name is not the main way of implementing our values, we believe the name of an association is a basic matter that should be in order. Considering the problematic past of our discipline, we very well know that holding on to things for the sake of tradition is never something one should do. As anthropologists we also know how important traditions are for the identity of a community. This is often a heavy burden to bear, but on behalf of the board we want to assure the following: the spirit of our association stays the same. 

Mana is an important association for all of us and we want to emphasize that these changes stem from, first and foremost, love and appreciation towards both the history and future of our association, and the future of our discipline. We’re excited about what’s ahead and we want to take part in taking both the discipline and our student community towards the future! We want to assure that the tight-knit, warm and welcoming spirit of our association is not going anywhere, but on the contrary. We want to maintain the spirit and heart of our dear association, without depreciating its over 30-year-old history. We’ll continue bringing together anthropology students, staff and other active members of our disciplineWe cannot wait for the pandemic to be over so we can gather, engagin conversations, and celebrate the association and the student community.  

Therefore, we propose that a new, more accurate name be chosen. This name would be more directly related to the discipline of anthropology and the purpose of the association. We are now accepting suggestions for the new name, and well organize a voting on the name in a meeting arranged at the end of March. (Date and time TBA.) 

 

With regards,  

The board of Mana ry 

Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eVDLoeMAq_oWNqKO9l6-XntYSDNF2uXYJbh3RV04VI3b_Q/viewform?usp=sf_link