OPISKELU

Antropologia on kaikkialla olevien ihmisyyden perustekijöiden – sosiaalisen elämän monimuotoisuuden ja kulttuurien – systemaattista, vertailevaa tutkimusta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opetetaan sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa, joka on osa Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmaa.

Antropologian opetuksen perimmäisenä tavoitteena on kyky tarkastella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta näkökulmasta, jossa jatkuvasti ylitetään tutkijan aikaisemman kokemuspiirin rajat. Opetuksessa painottuu alan tutkimusperinne, jonka kautta nykyantropologia on yhteydessä kulttuuria, yhteiskuntaa ja ihmistä tutkivien tieteiden keskeisiin kysymyksenasetteluihin.

Kandidaatin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden täysipäiväisellä opiskelulla ja maisterin tutkinto puolestaan kahden vuoden . Opinnoissa käsitellään neljää tieteenalaa: sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa, kehitysmaatutkimusta, poliittista historiaa sekä talous- ja sosiaalihistoriaa. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä näiden neljän tieteenalan perusteita käsitteleviä, mutta kandidaatin tutkinnossa erityisesti kolmantena vuonna opiskelijat syventyvät näistä vain yhteen tieteenalaan hakeuduttuaan omaan opintosuuntiinsa. Maisterivaiheessa tieteenalojen yhteistä opetusta on vähemmän painotuksen ollessa vahvemmin omassa opintosuunnassa.

Niinpä antropologisen koulutuksen lisäksi koulutusohjelma tarjoaa laajan valikoiman yhteiskuntatieteellisiä menetelmä- ja teoriakursseja. Tulevat opiskelijat voivat hakea ohjelmaan niin kandidaatti- kuin maisteritasolle. Kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija saa myös oikeuden jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa suoritettuaan kandidaatintutkintonsa. Maisteriohjelmaan hyväksytään lisäksi opiskelijoita, joilla on soveltuva kandidaatintutkinto toisesta yliopistosta tai tiedekunnasta. Kansainväliset opiskelijat voivat opiskella antropologiaa maisteritasolla kansainvälisessä Contemporary Societies -maisteriohjelmassa. Maisteritasolla suurin osa antropologian opinnoista käydään englanniksi, minkä vuoksi kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat voivat käydä samoja tieteenalakohtaisia kursseja ja seminaareja.

Tavoitteenamme on antaa kattava antropologinen koulutus antropologiaan erikoistuville opiskelijoillemme. Kandiopintojen alkuvaiheessa käydään läpi alan tutkimusperinnettä ja niitä filosofisia ja yhteiskuntateoreettisia ongelmia, joita oppiaineen piirissä on pohdittu koko sen historian ajan. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija perehtyy monipuolisesti modernin antropologian tutkimusaloihin, tutkimusmenetelmiin ja eri alueiden etnografiaan. Maisteriopintojen kurssit käsittelevät monipuolisesti erilaisia antropologisia tutkimusaiheita sekä teoreettisesta että metodologisesta näkökulmasta. Molempien tutkintojen opetus edellyttää myös opiskelijoilta osallistumista seminaariin, joka tukee heidän itse valitsemansa aiheen pohjalta tehtävää tutkielmaa. Maisterin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma on antropologiassa tyypillisesti perustunut etnografisen kenttätyön aikana kerättyyn aineistoon.