Projektin esittely

Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeemme keskiössä ovat naismuusikot eri puolilla maailmaa: Boliviassa, Bulgariassa, Japanissa, Malissa, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tutkimme ja tuemme naisten toimijuutta omissa yhteisöissään ja globaalisti verkostoituneessa musiikkielämässä keskittyen erityisesti kulttuurirajat yrittäviin musiikki-ilmiöihin ja ylirajaiseen yhteistyöhön. Olemme kiinnostuneita siitä, miten naismuusikot sovittavat yhteen naiseuden ja muusikkouden, miten he tasapainottelevat omien yhteisöjensä odotusten ja maailmanlaajuisesti verkostoituneen musiikkimaailman tarjoamien mahdollisuuksien välillä, millaisia tulevaisuuksia he pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan.

Hanke tukeutuu etnomusikologiseen tapaan tehdä tutkimusta, jossa tutkijoiden ja muusikoiden läheinen yhteistyö ja keskinäisen ymmärryksen rakentaminen on keskeistä. Siten on olennaista, että hankkeen tutkijat ja muusikot ovat naisia ja äitejä, ja myös tutkijoilla on kokemusta muusikkoudesta. Jaettu kokemus naiseudesta ja muusikkoudesta toimii hankkeessa yhteisenä kosketuspintana, johon tukeutuen rakennamme avointa vuorovaikutusta ja käsittelemme eri taustoista tulevia naisia määrittäviä ja erottavia valtarakenteita. Teoreettisesti hanke pohjaa intersektionaalisen feminismin näkökulmiin ja hyödyntää lisäksi transkulturaation, dekolonisaation ja afrofuturismin käsitteitä.

Hanke jakautuu kolmeen osaprojektiin, joiden painotukset täydentävät toisiaan: ensimmäisessä korostuvat intersektionaalisen feminismin näkökulmat alkuperäiskansaan kuuluvien muusikoiden esityksissä ja elämässä; toisessa transkulturaatio, vieraiden musiikillisten käytäntöjen sovittaminen uuteen kulttuuriseen ympäristöön; kolmannessa puolestaan kehollisuuden, tunneilmaisun ja naiseuden risteymät; neljännessä taas naismuusikoiden ammattilaisuuden vahvistaminen ylirajaisen yhteistyön keinoin. Työryhmän työskentelytavoissa yhdistyvät käytännön musiikin tekeminen ja osallistuvan etnografian menetelmät: tutkimusnäkökulmat toimivat myös taiteellisen työskentelyn lähtökohtana ja taiteellinen työskentely tuottaa tutkimusaineistoa.

Osaprojektit

1  Cholita-futurismi Cochabambassa Boliviassa – Missä he ovat nyt?

2  ”Metsän äänen” kaipuu: Kanteleen transkulturaatio Japanissa

3  Kehollisuuden, affektien ja sukupuolisuuden kokemukset transnationaalisessa bulgarialaisessa laulussa

4  All Female Orchestra: Ylirajaista yhteistyötä Malissa

Projektia rahoittaa

Koneen säätiö