Hankkeen esittely

Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeemme keskiössä ovat naismuusikot* eri puolilla maailmaa: Boliviassa, Japanissa, Malissa, Senegalissa ja Suomessa. Tutkimme ja tuemme naisten toimijuutta omissa yhteisöissään ja globaalisti verkostoituneessa musiikkielämässä keskittyen erityisesti kulttuurirajat ylittäviin musiikki-ilmiöihin ja ylirajaiseen yhteistyöhön. Olemme kiinnostuneita siitä, miten naismuusikot sovittavat yhteen naiseuden ja muusikkouden, miten he tasapainottelevat omien yhteisöjensä odotusten ja maailmanlaajuisesti verkostoituneen musiikkimaailman tarjoamien mahdollisuuksien välillä, millaisia tulevaisuuksia he pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan.

Hanke tukeutuu etnomusikologiseen tapaan tehdä tutkimusta, jossa tutkijoiden ja muusikoiden läheinen yhteistyö ja keskinäisen ymmärryksen rakentaminen on keskeistä. Siten on olennaista, että hankkeen tutkijat ja muusikot ovat naisia ja äitejä, ja myös tutkijoilla on kokemusta muusikkoudesta. Jaettu kokemus naiseudesta ja muusikkoudesta toimii hankkeessa yhteisenä kosketuspintana, johon tukeutuen rakennamme avointa vuorovaikutusta ja käsittelemme eri taustoista tulevia naisia määrittäviä ja erottavia valtarakenteita. Teoreettisesti hanke pohjaa intersektionaalisen feminismin näkökulmiin ja hyödyntää lisäksi transkulturaation, dekolonisaation ja afrofuturismin käsitteitä. Työryhmän työskentelytavoissa yhdistyvät käytännön musiikin tekeminen ja osallistuvan etnografian menetelmät: tutkimusnäkökulmat toimivat myös taiteellisen työskentelyn lähtökohtana ja taiteellinen työskentely tuottaa tutkimusaineistoa.

[*Naismuusikoilla tarkoitamme kaikkia musiikin parissa aktiivisesti toimivia naisia.]

Osaprojektit

Cholita-futurismi Cochabambassa Boliviassa – Missä he ovat nyt?

”Metsän äänen” kaipuu: Kanteleen transkulturaatio Japanissa

Sinimuso – Ylirajaista yhteistyötä Malissa

Eve Crazy & Mar Yo

WWW poster

Yhteyshenkilö: Elina Seye (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Hanketta rahoittaa

Koneen säätiö

   

Alfred Kordelinin säätiö (logo)     Taiteen edistämiskeskus (logo)

Yhteistyössä

Maailman musiikin keskus   Genji hip hop logo