månadsarkiv: november 2018

Den svenska lärarutbildningens digitalisering söker form

Flera genomförda utbildningar med samtliga lärarutbildare och studeranden, användning av digitala verktyg och applikationer i undervisningen och utveckling av pedagogiska arbetssätt — Det krävs både tid och resurser för att öka kompetensen men också förståelse att det handlar om en mognadsprocess för både lärarutbildarna och studenterna att hitta ett klokt sätt att använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Avsikten med projektet digital pedagogisk utveckling inom den svenska lärarutbildningen är att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik. Vi strävar efter en verksamhetsmiljö där det digitala är integrerat i all undervisning inom lärarutbildningarna, men där både lärarutbildare och studenter samtidigt har ett kritiskt förhållningssätt till digitala verktyg. Digital pedagogisk utveckling är en process som kräver samverkan och framför allt dialog mellan samtliga som är med i processen. Dialog och samverkan är också avgörande för att skapa en verksamhetsmodell som fungerar för oss.

Digitaliseringsprocessen av lärarutbildningen kan betraktas ur olika infallsvinklar som alla är viktiga: den pedagogiska, den tekniska och den sociala infallsvinkeln. Dessa infallsvinklar kräver dialog med strategier på olika nivåer men främst en dialog med en själv — behovet till att lärarutbildaren eller studeranden vill utveckla sina digitala pedagogiska kunskaper reser sig inte enbart av nyfikenhet eller innovationsbehov utan kritisk användning. Det finns en uppsjö av digitala arbetssätt och modeller tillgängliga för att digitalisera verksamheten men hur ska vi veta vilken av dem är den rätta för oss? Det är här dialogen spelar en viktig roll. För att kunna arbeta med digitala verktyg inom utbildningarna har vi fått både teknisk och pedagogisk utbildning men framförallt uppmuntrats till att få och ge kollegialt stöd. En framgångsrik kollegial samarbetskultur präglas av en dela-kultur där en inte behöver tveka om att be om hjälp, en gemensam syn på digitaliseringen som möjliggörare och en acceptans att det finns varierande sätt att använda och se på digitaliseringen. Alla som har en smarttelefon i fickan bär med sig makt och därmed ansvar men också en möjlighet. Det kan handla om t ex möjligheten att utveckla digitala verktyg, medier och processer. Lärarutbildarna och de blivande pedagogerna står här i en viktig roll. De ska få studerandena att se betydelsen av digitaliseringen på alla stadier i alla åldrar. De studeranden bör få förståelse att använda digitala redskap på ett kritiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt eftersom det är de som i framtiden ska vägleda elever i skolan att göra rationella och ansvarsfulla digitala val och hjälpa dem att reflektera över etiska frågor relaterade till dem.

PD Kirsi Wallinheimo, universitetslektor i de främmande språkens didaktik

 

Bakgrund

  • Utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen – Regeringens spetsprojekt

Målen för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen verkställs genom 45 olika utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. I projekten utvecklar man alla former av lärarutbildning, från småbarnspedagogiken till yrkesinriktad lärarutbildning.

  • Utvecklingsprojekt: Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik. Under 2018-2020 integrerar lärarutbildarna det digitala i all sin undervisning och studenterna lär sig använda det digitala både som redskap i sina egna studier och som pedagogiska verktyg under praktiken och i sin framtida verksamhet i daghem och undervisning i skolorna. Alla lärarutbildare använder en iPad i sin undervisning och studerandena inom utbildningarna för småbarnspedagogik, klasslärare och ämneslärare har tillgång till en iPad under två perioder.

Projektledare: Professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet, gunilla.holm (at) helsinki.fi

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet, kirsi.wallinheimo (at) helsinki.fi