Huomaa hyvä työtapa! (Ryhmä 11)

Mahtavaa! Unelma on toteutunut ja Kerttu-Liisa on päässyt opiskelemaan yliopistoon kasvatustieteitä. Opinnot ovat lähteneet reippaasti käyntiin ja hyviä numeroitakin on jo tullut. Opiskelu yliopistossa on haastavampaa kuin Kerttu-Liisa oli ennakkoluuloissaan ajatellut, ja erityisesti näin opintojen alkutaipaleella Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi on osoittautunut monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Ryhmätyötaidot eivät ole olleet Kerttu-Liisan vahvuusalueella koskaan, eikä Kerttu-Liisan ryhmässä ole yhtäkään tuttua ihmistä. Selviääkö Kerttu-Liisa haasteestaan? 

Kohti tutkivaa työtapaa -opintokokonaisuus lähti käyntiin inspiroivasti, sillä saimme valita itsellemme mieluisimman aiheen. Jo ryhmien muodostuessa huomasimme kuitenkin, että näin suuressa ryhmässä toimiminen tulisi olemaan haastavaa. Vaikeuksien kautta pääsimme todelliseen voittoon, sillä suurin ja tärkein oppimiskokemuksemme tapahtui tutkijatentin jälkeisessä ryhmäkeskustelussa siitä, mikä työskentelyssämme on toiminut ja mikä taas ei. Erilaiset taustat ja kokemukset ryhmätöistä toivat haasteensa kun kyseessä oli yhteisesti palautettavat tekstit. Tehtävänantojen jatkuva muokkaaminen meille sopiviksi vaati myös jatkuvaa yhteistä keskustelua ja kirjoittamista, jolloin työmäärää oli myös vaikeampi jakaa pienempiin osiin ja ryhmän jäsenien kesken. Totesimme, että ryhmämme dynamiikka oli kuitenkin muuttunut ryhmätehtävien avulla koko ajan tuottavampaan suuntaan ja että yhdessä tietojen jakaminen ja pohtiminen on avartanut kaikkien ryhmän jäsenten maailmankuvaa. Nyt kurssin lopussa olisi se hetki kun voisimme aloittaa koko ryhmätyöprosessin yhteistoiminnallisena, tutkivana ryhmänä, joka pääsisi pureutumaan entistä syvemmälle positiivisen psykologian tutkimuskenttään! Tavoite suunnasta kohti tutkivaa työtapaa siis saavutettu? 

Ryhmätyön materiaaliksi emme saaneet varsinaista tutkimusta, vaan tiivistelmän artikkelista, joka koski VIA-vahvuusmittaria. Tämä tuotti hieman haasteita jo ensimmäisen ryhmätehtävän myötä. Ryhmän kesken pohdimme pitkään sitä, miten voisimme vastata tutkimuspainotteisiin kysymyksiin artikkelimme näkökulmasta. Päädyimme soveltamaan tehtävänantoja parhaimman tietämyksemme mukaisesti ottamalla laajemmin selvää aihealueestamme. Tuntui, että kysymysten soveltaminen meni välillä yli sen hetkisen kompetenssimme, mutta aikaresursseihin nähden selviydyimme mielestämme kunnialla.

Kun kurssia katsoo taaksepäin huomaa, että kehityimme tieteellisemmän ja lähdekriittisemmän tiedon etsimisessä. Keräsimme ja siivilöimme paljon tietoa myös muilta kursseilta tukemaan aihettamme, mitä sovelsimme muun muassa tutkijatentin kysymysten muodostamisessa. Positiivisen psykologian ”asiantuntijoina” saimme aihealueesta paljon eväitä tulevaan opettajantyöhömme. Meiltä kaikilta löytyy varmasti tulevaisuudessa muutama Huomaa hyvä! -kirja opepöydältä.

Ryhmänä lähdimme tutkijatenttiin hyvillä mielin, sillä olimme valmistelleet tenttikysymykset aiheen laajuuteen suhteutettuna todella perusteellisesti. Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa keskusteleminen sujui rennosti ja ammattimaisesti, siitä huolimatta, että tutkijatentin suorittaminen ja siinä onnistuminen aiheuttivat meille paineita. Tentin ilmapiiri oli innostava ja inspiroiva. Tentissä keskustelu painottui eniten Uusitalo-Malmivaaran eri projekteihin, kuten Positiiviseen CV:hen, Huomaa hyvä! -hankkeeseen ja Parental boxiin. Onnistuimme tuomaan tenttiin kriittisiä näkökulmia, ja perustelimme näkökulmamme tutkimiemme lähteiden sekä aikaisemmista oppimistehtävistä keräämämme kokemuksen ja tiedon avulla. Tosin aina jotain unohtuu. Tutkijamme vinkkasi hyvän palautteen jälkeen, että olisimme voineet vielä tuoda esille pitkittäistutkimuksen tarpeen luonteenvahvuuksien ja positiivisen psykologian alueella Suomessa. Juuri tästä olimme keskustelleet melkeinpä joka ryhmäkerralla: tutkimusmateriaalin puutteesta, sen tarpeesta ja ensimmäisellä kerralla tekemästämme tutkimussuunnitelmasta!

Huomasimme kurssin aikana, että tutkijan työ on kokonaisvaltaista asiantuntijuutta siitä alueesta, mitä tutkii, eikä siinä voi hallita kaikkea. Aina on lisää tietoa tutkimatta ja löytymättä. Tutkijatentissä oli hienoa huomata kuinka innostuneesti Lotta Uusitalo-Malmivaara työstään kertoo. Saimme valtavan paljon myös muuta informaatiota aiheeseen liittyen ja tietopohjamme laajeni vielä tentissäkin esimerkiksi suhteessa ”kritiikkiin positiivista psykologiaa kohtaan”.

Matka kurssin alusta tähän pisteeseen on siis ollut haastava ja ajoittain raskaskin, mutta olemme oppineet paljon erityisesti ryhmätyöskentelystä, sekä inspiroituneet aiheestamme, jonka näemme toimivana työkaluna koulun arjessa. Olemme nyt aloittelevia asiantuntijoita, innostuneita positiivisen psykologian airueita, ryhmätyössä onnistujia ja siinä edelleen kehittyviä, taitavia ongelmien asettajia ja niiden ratkaisijoita, ja meillä on enemmän työkaluja syvällisempään pohdintaan. Ymmärrämme nyt koko oppimisprosessin tarkoituksen, tutkivan oppimisen (Hakkarainen, Lonka, Lipponen, 2004.). Ja vaikka oma artikkelimme ei suoranaisesti ollutkaan tutkimus, olemme oppineet tutkimuksen tekemisestä muiden ryhmien esitelmien ja Moodlen materiaalien kautta. Osaisimme nyt varmasti tehdä paremman tutkimussuunnitelman, kuin se minkä kurssin alussa teimme. Meistä on tämän kurssin avulla tullut vahvemmin koko elämän kestävän oppimisen oppijoita. Olemme nyt aloittaneet matkamme kohti tutkivaa työtapaa. 

Kuten kaikilla hyvillä tarinoilla, tälläkin tarinalla on onnellinen loppu. Kerttu-Liisa on saanut kurssin kunnialla päätökseen ja oppinut valtavasti uusia taitoja ja tietoja. Vanhemmat ovat jälleen todella ylpeitä nokkelasta tyttärestään. Parasta kurssin antia oli tutustua ihka oikeaan tutkijoiden maailmaan ja unelmoida omasta tutkijan huoneesta tulevaisuudessa. Vai unelmoiko Kerttu-Liisa sittenkin opettajanhuoneesta?

Ryhmä 11
Aili-Maija Hirvonen, Netta Keskinen, Alisa Kettunen, Julia Manni, Amanda 
MelingElli Saharinen, Aurora Salo, Henna Sanaksenaho, Anu Tasajärvi 

Huomaatko hyvän? – Ryhmä 11

“Kerttu-Liisa pilkkoi joululahjaksi saamansa pyyhekumin pieniksi palasiksi pulpettinsa päälle matematiikan tunnilla. Opettaja kehui Kerttu-Liisaa luovaksi – olihan hän valmistanut hienot havainnointivälineet kertolaskujen oppimiseen! Tunnin päätteeksi Kerttu-Liisa osasi laskea elämänsä ensimmäiset kertolaskut käyttäen pyyhekumin palasia apunaan. Kotona äiti hetkeksi suuttui, koska Kerttu-Liisa oli tuhonnut pyyhekuminsa.” Mitä mieltä sinä olet? Mitä tarinassa tapahtui? Kenen tiimiin sinä kuulut, opettajan vai äidin?  

Tutkijamme Lotta Uusitalo-Malmivaara (http://www.uusitalomalmivaara.fi/) on mukana useissa positiiviseen psykologiaan liittyvissä hankkeissa. Yksi näistä on Kaisa Vuorisen  (http://kaisavuorinen.com/) kanssa koottu Huomaa hyvä! -materiaali, joka on luotu kasvattajien, erityisesti opettajien, vahvuuskasvatuksen tueksi. Positiivinen pedagogiikka eli vahvuusperustainen kasvatus tarkoittaa lyhyesti sitä, että oppilaan luonteenvahvuuksia korostamalla (Uusitalo-Malmivaara 2014) oppilaan itsetuntemus kasvaa ja ymmärrys omasta osaamisesta kanavoituu paremmin oppimisprosessin käyttöön. 

Meidän päähuomiomme kohteena on Values in Action -hanke, josta saamamme “VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen” -tiivistelmä kertoo. Artikkelin pääaiheena olevalla VIA –mittarilla saadaan selville yksilön omat ydinvahvuudet. Testillä kaikki 24 luonteenvahvuutta järjestyvät jokaisen omien vastauksien mukaan vahvin luonteenvahvuus ensimmäiseksi. VIA-mittarin taustalla on yhdysvaltalainen positiivisen psykologian konkari Martin Seligman, jonka myötä positiivinen psykologia nousi keskusteluun, kun amerikkalaisessa Psychology-lehdessä julkaistiin vuonna 2000 artikkeli “Positive Psychology: An introduction”. Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka pyrkii edistämään ihmisen hyvinvointia, esimerkiksi rohkaisemalla ihmisiä tunnistamaan ja kehittämään omia positiivisia emootioitaan, kokemuksiaan ja luonteenpiirteitään. Positiivinen psykologia on toisaalta saanut erittäin vahvaa kritiikkiä, kun taas toiset rakastavat sitä!   

Seligmanin tutkimusryhmä määritteli VIA-mittarin 24 luonteenvahvuutta, jotka pohjautuvat kuuteen perushyveeseen; viisaus ja tieto, oikeudenmukaisuus, rohkeus, inhimillisyys, kohtuullisuus sekä henkisyys. Vahvuuksien järjestys voi muuttua eri testikerroilla; vahvuuksien tietoinen työstäminen tai esimerkiksi elämäntilanteen muuttuminen voivat vaikuttaa testituloksiin. Pohdimmekin, onko tarkoitus sinänsä vain oppia tunnistamaan ja sanoittamaan luonteenvahvuuksia, eikä niinkään jäädä kiinni omiin ydinvahvuuksiin?  Myös omaan “ihanneminään” pyrkiminen voi vaikuttaa tiedostamattakin testin tuloksiin. Toisaalta, kun tarkoitus on hyödyntää luonteenvahvuuksia, onko sillä merkitystä kuinka siihen päädytään? Toinen voi saada totuudenmukaisen kuvan luonteenvahvuuksistaan ja alkaa tietoisesti työstämään heikompia vahvuuksiaan, ja toinen taas saattaa  vastaamalla testiin “ihanneminänsä” kriteerein alkaa itseään toteuttavan ennusteen mukaan kehittymään kohti “ihanneminäänsä”. Molemmissa tapauksissa yksilöiden luonteenvahvuudet kehittyvät. Voit tutkia omia luonteenvahvuuksiasi osoitteessa www.via-character.com 

Luonteenvahvuuksien vahvistaminen ja korostaminen on kiinnostava näkökulma opettajan työssä. Mutta miten käytäntö toimii? Opettajan on aina tarkoitus käydä VIA-testin tulokset ja tulosten hyödyntäminen läpi yhdessä oppilaan kanssa (Uusitalo-Malmivaara, 2014). Todellisessa elämässä tämän tyyppisen testin käyttö vaatisi suhteellisen paljon resursseja opettajalta. Tiivistelmässä kerrotaan, että suositelluksi aloitusiäksi on osassa tutkimuksia ehdotettu 11 vuotta (http://www.viacharacter.org/www/enus/viainstitute/surveys.aspx), jolloin lapsi pystyy helpommin täyttämään lomakkeen omatoimisesti (Uusitalo-Malmivaara, 2014, s.7).
Näemme VIA-testin kuitenkin loistavana työkaluna itsetuntemukseen niin kasvattajille kuin oppijoillekin. Kenelle tahansa tekee hyvää tunnistaa omat luonteenvahvuutensa ja heikoimmat vahvuutensa niin, että niitä pystyy kehittämään ja käyttämään hyödyksi tarpeen tullen! Tähän liittyen myös Opetussuunnitelmassa on mainittu seuraavaa laaja-alaisen osaamisen kohdassa: “erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014. Opetushallitus). Myönteinen itsetuntemus kasvaa sitä mukaan kun oppilas löytää ja oppii käyttämään omia luonteenvahvuuksiaan. Kun oppilas tunnistaa olevansa esimerkiksi reilu, on hänen helppo ratkaista vaikkapa luokkatovereiden erimielisyyksiä (Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen. Huomaa Hyvä!, s.169-170).  Suomalaisessa kulttuurissa vahvana esiintyvä puutekeskeisyys on  saanut rinnalleen erinomaisen vastavoiman! 

Muuttuiko mielipiteesi Kerttu-Liisan tarinasta? Ehkä opettajan ja äidin vastakkainasettelun sijaan paras vaihtoehto olisi Kerttu-Liisan oma tiimi. Kasvattajien tulisi aina ajatella lapsen parasta; mikä edistää lapsen hyvää ja oppimista?   

Aili-Maija Hirvonen, Netta Keskinen, Alisa Kettunen, Julia Manni, Amanda Meling, Elli Saharinen, Aurora Salo, Henna Sanaksenaho, Anu Tasajärvi 

Lähteet: 

Uusitalo-Malmivaara. 2014. VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen. Tiivistelmä. 

Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen. 2017. Huomaa Hyvä! Ps-kustannus.