Blogginlägg

Infotillfälle om nätkursen FSO Bibliotek

Finland Swedish Online Bibliotek är en nätkurs i svenska som utvecklats speciellt för bibliotekspersonal. Med hjälp av kursen kan du självständigt studera det ordförråd som behövs i kundservicesituationer och öva bl.a. hörförståelse. Kursen är gratis och öppen för alla.

Välkommen att delta i ett infotillfälle där vi presenterar nätkursen FSO Bibliotek. Vid tillfället får du information om kursens bakgrund och innehåll, samt handledning i hur du använder den på egen hand. Tillfället är tvåspråkigt (svenska & finska).

Vi ordnar tre till innehållet likadana tillfällen i början av sommaren, av vilka du kan välja det som passar din tidtabell bäst. Genom att anmäla dig på länken nedan får du en länk till informationstillfället till din e-post. Du behöver inte delta i infotillfället för att använda kursen, och du kan också bekanta dig med den på egen hand.

Tid: 30.5. kl. 15-16, 2.6. kl 13-14, 8.6. kl 11-12

Plats: Zoom

Anmälningsblankett: https://forms.gle/tTsj7r9MRBJFDRRo6

Välkommen! 

Vänliga hälsningar

Hanna Saloranta, Daniela Piipponen & Therese Lindström Tiedemann, Finland Swedish Online

Frågor kan riktas till: fso@helsinki.fi

FSO Bibliotek – Ruotsia kirjastoammattilaisille

FSO Bibliotek on uusi, kirjastoalan ammattilaisille suunnattu ruotsin kielen verkkokurssi. Kurssi on maksuton ja avoin kaikille Suomen kirjastoammattilaisille, jotka haluavat parantaa ruotsin kielen taitoaan. Kurssin tavoitteena on tarjota työkaluja ruotsinkielisen palvelun parantamiseen kunnallisissa kaksikielisissä kirjastoissa. FSO Bibliotek on osa Helsingin yliopiston Nordican koordinoimaa, ja Svenska Folkskolans Vännerin rahoittamaa Finland Swedish Online -hanketta.

Hyvän oman alan ydinosaamisen lisäksi kirjastoammattilaisilla tulee olla laaja kirjallisuuden tuntemus ja monipuoliset digitaidot. Kirjastot automatisoituvat ja asiakaskontaktit ovat luonteeltaan yhä enenevissä määrin pedagogisia. Myös asiakaspalvelu muuttuu vaativammaksi. On tärkeää, että asiakkaat voivat kysyä apua ja neuvoja. Siksi kurssilla painotetaan viestinnällisiä valmiuksia, ja käydään läpi sanastoa ja ilmauksia, joita tarvitaan erityisesti kirjastoalan asiakaspalvelutilanteissa.

Kurssin suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2020 kyselytutkimuksilla, joilla kartoitettiin kirjastoammattilaisten omia kokemuksia kielitaidostaan ja sen kehittämistarpeista, sekä kirjastotyön kannalta olennaisia kielenkäyttötilanteita. Verkkokurssin sisältö perustuu kyselytutkimusten tuloksiin. Kurssin sisältö on osin autenttista, osin työryhmämme tuottamaa. Työryhmän tuottamat materiaalit, mm. asiakasdialogit, on tarkistutettu kirjastoammattilaisella.

Verkkokurssin avulla pyritään turvaamaan kaikille tasavertainen mahdollisuus käyttää korkealuokkaisia kirjastopalveluita, jotka osaltaan edistävät osallisuutta, hyvinvointia ja hyvää arkea. Svenska Kulturfondenin raportissa (2019) selvitettiin ruotsinkielisten kirjastopalveluiden tilaa Suomessa, ja tuloksista kävi ilmi, että moni on jo nyt tyytyväinen kirjastoissa saamaansa palveluun. Jo se, että henkilökunta yrittää kommunikoida ruotsiksi, koettiin positiiviseksi.

Työryhmämme toivookin, että FSO Bibliotek herättää kirjastoammattilaisissa kiinnostusta ja positiivisia asenteita ruotsin kieltä kohtaan, sekä halun parantaa ruotsin kielen taitoa. Kuten aina kieltä opiskellessa, on tärkeää muistaa, että motivaatiolla ja asenteella on hämmästyttävän suuri merkitys – virheettömyyteen ei tarvitse pyrkiä, mutta pitää uskaltaa yrittää!

 

Työryhmä:

Therese Lindström-Tiedemann (hankejohtaja)

Daniela Piipponen (hankekoordinaattori)

Carita Rosenberg-Wolff (asiantuntija)

Hanna Saloranta (asiantuntija)

Beatrice Silén (asiantuntija)

Jari-Pekka Välimaa (ent. hankesuunnittelija)

Enkäterna kring bibliotek hålls öppna till den 31 augusti 2020

Hej!

Tack så jättemycket till alla er som redan svarat på våra enkäter kring bibliotek och svenska språket under sommaren. Vi håller enkäterna öppna till och med måndagen den 31 augusti 2020.

FSO Bibliotek är redan under utveckling och vi har kommit igång bra och fått stor hjälp redan av svaren som kommit in från både bibliotekarier och svenskspråkiga biblioteksanvändare. Tack igen. Vi berättar mer senare.

FSO Bibliotek – ett bra sätt att förbättra den svenskspråkiga servicen på de tvåspråkiga biblioteken

Finland Swedish Online (FSO) vid Nordica, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet och Svenska folkskolans vänner rf (SFV) har  tagit initiativ till en webbkurs i svenska för biblioteksanställda. Kursen kommer att vara kostnadsfri och tillgänglig för alla biblioteksanställda i Finland som är intresserade av att förbättra sina kunskaper i svenska. Kursens mål är att erbjuda ett verktyg för bibliotekspersonalen för att förbättra den svenskspråkiga servicen på tvåspråkiga kommunala bibliotek.

Planeringsarbetet kring kursen har inletts med enkätundersökningar som har som syfte att kartlägga bibliotekariernas tidigare kunskaper och studier i svenska samt att få en bättre bild av vad som ingår i biblioteksarbetet på svenska. På så vis kan vi bättre förutse vad bibliotekarierna behöver lära sig och vilka situationer de behöver klara av på svenska. Förutom att vara insatta i substansfrågor måste bibliotekspersonalen ha även bra litteraturkännedom och digitala kunskaper. Genom enkätundersökningarna vill vi också lära känna biblioteksanvändarnas behov. Biblioteken automatiseras och kundkontakterna blir mera pedagogiska till sin natur och även kundservicen blir mer krävande. Det är viktigt för kunderna att kunna fråga och få hjälp och tips. Det här betyder att kommunikativa färdigheter kommer att betonas på kursen.

Kursen blir tillgänglig från och med 2021, och innehåller ord och uttryck som specifikt behövs för kundservicen på biblioteken. Webbkursen i svenska kommer att fungera som ett viktigt verktyg i strävan efter att bevara tillgången till och kvaliteten på de högklassiga bibliotekstjänsterna som bidrar till delaktighet, välbefinnande och en god vardag. Ur Svenska Kulturfondens utredning (2019) kring de svenska bibliotekstjänsterna i Finland kom det  fram att många redan var nöjda med kundservicen som de får på biblioteken och att redan personalens försök att prata svenska har upplevts som positiva. Vi hoppas att FSO Bibliotek kommer att stödja detta ännu mera och väcka intresse samt skapa positiva attityder och vilja att förbättra kunskaperna i svenska hos bibliotekspersonalen. Såsom alltid när man studerar språk så är det viktigt att komma ihåg att motivationen och attityden har en förvånansvärt stor betydelse – man måste våga försöka men man behöver inte vara perfekt!

Jari-Pekka Välimaa, projektsamordnare för FSO Bibliotek och universitetslärare i svenska

Om du har några frågor, kontakta oss gärna på jari-pekka.valimaa@helsinki.fi eller fso@helsinki.fi

Svara på användarenkäten här! Dessutom finns det en barnversion för de yngre biblioteksbesökarna.

Kirjastoammatilaisten (suomenkielinen) kysely löytyy täältä.

 

Läs mer:

Svenska kulturfondens rapport Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

Välkomna till Finland Swedish Onlines nya blogg!

Välkomna till Finland Swedish Onlines blogg!

Finland Swedish Online är en onlinekurs i svenska språket som utvecklas av Nordica, Helsingfors universitet i samarbete med Islands universitet, Reykjavik. I bloggen kommer vi att dela information och nyheter om kursen. Här samlar vi kontaktuppgifter till oss som jobbar med utvecklingen och länkar till kursen och till vårt resurscentrum.

Vi återkommer snart med mer information.

Hälsningar

Therese Lindström Tiedemann, projektledare