Sukupolvien ketju 2018 tutkimuksen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 10.9.2018: Sukupolvien ketju: 3. kierroksen aineistokeruu

  1. Rekisterinpitäjä

Väestöliitto

Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki

Käyntiosoite: Kalevankatu 16

Yhteyshenkilö: Miika Mäki, puh. 09 2280 5117

miika.maki@vaestoliitto.fi

Tietosuojavastaava: Arto Nikkarinen,

arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Sukupolvien ketju 3. Tutkimus suurista ikäluokista ja heidän aikuisista lapsistaan.

 

  1. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Sukupolvien ketju -tutkimushanke on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen toteuttama hanke, jossa Tilastokeskus vastaa tiedon keräämisestä. Tilastokeskus toimii tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijänä.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus: Tieteellinen tutkimus.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tietoja käytetään perhesukupolvien välisen yhteydenpidon ja avunannon tutkimiseen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Sukupolvien ketju -tutkimushankkeessa ja Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella tehtävään tieteelliseen tutkimukseen.

Käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojesi käsittelyoikeus Sukupolvien ketju -tutkimuksessa perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun.

 

  1. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Aineisto 1: Itsetäytettävän verkko- ja postikyselyn otos. Otoshenkilöitä 7000 (1945-50 syntyneet Suomessa asuvat ja heidän aikuiset lapsensa, molempien otosten koot 3500)

Aineisto 2: Kyselyyn vastanneiden henkilöiden osalta tutkimusaineistoa täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Valintaperiaatteet: Tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen suurista ikäluokista (synt. 1945-50) ja heidän aikuisista lapsistaan. Perusjoukkona maassa asuva suuriin ikäluokkiin (synt. 1945-50) ja heidän aikuisiin lapsiinsa kuuluva väestö.

Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää:

Henkilön yksilöintitietoja (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot) käytetään ainoastaan otoksen poiminnassa, tiedonkeruussa ja rekisteritietojen yhdistämisessä. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Vastaajan henkilötiedot ovat ainoastaan Tilastokeskuksen tiedossa, ja henkilötiedot ovat otoksessa, jota ei käsitellä yhdessä kyselyn vastausten kanssa. Tilastokeskus poistaa tutkimusaineistosta kaikki henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen tutkijoille.

Halutessaan vastaaja voi osallistua jatkotutkimukseen antamalla kyselyn lopussa yhteystietonsa. Tällöin kyselyn vastaukset yhdistetään vastaajan antamiin nimi- ja yhteystietoihin sekä Tilastokeskuksen aineistoista saataviin alue-, koulutus- ja tulotietoihin ja luovutetaan Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen tutkijoiden käyttöön jatkohaastattelujen toteuttamista varten.

Muut tutkimustiedot:

Vastaajille lähetettävällä kyselyllä kerätään tietoa yhteydenpidosta sukulaisiin ja ystäviin sekä heille annetusta ja saadusta avunannosta ja näihin liittyvistä erilaisista taustatiedoista (itse ilmoitettu terveydentila, tulot, sosioekonominen asema).

Tutkimusaineistoon yhdistettäviä rekisteritietoja ovat koulutukseen, ammattiin, työllisyyteen, tuloihin ja perheeseen liittyvät tiedot, kotitalouden kokoon ja tyyppiin liittyvät tiedot sekä asumiseen ja alueeseen liittyvät tiedot. Katso tarkka kuvaus muuttujista liitteestä 1.

 

  1. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. Henkilötietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (itsetäytettävä verkko- ja paperilomakekysely vuosina 1945-50 syntyneille suurille ikäluokille ja heidän aikuisille lapsilleen) pois lukien otostiedot ja hallinnollisista rekistereistä saatavat tiedot. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa: Tutkimustiedot perustuvat 7000 henkilön otoksella toteutettuun verkko- ja paperilomakekyselynä sekä hallinnollisista rekistereistä saataviin tietoihin.

 

  1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Aineistoa käsitellään Tilastokeskuksen tietosuojavaatimusten edellyttämällä tavalla kaikissa aineiston käsittelyvaiheissa.

Kaikki tutkimusaineistoa käyttävät tutkijat allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa sitoudutaan pitämään salassa tutkimuksen käyttölupaan perustuvat lain mukaan salassapidettäväksi säädetyt tiedot.

 

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja toistaiseksi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitokseen (sisältäen rekisterimuuttujat) ja Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon (ilman rekisterimuuttujia).

Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan tunnistetiedoin toistaiseksi Tilastokeskukseen paneelitutkimusasetelman vuoksi.

 

  1. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja@om.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista poiketaan tässä tutkimuksessa: Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää tai vaikeuttaa käsittelyä.

 

Liite 1. Kyselylomakeaineistoon liitettävät rekisterimuuttujat

Otoshenkilö kuuluu suuriin ikäluokkiin/aikuisiin lapsiin

Kohdenumero

Syntymävuosi

Sukupuoli

Syntymäkotikunta

Syntymävaltio

Äidinkielitunnus

Siviilisääty vuosilta 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Asuntokuntakoodi

Perhenumero

Asuntokunnan koko 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Perhetyyppi 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Perheasema 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Perheen koko 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Perheen alle 7-vuotiaiden lasten lmk 2006, 2007, 2010, 2016

Perheen alle 3-vuotiaiden lasten lmk 2006, 2007, 2010, 2016

Perheen nuorimman lapsen ikä 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Perheen lasten lukumäärä

Perheen alle 18-v. Lasten lukumäärä

Asuinmaakunta

Asuinpaikan taajamakoodi

Tilastollinen kuntaryhmitys

Toiminta 1970, 1975, 1980

Pääasiallinen toiminta 1970, 1975, 1980, 2010, 2016

Ammattiasema

Ammattikoodi

Sosioekonominen asema 1970, 1975, 1980, 2000, 2010, 2016

Työssäolokuukaudet

Työttömyyskuukaudet

Koulutus

Tutkinnon suoritusvuosi

Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat

Työttömyysturvaetuus

Lapsen kotihoidontuki ja osittainen hoitoraha

Valtionveronalaiset tulot

Opintotuki

Oppilaitosryhmä

Vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläke

Yksilöllinen varhaiseläke

Työttömyyseläke

Maatalouden erityiseläke

Osa-aikaeläke

Perhe-eläke

Asunto- ja muut velat

Verot ja veronluontoiset maksut yhteensä

Asuntokunnan käyttötulo

Asuntokunnan kulutusyksikkö

Asunnon hallintaperuste

Talotyyppi

Huoneluku

Osallistuminen työvoimakoulutukseen

Ollut työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin sijoitettuna

Auton hallinta/omistus

Yleinen asumistuki 2006, 2007, 2010, 2016

Henkilön avio/avoliiton järjestysnumero

Avioliiton järjestysnumero

Yhteenmuuton vuosi

Erilleen muuton vuosi

Avioitusmisvuosi

Avioerovuosi

Puolison kuolinvuosi

Lapsen juokseva numero

Biologisen lapsen järjestysnumero

Lapsen syntymävuosi

Onko lapsi biologinen vai adoptoitu

Lapsen sukupuoli

Lapsen asuntokuntakoodi

Lapsen syntymävuosi

Isän asuntokuntakoodi