Tutkijat

Hankkeen vastuullinen johtaja LT, LuK Jaana Laisi vastaa lääketieteen ja kestävyystieteen poikkitieteellisestä yhdistämisestä, kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvoinnin mallin sekä hankkeen kokonaisuuden rakentumisesta. Hänellä on taustallaan vuosikymmenen kokemus kliinisenä lääkärinä yleislääketieteen sekä kuntoutuksen puolelta. Hänen aiempi kokemuksensa uuden lääketieteen toimintamallin (Leikkaukseen kotoa, LEIKO -toimintamalli) tutkimuksesta ja luomisesta antaa valmiudet johtaa KKH-mallin rakentamista ja jalkauttamista terveydenhuoltoon. Väitöstutkimuksen jälkeen kyseinen LEIKO -toimintamalli on otettu käyttöön kaikkialla Suomessa. Ympäristö- ja kestävyystieteen alalla hän on syventynyt hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hahmottamisen yhdistäen ymmärrystään ihmisen fysiologiasta ja patologiasta ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Hän on tuonut tätä yhteyttä koulutukseen ja opetukseen sekä kliiniseen potilastyöhön. 

Tohtorikoulutettava FM Leena Helenius tuottaa hankkeeseen teoriapohjaista tietoa dualististen paradigmojen muuttamisesta ja empiiristä tietoa siitä, miten terveydenhuollon ammattilaiset näkevät oman työnsä kytkökset ekologiseen kestävyyteen ja ihmisen luontoyhteyteen sekä miten he prosessoivat ristiriitaista kestävyystietoa. Hänen väitöskirjatutkimuksensa tarjoaa myös terveydenhuoltoon välineitä tarkastella ihmisen ja muun luonnon välistä suhdetta yhteenkietoutuneena, dialektisena suhteena. Heleniuksen Neljän paradigman malli auttaa tunnistamaan ristiriitatilanteissa muitakin vaihtoehtoja kuin dualistisen lähestymistavan ja mahdollistaa KKH-malliin dikotomisten paradigmojen ylittämisen. Hänen tutkimuksensa pohjaa pitkään kehitystyöhön kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittämisen piirissä, Helsingin yliopistolla.

Tohtorikoulutettava FM Charlotta Holmström jatkokehittää tutkimuksessaan generalistis-holistis-holarkistista (GHH) kehystä sekä mallia, jotka ovat välineitä kompleksisten systeemien tarkasteluun sekä jäsentämiseen. GHH-kehys ja -malli on kehitetty Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman Kudelma-verkostossa. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on tunnistaa terveys- ja kestävyysajattelun yhtymäkohtia, joissa tehtävät ratkaisut tukisivat sekä ihmisen terveyden että kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämistä. Tutkimuksessaan hän keskittyy holarkistisen ihmiskuvan rakentamiseen. Holarkistisessa ihmiskuvassa korostuu ihmisen rooli osana luonnon kokonaisuutta. 

Vanhempi tutkija Kristiina Patja (Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen osasto), on  kansanterveystieteen dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri ja kokenut terveydenhuollon interventiotutkija. Hän on tutkinut terveyden edistämisen mekanismeja ja välineitä sekä vaikuttavuutta eri toiminnan tasoilla: yksilö, yhteisö, tiimi, organisaatio ja yhteiskunta. Hän kehittänyt ja tutkinut terveydenhuollon ammattilaisten ammatillisen kehittymisen malleja ja välineitä sekä toteuttanut laajoja kompleksisia interventiota terveydenhuollossa. Hän tuo hankkeeseen terveydenhuollon toimintaperiaatteiden, muutostutkimuksen ja pitkän käytännön kokemuksen tutkijana, kehittäjänä ja johtajana sekä suorat yhteydet keskeisiin sidosryhmiin. 

Tutkija, LL Hanna Rintala on yleislääkäri ja ympäristökasvattaja, jolla on usean vuoden työkokemus psykiatrian alalta kliinisestä työstä ja tutkimuksesta. Hän tekee Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n ympäristöjaoston vetäjänä aktiivista vaikuttamistyötä terveydenhuollon kestävyyden puolesta sekä koordinoi LSV:n kestävän kehityksen hankkeita. Hän tuottaa ympäristöahdistuksen kohtaamisen ja fasilitoinnin työpajoja terveydenhuollon ammattilaisille ympäristötunteisiin keskittyvän Tunne ry:n kanssa. Hän osaa soveltaa terapiaviitekehyksiä yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin kysymyksiin, kuten mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen ja dialektisuuteen tunnesäätelyssä. Hän tuo työpajojen suunnitteluun, toteutukseen ja sisällön analyysiin tunteiden tunnistamisen ja tunneresilienssin vahvistamisen näkökulman ja valmistelee jatkotutkimusta ympäristötunteista ja psyykkisen resilienssin vahvistamisesta terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon erikoislääkäri, LL Mikaela Grotenfelt-Enegren omaa monipuolisen kokemuksen terveydenhuollon eri organisaatioista ja näissä tapahtuvasta kehittämistyöstä (perusterveydenhuolto, HUS, THL, WHO). Hän  tuo hankkeeseen terveydenhuollon laajaa näkemystä sekä mikro- että makrotasolta, jota hyödynnetään kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvoinnin mallin kehittämisessä. Hänen ajattelutavassaan yhdistyy käytännönläheisyys ja laajojen systeemien ymmärrys. Hänellä on työkokemusta myös palvelumuotoilun ja viestinnän alalta, jota hyödynnetään työpajojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hankkeen viestinnässä. Hänen vankka kokemuksensa terveydenhuollon moniammatillisesta työstä sekä hyvä ymmärrys eri ammattikuntien näkökulmista ja toimintatavoista tulee olemaan hankkeessa tärkeä tuki. 

Yliopistonlehtori, MMT Risto Willamo (Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma) toimii hankkeessa muodollisena johtajana ja kokonaisvaltaisen ja systeemisen lähestymistavan erityisasiantuntijana. Willamo on toiminut opettajana ja tutkijana jo yli 40 vuoden ajan, ja hän on Kudelma-verkoston johtaja sekä tunnustettu ja moneen kertaan palkittu pedagogi, jolle opettaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen on aina ollut sydämenasia. Hänen tutkimustyönsä pohjalta on Kudelmassa kehitetty monia työkaluja kestävyyskysymysten kompleksisen luonteen ja ylipäätään kompleksisten ilmiöiden syvempään ymmärtämiseen. HUMUS-hankkeessa näistä työkaluista sovelletaan erityisesti GHH-kehystä, jonka ensimmäisen version, GH-kehyksen, Willamo julkaisi väitöskirjassaan vuonna 2005.

Tutkijoiden yhteystiedot: etunimi.sukunimi@helsinki.fi