Hankkeen loppuraportti

Hankkeen loppuraportti valmistui helmikuun lopussa.

Loppuraportin sisällysluettelo:

Sisältö

Tiivistelmä
1. Hankkeen tausta ja tavoitteet

2. Hankkeen toteutus
– Työryhmätyöskentely ja henkilöstön sitouttaminen
– Verkkoympäristö
– Hankkeen järjestämät tilaisuudet ja niiden rytmitys
– Hankkeen viestintä

3. Hankkeen tulokset ja vaikutus työyhteisön toimintaan
– Ikästrategiatyöskentely
– Ikästrategian laatimismalli
– Ikästrategiatyöskentelyn keskeisiä tekijöitä

4. Eri toimijoiden välinen yhteistyö

5. Hankkeen arviointi ja johtopäätökset

6. Lähteet ja liitteet

Liite 1Tiivistelmä ikästrategian laatimismallista
Liite 2 Livscykelmodell för arbetslivet