Kaupunkitalous: kaupunki taloudellisen toimijuuden näyttämönä

Tutkimusryhmä järjestää Helsingissä 28.-29.4 järjestettäville kaupunkitutkimuksen päiville ryhmän kaupunkitaloudesta:

Kaupunkitalouden työryhmä tarkastelee kaupunkeja taloudellisen toimijuuden näyttömänä. Kaupunkitalous on vakiintunut ja mielenkiintoinen tutkimusala. Perinteisesti talousalueiden teoriassa tarkastellaan kahta kysymystä. “Miksi toiset alueet kasvavat nopeammin kuin toiset?” ja “Miksi kasvu keskittyy enemmän toisille alueille kuin toisille?” Kaupunkien ja niiden vaikutusalueiden suhdetta lähestytään usein tuotantoverkostojen vertikaalishorisontaalisten kytkentöjen, noodien ja ytimien sijoittumisen ja taloudellisten mittareiden avulla. Kaupunkitaloutta voidaan tarkastella joko laajasti taloustilastojen ja aluetyyppien avulla tai suppeasti arvioimalla yksittäisiä toimijoita, alueita ja toimijaverkostoja. Osaaminen, erikoistuminen ja verkostoituminen ovat jo pitkään olleet talousmaantieteen avainsanoja. Näiden lisäksi digitalisaatio muokkaa kaupunkitalouksia uusin palvelukonseptein. Esimerkiksi sähköiset tietopalvelut (ml. smart cities -teknologiat) ovat osa laajaa tietoteknistymisen tuottamaa ja muokkaamaa kaupunkikehitystä.

Työryhmä on tarkoitettu kaikille tutkijoille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneet kaupunkitaloudesta, kaupunkien yritystoiminnasta, toimijaverkostoista, kaupunki-innovaatioista, kaupunkien sähköisistä palveluista sekä talous- että asuinalueiden välisistä suhteista. Työryhmän on tarkoitus toimia keskustelualustana niin empiirisille kuin teoreettisesti motivoituneille tutkimuksille ja analyyseille kaupunkitalouksista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun uusien asuin- ja yritysalueiden vetovoimaisuus niin asukkaiden kuin yritysten näkökulmasta avaa useita mahdollisia tarkastelutapoja tutkia uusia kaupunkiteknologioita ja niiden vaikutusta kaupunkien kehittymiseen taloudellisen toiminnan näyttömänä.

Avainsanat: kaupunkitalous, talousmaantiede, paikkatietojärjestelmät, yritykset, klusterit, innovaatiot, verkostot, tietotalous, digitalisaatio, tietojärjestelmät.

Puheenjohtajat:

Tommi Inkinen (tommi.inkinen@helsinki.fi)

Maria Merisalo (maria.merisalo@helsinki.fi)

Lisätietoa kaupunkitutkimuksen päivistä:

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net

Tutkimushankkeen toteuttamien haastattelujen litterointi on valmistunut

Tutkimusryhmän loka-joulukuussa toteuttamien haastattelujen litterointi on valmistunut. Haastatteluja tehtiin yhteensä 26 Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Haastateltavina oli pääasiassa kaupunkien viranhaltijoita/työntekijöitä sekä edustajia muista tutkimuksen kannalta keskeisistä organisaatioista. Tutkimuksen pääkysymykset ovat 1) miten kaupungit määrittelevät oman roolinsa alueellisessa innovaatiojärjestelmässä sekä 2) millaiseksi kaupungit arvioivat viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä roolin innovaatioiden synnyssä alueella. Tutkimuksesta laaditaan tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli. Tuloksista tiedotetaan tutkimuksen edetessä. Tutkimuksesta lisätietoja antavat hankkeen johtaja professori Tommi Inkinen, tommi.inkinen(at)helsinki.fi, vastuullinen tutkija, erikoistutkija, Teemu Makkonen, t.makkonen(at)surrey.ac.uk sekä haastattelujen toteuttaja, projektitutkija, Maria Merisalo, maria.merisalo(at)helsinki.fi.