Positiivista palautetta Integraalipäivistä

“Hieno ja virkistävä tapahtuma raskaan vuoden jälkeen.”

Näin kommentoi yksi kevään 2021 Integraalipäivien osallistuja palautekyselyssä. Palautekyselyyn vastasi 12  (noin 71%) osallistujaa. Palaute oli edellisen kommentin tapaan yleisesti ottaen hyvin positiivista: esimerkiksi peräti 92% vastanneista suosittelisi tapahtumaa tutulleen, kuten kuviosta 1 nähdään.

Kuvio 1: Vastaukset (n=12) kysymykseen “Suosittelisitko tapahtumaa tutullesi?”.

 

“Muutamat keskustelijat olivat oikein henkeviä ja oli mahtavaa nähdä, että taso on korkealla.”

Vastanneiden positiivinen käsitys tapahtumasta näkyi myös heidän arvioissaan tavoitteiden saavuttamiseen liittyen (ks. kuvio 2). Positiivisimmin vastaajat arvioivat väittämää “Tapahtumassa oli ajatuksia herättäviä keskusteluja.”; kukaan ei ollut tämän kanssa eri mieltä ja 75% vastanneista oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä.

Kuvio 2: Vastaukset (n=12) tavoitteiden toteutumiseen. Kohdan pystyi jättämään tyhjäksi, jos se ei ollut omalla kohdalla relevantti (esim. ei tällä hetkellä opeta).

Muutamia eriäviäkin mielipiteitä esiintyi, kuten kuviosta 2 nähdään. Eniten näitä esiintyi tavoitteeseen “Sain uusia matematiikan ideoita oppitunneilleni.” liittyen. Tähän kohtaan vastanneista 9% oli väitteen kanssa täysin eri mieltä ja 9% lähes eri mieltä. Niin tämän kuin muidenkin kohtien eriäviä mielipiteitä saattaa selittää tarkennettujen vastausten perusteella osittain se, että tapahtumassa oli alan harrastajia, joille osa aiheista oli ennestään tuttuja. Toisaalta joissain vastauksissa tuotiin myös esiin osan aiheiden vaikeus -ja osassa taas kiiteltiin aihevalintoja. Tapahtuman järjestämisessä onkin kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että ideointi-osion jälkeen kaikille osallistujille on muodostunut jonkinlainen selkeä yleiskuva ja ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Tähän saattaisi auttaa parempi ohjeistus, kuten se, että ideoinnin alussa pohdittaisiin tarkemmin, mitkä olivat esitelmän päätulokset, miten niihin päästiin yms. vain yleisen kysymyksen “Mitä esitelmä käsitteli?” sijasta.

 

“Ainahan lähitapahtuma olisi parempi, mutta tekninen toteutus oli huippu.”

Tapahtuman toteutuksen saama palaute jatkoi yleistä positiivista linjaa (ks. kuvio 3). Kaikki vastaajat olivat esimerkiksi vähintään lähes samaa mieltä väitteiden “Tapahtuman esitelmät tukivat tavoitteita” ja “Etätoteutus oli onnistunut” kanssa. Esitelmiä kehuttiin myös paljon kysymyksen “Mistä pidit eniten” yhteydessä. Eräskin osallistuja totesi näin:

“Luennot olivat äärimmäisen mielenkiintoisia ja antoivat paljon uutta mielenkiintoista tietoa.”

Ylipäänsä muita kuin positiivisia kommentteja tuli toteutukseen liittyen vähän.

Kuvio 3: Vastaukset (n=12) tapahtuman toteutukseen.

Negatiivisimmat vastaukset kohdistuivat väitteeseen “Tapahtuman tavoitteet olivat minulle etukäteen selviä”. Vastanneista 8% oli täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa, 8% lähes eri mieltä ja 8% ei ollut samaa eikä eri mieltä. Tavoitteita onkin jo pyritty selkeyttämään kirjaamalla ne yksityiskohtaisesti kotisivujen yleistietoa-osioon sekä tarkentamalla sen osioita. Esitelmien tallenteet, osallistujien kokemukset ja loppuvuodesta ilmestyvät oppituntisuunnitelmat saattavat myös auttaa tapahtuman tavoitteiden hahmottamisessa. Tavoitteiden ilmaisemiseen on myös syytä kiinnittää huomiota tapahtuman mainonnassa. Kaikkia tapahtumasta kiinnostuneita kehotetaan myös olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä tapahtuman järjestäjiin, mikäli kysyttävää ilmenee.

Kehitysehdotuksissakin esitettiin ideoita toteutukseen liittyen. Erityisesti toivottiin, että tapahtumaan pääsemisestä tulisi tieto nopeammin. Tätä onkin tarkoitus kehittää seuraavan tapahtuman osalta, ehkäpä jonkinlaisen automaattisen vastauksen avulla. Lisäksi jonkinlaista vapaampaa keskustelua tai kahvihetkiä toivottiin. Nämä saattavatkin toteutua aivan luonnollisesti, mikäli seuraavat tapahtumat saadaan toteutettua lähitoteutuksena. Jos taas tapahtuma täytyy koronan takia järjestää etätoteutuksena, niin aikataulun keventäminen ja kahvihetkille enemmän aikaa varaaminen voisi auttaa asiaa. Voisi myös harkita esitelmien kokonaismäärän tiputtamista neljästä kolmeen, jolloin myös oppituntien suunnitteluun ja suunnitelmien esittelyyn jäisi enemmän aikaa.

Kaiken kaikkiaan ensimmäisiä Integraalipäiviä voidaan pitää varsin onnistuneina. Jatkoa voisi kuvata erään osallistujan sanoin:

“Eiku uusiksi vaan.”