”Talouden realiteetit lisäävät painetta hyväksyä myös sellaista sisältöä, jonka journalistisin perustein toimiva media olisi vielä jokin aika sitten torjunut yksiselitteisesti” – Tutkimusraportti avaa paikallismedian johdon näkemyksiä viestinnän ja journalismin hämärtyvästä rajasta

Journalismin notkuvat rajat -hankkeen tutkimusraportti on julkaistu. Raportissa Mikko Grönlund, Juho Ruotsalainen, Jaana Hujanen sekä Katja Lehtisaari avaavat paikallismedioiden päätoimittajille ja johdolle kohdennetun kyselytutkimuksen tuloksia. Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja siihen vastasi 103 henkilöä. Kyselyn vastausaste oli 38 prosenttia. Linkki Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin (SSKH) julkaisemaan raporttiin löytyy tämän julkaisun lopusta.

Kysely vahvistaa näkemystä, että eettiset pohdinnat paikallisen journalismin ja viestinnän rajasta ovat ajankohtaisia. Vastaajien mukaan ei-journalistisen sisällön määrä on kasvanut julkaisuissa, ja julkaisuihin päätyy entistä enemmän tiedotteita ja markkinointimateriaalia, jotka eivät käy läpi toimituksellista prosessia. Sisältöjä koskevia ratkaisuja tehdään myös muilla kuin journalistisilla perusteilla. Tämä koskee erityisesti pienempiä julkaisuja, kuten kylä- tai kaupunginosajulkaisuja. Mielenkiintoista on, että lähes kaikkien vastaajien mielestä journalistisen ja kaupallisen sisällön raja koetaan kuitenkin selkeäksi omassa julkaisussa. Rajojen katsotaan siis hämärtyvän ennen kaikkea muissa kuin omassa julkaisussa. Avointen vastausten perusteella paikallismediassa ollaan kuitenkin huolissaan siitä, että rajojen hämärtymisen ja hämärtämisen vuoksi yleisö ei välttämättä enää ymmärrä, miten journalismi eroaa muusta viestinnästä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien näkemyksiä journalistin ohjeisiin ja siihen, pitäisikö niitä päivittää. Puolet kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa, pitäisikö journalistin ohjeita päivittää tai muuttaa. Tämä voi kertoa yhtäältä siitä, että journalistin ohjeita on vaikea sovittaa yhteen arjen rutiinien ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. Toisaalta tulos saattaa kertoa myös siitä, että journalistin ohjeita ei tunneta tarpeeksi hyvin toimituksissa. 

Mielenkiintoisena voidaan pitää myös sitä, että vain hieman reilu puolet vastaajista (53%) piti erityisen tärkeänä paikallisen päätöksenteon kriittistä arviointia. Monelle vastaajista tämä ammattimaisen journalismin perinteinen tehtävä ei näyttäytynyt kuitenkaan yhtä tärkeänä, vaan edelle menivät esimerkiksi alueen asukkaiden ja mainostajien palveleminen.

Raportissa maalataan vastausten pohjalta myös kuvaa paikallisen tiedontuotannon tulevaisuudesta kolmen skenaarion avulla:

  1. Journalismi sivuosaan – paikallisjournalismi näivettyy taloustilanteen kurjistuessa ja viestintäalalta tulevan kilpailun kovetessa
  2. Eri kentillä, eri säännöin – journalismi ja viestintä eriytyvät ja löytävät oman tonttinsa
  3. Kaikki on sisältöä – journalismin ja viestinnän rajat hälvenevät

Pääset lukemaan koko raportin täältä: Uusi kenttä, uudet pelaajat – Paikallismedian johdon näkemyksiä journalismin ja viestinnän rajankäynnistä sekä tulevaisuudesta