Tutkimussuunnitelma

Tutkimustavoitteet ja -kohteet

Tutkimuksen tavoite on valottaa monipuolisesti paikallisen median ja viestinnän rajapintaa tekijöiden, sisältöjen ja tulevaisuuden näkökulmasta. Hanke tuottaa uutta empiiristä tietoa ja teoreettista ymmärrystä siitä, miten viestintä ja journalismi toimivat samalla kentällä mutta erilaisin eettisin säännöin 2020-luvun alun Suomessa.  Paikallinen mediaekosysteemi nähdään hybridinä ja verkottuneena, jossa viestintä ja journalismi sekä yleisöys ja tekijyys sekoittuvat. Journalismi ja sen eettinen koodisto nähdään uudelleen määrittyvinä ja kamppailun kohteena olevina periaatteina ja käytäntöinä.

Hankkeen pääkysymys on, millaisin eettisin periaattein ja käytännöin paikallista tietoa tuotetaan ja jaetaan sekä mitä tämä merkitsee paikallisen journalismin tulevaisuuden ja yhteisön kannalta.

Pääkysymykseen vastataan kolmen alakysymyksen kautta:

  • Mitkä ovat paikallisen median ja viestinnän tekijöiden tiedon tuottamisen ja jakamisen eettiset periaatteet?
  • Millä tavoin ja miksi uudet paikalliset viestijät hyödyntävät journalismin muotoja ja käytäntöjä?
  • Millaista tulevaisuutta paikalliset tekijät ennakoivat ja luovat journalismille?

Tarkastelemme journalismin ja viestinnän periaatteita ja käytäntöjä tekijöiden itseymmärryksen ja julkaisujen sisällön näkökulmasta. Tutkiessamme paikallisen journalismin ja viestinnän eettisiä periaatteita kiintopisteenämme toimivat perinteiset journalismin ihanteet: julkisen palvelun periaatetta ilmentävä yleisösuhde, autonomia ja eettisyys (Deuze, 2005). Keskeinen kysymys on, mitä uusia painotuksia, variaatioita tai sisältöjä ko. periaatteet ovat saaneet tai saamassa ja millaisia eettisiä ristiriitoja syntyy.

Hankkeen kohde on paikallinen media ja viestintä monipuolisesti. Tutkimus ei ole sidottu yhteen paikkakuntaan, julkaisijaan tai median tai viestinnän muotoon, vaan erilaisia paikallisen viestinnän ja median muotoja tarkastellaan. Painopiste on edelläkävijöissä ja näiden verkostoissa. Edelläkävijät kehittävät verkostoissaan kokeellisia käytäntöjä ja uusia ideoita, ja uutta luovan luonteensa vuoksi heillä on usein muita selkeämmin muotoiltuja käsityksiä ja visioita alansa tulevaisuudesta.

Kirjallisuus:

Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(4), 442–464.