Forskningsplan

Forskningens mål och objekt

Projektet ”Journalistikens flytande gränser. Den lokala kommunikationens etiska principer och motstridigheter” (Journalismin notkuvat rajat. Paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat) producerar ny empirisk information och teoretisk förståelse för hur kommunikation och journalistik fungerar på samma plan men med olika etiska regler i början av 2020-talets Finland.

Forskningens huvudfråga är ”Med hurdana etiska principer och med hurdan praxis skapas och delas lokal information och vad betyder detta för den lokala journalistikens framtid och för samhället?”. Huvudfrågan kan indelas i tre delfrågor:

  • Vilka är de etiska principerna som aktörerna för de lokala medierna och den lokala kommunikationen använder för att skapa och dela information?
  • På vilka sätt och varför utnyttjar nya lokala kommunikatörer journalistikens modeller och praxis?
  • Hurdan framtid förutser och skapar de nya lokala aktörerna för journalistiken?

Vi granskar journalistikens och kommunikationens etiska principer och praxis utgående från två perspektiv, innehållet och aktörernas självförståelse. När vi forskar om den lokala journalistikens och kommunikationens etiska principer är vår förankringspunkt de traditionella journalistiska idealen: principerna om offentlig service (public service) som finns till för allmänheten, autonomi och etik (Deuze, 2005). En central fråga är vilka nya fokusområden, variationer eller innehåll de ifrågavarande principerna har fått eller kommer att få och hurdana etiska motstridigheter som uppstår.

Forskningsobjektet är lokala medier och lokal kommunikation i ett brett perspektiv. Forskningen är inte bunden till ett visst geografiskt område, någon viss publikation, någon viss form av medium eller kommunikation, utan istället är olika lokala former av kommunikation och medier i fokus. Tyngdpunkten ligger på föregångarna och deras nätverk. Föregångarna skapar experimentell praxis och nya idéer i nätverken. Tack vare sin nya kreativa karaktär har de ofta klarare formulerade uppfattningar och visioner om branschens framtid än andra.

Litteratur:

Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(4), 442–464.