Ylimääräinen yhdistyksen kokous 2009

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous
Aika: Maanantaina 4.5.2009 klo 12.00
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoushuone, Unioninkatu 35, Helsinki
Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Valtter Louhivuori, Anssi Heinonen, Jarno Louhelainen, Mira
Hoffström ja Julia Salmi

Pöytäkirja:

1. Paul Stenbäck avasi kokouksen 12.03

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen järjestäytyminen
– Valittiin Paul Stenbäck kokouksen puheenjohtajaksi
– Valittiin Julia Salmi kokouksen sihteeriksi
– Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarno Louhelainen ja Anssi Heinonen
– Valittiin ääntenlaskijoiksi Valtter Louhivuori ja Mira Hoffström

4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Yhdistyksen sääntömuutos
– Paul Stenbäck esitteli hallituksen esityksen sääntömuutokseksi (liite 1).
– Hykäksyttiin hallituksen esitys sillä muutoksella, että pykälässä 3 sana “laitoksen”
muutettiin sanaksi “yksikön”
– Päätettiin liittää vanhat säännöt pöytäkirjan liitteeksi (liite 2)

6. Muut esille tulevat asiat
– Valtter Louhivuori kiittää hallituksen puolesta puheenjohtaja Paul Stenbäckiä
kuluneesta keväästä

7. Paul Stenbäck päätti kokouksen 12.10

—————————-

LIITE 1

Hallituksen ehdotus sääntömuutoksesta:

Pykälä 2: Yhdistyksen päämääränä on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja yhteiskunnassa.
Lisäksi yhdistys pyrkii osallistumaan opintojen kehittämiseen sekä lisäämään jäsenistönsä
sivistystä ja hyvinvointia.

Pykälä 3: Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäseniään yliopiston
hallintoelimissä ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys järjestää
keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystoimintaa, sekä tekee yhteistyötä
kansantaloustieteen laitoksen ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

Pykälä 5: Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa
kansantaloustiedettä lukevat henkilöt. Myös muut voivat hakea jäsenyyttä. Hallitus
hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Pykälä 6: Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tarvittaessa, tai jos 30 jäsentä
sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouskutsun on oltava
esillä vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla ja
sähköpostilistalla.

Pykälä 13: Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri
ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä kuitenkin niin, että taloudenhoitajalla on oikeus
kirjoittaa talousasioissa yhdistyksen nimen myös yksin.

LIITE 2

Kansantaloustieteen Opiskelijat ry: n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kansantaloustieteen Opiskelijat ry ja kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:
– pyrkiä muuttamaan kansantaloustieteen laitosta ja valtiotieteellistä tiedekuntaa siten,
että opiskelijoilla on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tietoa heille jaetaan ja siihen,
millainen tietoa jakava järjestelmä on
– vaikuttaa kansantaloudellisen tiedon lisääntymiseen yhteiskunnassa ja siten parantaa
kansantaloustieteilijöiden asemaa työmarkkinoilla
– edistää yhteiskunnalliseen tietoon perustuvaa kriittisen asennoitumisen yleistymistä
yliopistossa ja yhteiskunnassa.

3§ Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys:
– vahvistaa opiskelijoissa taipumusta yhteistyöhön
– järjestää tarvittavat yhteistyömuodot kaikkia opiskelutilanteita varten
– järjestää opintoneuvontaa, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia ja harjoittaa
julkaisutoimintaa. Liittymisestä yhdistyksiin tai järjestöihin päättää yhdistyksen kokous.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja vastaanottaa
lahjoituksia.

5§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä ne henkilöt, jotka opiskelevat Helsingin
yliopistossa kansantaloustiedettä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Henkilö voi
olla yhdistyksen jäsen niin kauan, kun hän on Helsingin Yliopiston kirjoissa.

6§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tarvittaessa, tai jos 30 jäsentä sitä
kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouskutsun on oltava esillä
vähintään 5 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla, sekä se on julkaistava
kokousta edeltävällä viikolla Ylioppilaslehdessä.

7§ yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on
marrasjoulukuussa pidettävä vaalikokous ja toinen tammi- helmikuussa pidettävä
vuosikokous.

8§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokouksen puheenjohtaja
– valitaan kokouksen sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa
– esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja
vahvistetaan tilinpäätös
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
– käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta
– käsitellään muut esille tulevat asiat.

9§ Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokouksen puheenjohtaja
– valitaan kokouksen sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri sekä valitaan 6
muuta hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenen erotessa hänen
tilalleen asettuu varajäsen yhdistyksen kokouksen määräämässä järjestyksessä.
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
– käsitellään muut esille tulevat asiat.

10§ Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti
sääntöjen 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi
– huolehtia yhdistyksen varainhoidosta
– valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

11§ Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan valitsema
varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Talousasioista
älköön tehtäkö päätöstä taloudenhoitajaa kuulematta.

12§ Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on
jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri,
sihteeri ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä kuitenkin niin, että taloudenhoitajalla on
oikeus kirjoittaa talousasioissa yhdistyksen nimi myös yksin.

14§ Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on
kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

15§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on
säädetty.

16§ Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen
varat on käytettävä kansantaloustieteen opiskelijain opiskelun, tutkimuksen ja
harrastusten edistämiseksi.

Leave a Reply