Campusbiblioteket i Mejlans stängs kl. 16:30 den 5. oktober

Campusbiblioteket i Mejlans håller öppet 8:00-16:30 den 5 oktober på grund av Terkko Health Hub Launch festligheter.

Terkko Health Hub är en träffpunkt för universitetets studenter, forskare, läkare och övrig hälsovårdspersonal samt för företag inom området. Förutom hälsovårdsbiblioteket erbjuder Terkko Health Hub också arbetsutrymmen att hyra, ett nytt café och möjlighet att ordna mångsidiga evenemang.

Serviceavbrott i Helka under årsskiftet

HELKA-databasen kommer att stängas för en uppdatering på tisdagen 27.12.2016 ca. kl 22.

Man kan göra sökningar och använda elektroniskt material i nya Helka också under avbrottet. Under avbrottet kan man inte i Helka:

 • se information tillgänglighet för tryckt material
 • låna
 • förnya lån
 • göra reservationer
 • betala biblioteksavgifter
 • uppdatera personuppgifter eller ansluta sig som låntagare

Mellan 21.12.2016 och 10.1.2017 förfaller inga lån. För dagarna under avbrottet uppbärs inga förseningavgifter.

Avbrottet kommer att vara flere dagar och är över senast 9.1.2017.

Under avbrottet kan man returnera lån till Kajsahuset under öppettiderna, men lån registrerars som återlämnade först då avbrottet är över.

Ytterligare information: bibliotek@helsinki.fi eller tel: 0294123920

Vi beklagar olägenheten.

Forskningssamfundet i Finland och Elsvier forsätter förhandlingarna om open access

Högskolorna och forskningsinstituten i Finland har kommit överens med vetenskapsförlaget Elsevier om ett års tidstillägg. Tilläggstiden behövs för att hitta en lösning som främjar open access, vilket är mycket viktigt för Finland.

Förlängningen av avtalet innebär att forskarna vid Helsingfors universitet kan fortsätta använda Elseviers e-tidskrifter under år 2017 medan förhandlingarna fortsätter.

I förhandlingarna representeras de finländska högskolorna och forskningsinstituten av FinELib-konsortiet, som har två centrala mål – att få bukt på de ökande prenumerationskostnaderna för vetenskapliga tidskrifter och att avtalet ska främja finländska forskares möjligheter att publicera artiklar open access så att de är tillgängliga för alla på webben.

Under höstens förhandlingar blev det klart att trots det internationella forskningssamfundets starka gemensamma ståndpunkt, är Elsevier inte villigt att beakta verksamhetsmodellerna för open access i utvecklingen av sin verksamhet, utan håller fast vis den gamla prenumerationsmodellen. Förlaget ser fortfarande open access som en separat marginell verksamhetsmodell, inte som framtiden för vetenskapliga publikationer. Att kräva höga tilläggsavgifter för att artiklarna ska vara tillgängliga för alla är förhalningspolitik eftersom högskolorna och forskningsinstituten redan betalar prenumerationsavgifter som stiger för varje år. Vi förväntar oss att Elsevier under det kommande året visar att man är beredd att förändras i den riktning som forskningssamfundet behöver och förväntar sig”, säger Keijo Hämäläinen, prorektor för Helsingfors universitet och ordförande för förhandlingarna.

Finland styrs i riktning mot open access genom mål som fastställts av Undervisnings- och kulturministeriet, projektet Öppen vetenskap och forskning och Europeiska unionen. Open access ger ökad synlighet för vetenskap och förbättrar samhällets möjligheter att utnyttja forskning som gjorts med skattemedel.

Det finländska vetenskapssamfundet har visat sitt stöd för de gemensamma förhandlingsmålen. Ställningstagandet Tiedonhinta.fi, som publicerades i slutet av november, har redan samlat över 2 700 underskrifter inom forskargemenskapen. Undertecknarna förbinder sig att inte delta i redaktioner för vetenskapliga tidskrifter eller i kollegiala granskningar av tidningsartiklar om FinELibs krav inte tillmötesgås.

Open access och priset på vetenskaplig information är teman som nu betonas i motsvarande förhandlingar över hela världen, t.ex. i förhandlingarna som pågår i Tyskland”, säger Kristiina Hormia-Poutanen, medlem i förhandlingsgruppen och direktör för Nationalbibliotekets Biblioteksnättjänster. ”Endast genom att stå på sig och upprätthålla en enad front kan vetenskapssamfundet påverka stora kommersiella förlag och på ett bestående sätt förändra modellen för vetenskaplig förlagsverksamhet.

Ett års förlängning av avtalet gör det möjligt att hitta en modell som genuint främjar open access utan att öka kostnaderna för vetenskapliga publikationer. Om ett avtal om open access inte nås under år 2017, kan det hända att det finländska vetenskapssamfundet om ett år är i en situation där många vetenskapliga tidskrifter inte längre är tillgängliga.

Mer information:

prorektor Keijo Hämäläinen, ordförande för gruppen för avtalsförhandlingarna, tfn 029 415 0640, keijo.hamalainen(at)helsinki.fi

direktör Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbiblioteket/Biblioteksnättjänster, tfn 050 5523056, kristiina.hormia(at)helsinki.fi

Berätta vad du tycker om söktjänsten och vinn en datorplatta!

Vad tycker du om den nya Helka?

Nationalbibliotek samlar in respons på Finna – som är Helkas back-end system – med en kort enkät December 7 till December 27, 2016. Det tar ca 5-10 minuter att svara på enkäten. Resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet av Finna. Samtidigt kan du delta i utlottningen av en datorplatta Samsung Galaxy Tab S2 9.7″ 4G 32GB New Edition.

Länk till enkäten är:

https://my.surveypal.com/Finnasurvey

Välkommen at svara på! Din åsikt är viktig.

Finna.fi ger tillgång till material i Finlands museer, bibliotek och arkiv. För över 100 organisationer deltar i Finna och det finns mer än 11 miljoner poster. Antalet ökar hela tiden som nya organisationer ansluter sig. Nationalbiblioteket ansvarar för utvecklingen och administrationen av Finna.

Nelli-portalen tas ur bruk i slutet av 2016

Nelli Portal 2004-2016Nelli-portalen tas ur bruk i slutet av 2016. Nationalbiblioteket kommer inte längre att erbjuda underhåll eller stöd för Nelli.

Nya Helka ersätter Nelli-portalen på Helsingfors universitet. De tidskrifter och andra informationsresurser som man kan hitta via Nelli kan man redan nu hitta också i nya Helka.

Från och med 31.12.2016 kan man inte längre göra sökningar, logga in eller komma åt information som sparats på Mina sidor.

Om du har sparat information på Mina sidor kan du ta den till vara före 31.12.2016. Använd vid behov instruktionerna: Hur får jag min information ut från Nelli?

Svara, påverka och vinn! – HULib Anvädarenkät

Helsingfors universitets bibliotekskunder får göra sina röster hörda i en användarenkät som öppnades vecka 44. Syftet med enkäten är att utreda vad kunderna tycker om bibliotekets tjänster och vilka önskemål de har. Länk till enkäten.

Hulib asiakaskysely

Enligt servicedirektören Kirsi Luukkanen kommer biblioteket att ha stor nytta av svaren och kunna fokusera sina resurser bättre på sådana tjänster som kunderna tycker att borde utvecklas. Under de senaste åren har biblioteket satsat speciellt på att göra elektroniska resurser mer tillgängliga och lättare att hitta. Antalet elektroniska böcker har fördubblats och utlåningen av dem har nästan tredubblats under de senaste två åren.

I år önskar biblioteket att kunderna speciellt ska utvärdera de forskningsrelaterade bibliotekstjänsterna. ”Vi ber våra kunder svara på vad de tycker om de tjänster som gäller forskningsdata, öppen publicering och forskningsutvärdering”, säger Luukkanen, och hoppas att så många forskare som möjligt ska svara på enkäten.

Länk till enkäten http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/tjanster/hulib-anvandarenkat/

 

Prova Helkas nya användargränssnitt

Helka-bibliotekens kunder kan nu prova biblioteksdatabasen Helkas nya användargränssnitt.

Beta-versionen finns på helka.finna.fi

Vad är nytt i Helka?

Via det nya användargränssnittet hittar du Helsingfors universitets biblioteks samlingar. Med samma sökning hittar du också internationellt elektroniskt material. I nya Helka kan man söka Helsingfors universitets samlingar och elektroniska artiklar via samma gränssnitt.

Finna_test_facebookDen nya artikelsökningen hittar en stor del av det elektroniska material som man tidigare ha kunnat söka via Nelli. Artikelsökningen kommer i fortsättningen att ersätta Nelli, som tas ur bruk i slutet av 2016.

Också de andra HELKA-bibliotekens samlingar är sökbara via nya Helka.

Den behändiga sökfunktionen erbjuder förslag till sökord. Sökresultaten kan ordnas och filtreras på många sätt.

Funktioner kopplade till bibliotekskortet

Då du har ett Helka-kort, som du har valt en PIN-kod* till kan du

 • se och uppdatera dina egna uppgifter
 • förnya lån
 • göra reservationer, och
 • betala eventuella avgifter på nätet.

Du kan också använda ditt användarnamn vid Helsingfors universitet för att logga in. Om du sedan kopplar ditt bibliotekskort till kontot kan du med inloggning komma åt digitalt material och använda funktioner som kräver bibliotekskort.

I nya Helka kan man också spara favoriter på listor.

Nya Helka fungerar också på mobilen.

*Byt din PIN-kod i gamla Helka.

Ge respons

Vi hoppas att få respons om nya Helka av bibliotekens kunder. Respons kan skickas via blanketten på helka.finna.fi/Feedback

Tills vidare är nya Helka en Beta-version, som testas vid sidan om gamla, bekanta Helka. I slutet av 2016 kommer det nya gränssnittet att ersätta det gamla.

Övergång till öppna publiceringsmodeller bör ske så snabbt som möjligt

I och med att det blir vanligare med öppen publicering, en praxis som kallas för Open Access, kan forskare och vetenskapssamhället i stort allt snabbare och smidigare dela med sig och ta del av vetenskaplig information. De finländska högskolorna och forskningsinstituten försöker i de förhandlingar med vetenskapliga utgivare som nu pågår att förbättra möjligheterna till effektiv öppen publicering. ”Vårt mål är att samtidigt se till att de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering inte stiger”, säger Mikael Laakso, foskardoktor vid Svenska Handelshögskolan och medlem i strategigruppen för förhandlingarna.

Kirjastot tukevat tutkijoita avoimessa julkaisemisessa monin tavoin (Kuva: Jussi Männistö)

Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att Finland före år 2017 ska vara ett ledande land vad gäller öppen vetenskap och forskning. ”Om vi ska nå målet måste vi snabbt övergå från licensavtal som bygger på prenumerationsavgifter till öppna publiceringsmodeller”, säger Laakso.

Överlappande kostnader måste minimeras

I dagens läge betalar högskolorna och forskningsinstituten för vetenskapliga publikationer i form av prenumerationsavgifter. Vid öppen publicering betalar författaren eller författarens organisation för att publicera artikeln. Det är viktigt att se över de totala kostnaderna, eftersom i synnerhet de större förlagen gynnar så kallad hybridpublicering, där forskare som publicerar en enskild artikel i en tidskrift kan göra artikeln tillgänglig för alla genom att betala en extra handläggningsavgift. För forskarna är det viktigt att publicera i tidskrifter som är ansedda inom vetenskapssamhället, även om en extra handläggningsavgift krävs för öppen publicering. Men modellen med handläggningsavgifter ger överlappande kostnader, om inte förlaget sänker prenumerationsavgiften för de tidskrifter man publicerar i.

Nationalbibliotekets konsortium FinELib representerar högskolorna och forskningsinstituten vid förhandlingarna. FinELib anser det vara viktigt att modellen med både prenumerations- och handläggningsavgifter endast blir en övergång till helt öppen publicering. Under övergångsperioden är det viktigt att överlappande kostnader för den nya öppna publiceringsmodellen och den gamla modellen med prenumerationsavgifter minimeras.

Målet – ett avtal som främjar öppen publicering

Högskolorna och forskningsinstituten betalar varje år cirka 23 miljoner euro i prenumerationsavgifter för vetenskapliga tidskrifter. Man känner inte till de exakta kostnaderna för Open Access-publicering, eftersom det inte följs upp på nationell nivå i Finland. I projektet Tieteen avoin julkaiseminen (öppen vetenskapspublicering) bedömdes det ändå att finländska universiteten betalade sammanlagt åtminstone en miljon euro för att publicera Open Access-artiklar år 2014, och att detta belopp kommer att stiga.

Man försöker också internationellt hitta en modell för Open Access-publicering som är ekonomiskt hållbar och smidig för forskarna. För tillfället finns det flera internationella kampanjer för att förbättra förutsättningarna för öppen publicering, t.ex. League of European Research Universities Christmas is over, en kampanj som har undertecknats av många finländska högskolor. Högskolorna i Nederländerna har med de stora förlagen Springer och Wiley lyckats ingå paketavtal där öppen publicering underlättas.

Biblioteken hjälper med öppen publicering

Forskarna kan få hjälp med Open Access-publicering av sin organisations bibliotek. Det finns också många anvisningar för Open Access-publicering på nätet, t.ex.:

Avoin tiede ja open access (Helsingfors universitets bibliotek)

Avoin julkaiseminen (Aalto-universitetet)

Open Access julkaiseminen (Östra Finlands universitet)

Projektet Avoin tiede ja tutkimus (ATT) 

Ytterligare information

prorektor Keijo Hämäläinen, Helsingfors universitet, ordförande i strategigruppen för avtalsförhandlingar, tfn 029 415 0640, keijo.hamalainen@helsinki.fi

forskardoktor Mikael Laakso, Hanken, medlem i strategigruppen för avtalsförhandlingar, tfn 050 9100 864, mikael.laakso@hanken.fi

FinELib-wiki
FinELib på Twitter

Serviceavbrott i Helka 14.-15.11.2015 – Kajsahuset öppet 11-17

En uppdatering i bibliotekens datasystem orsakar ett serviceavbrott i Helka från lördagen 14.11.2015 från ca kl. 21:30 till söndagen 15.11.2015 (fortgår eventuellt hela söndagen).

Avbrottet berör både www-anslutningen till Helka-databasen och bibliotekens lånesystem. Under avbrottet kan man inte:

 •   söka material
 •   låna böcker 
 •   förnya lån
 •   göra reservationer
 •   betala biblioteksavgifter
 •   uppdatera personuppgifter eller anmäla sig som låntagare

Inga lån förfaller 13.-17.11.2015.

Vi beklagar olägenheten.

Kajsahuset öppet under veckoslutet

Kajsahuset är öppet både på lördag och på söndag kl. 11-17. På söndag kan man inte löna böcker eller använda Helka.

Alla andra bibliotekets web tjänster kan användas normalt under veckoslutet. T.o.m. elektroniska artiklar kan man söka på Google Scholar eller Nelli-portal.

Avbrott i Timmi på fredag 5.6.

Under 5 juni kommer det att vara ett avbrott i universitetets rumbokningssystem Timmi. Avbrottet beräknas räcka från 8:00 till 12:00.

Under avbrottet kommer systemet att uppdateras och bokningssystemet kan inte användas.

Vi beklagar olägenheten.