Ryhmä 14 – Kysymykset, vastaukset ja vastaamatta jääneet kysymykset

Tutkijatentti on nyt ohi ja kohti tutkivaa työtapaa kurssin pursi lipuu vakaasti seilaten – ei enää niin syvissä vesissä – kohti satamaa. Kurssin alussa tuntui siltä, että kysymyksiä on paljon, mutta olemme huomanneet, että nyt niitä oikeastaan vasta onkin. Ryhmässämme on läpi kurssin käyty paljon keskustelua siitä, miten nimikkotutkimuksemme tehtiin ja minkälaista problematiikkaa tutkijan tiellä voikaan olla. Tässä blogissa tuomme esiin kysymyksiä, joihin saimme vastaukset, sekä niitä, joita jäämme vielä pohtimaan. Kirjoituksen loppuun on kerätty osuus, jossa reflektoimme päivän ajatuksia niihin, joita ensimmäisessä blogissamme mietimme.

Päästyämme tämän kurssin puitteissa pureutumaan teema teemalta omaan nimikkotutkimukseemme, saimme huomata sen, miten tutkimuksen tekeminen onkin melkoista tasapainottelua. Metodien valinnalla, tutkimuskysymysten rajaamisella ja teoreettisella viitekehyksellä on saatava rajattua riittävän kompakti alue, jota lähdetään sitten tutkimuksessa haravoimaan niillä työkaluilla, joiden siihen on katsottu parhaiten sopivan.

Meidän nimikkotutkimuksessamme strukturoidulla kyselylomakkeella lähdettiin etsimään vastauksia ylihuolehtivaisuuden ja helikopterivanhemmuuden vaikutuksista kvantitatiivisesti. Aihe – niin kiinnostava ja ajankohtainen kuin onkin – on sellainen, ettei sitä ole juurikaan tutkittu aiemmin Suomessa. Tästä syystä ihmettelimme sitä, että artikkelissamme viitattiin pitkittäistutkimustyyppisesti ilmiön kasvamiseen. Tämä oli yksi niistä kysymyksistä, joihin tutkijatentissä pureuduimme ja jonka nimikkotutkijammekin vahvisti. Kyselylomake oli tutkimuksen tekemisen työvälineenä heti mielestämme kiinnostava. Sen kohdalla kuitenkin törmäsimme ongelmaan jo kurssin ensimmäisen tehtävän aikana, kun mietimme minkälaisia kysymyksiä lomakkeeseen pitäisi laittaa? Miten ne voidaan muotoilla niin, että ne ovat mahdollisimman yksiselitteisiä? Miten voidaan luoda mahdollisimman objektiivisia ja neutraaleja kysymyksiä, jotka eivät houkuttele vastaajaa vastaamaan vastoin totuutta? Miten paljon taustatietoja tarvitaan ja miten niitä voidaan käyttää? Voiko muistelun varaan perustettavia kysymyksiä pitää riittävän todenmukaisina? Samojen kysymysten parissa menimmekin myös lopun kurssin ajan, eikä asiaan löytynyt vain yhtä vastausta.

Kysymysten laatiminen erilaisiin tutkimuksiin on oltava äärimmäisen tarkka prosessi. Huonoilla kysymyksillä ei voida tehdä laadukasta tutkimusta, eikä niillä saada vastauksia oikeisiin kysymyksiin. Meidän nimikkotutkimuksessamme oli erityisesti kiinnostavaa se, että kyselylomakkeen kysymykset olivat itseasiassa käännetty toisesta kielestä. Kysymysten kääntäminen ei ollut ollut mikään helppo ja yksinkertainen tehtävä, vaan se vaati arviointia kunkin kysymyksen kohdalla siitä, että vieläkö kysymyksessä puhutaan samasta asiasta. Vakiintuneiden käännösten käyttäminen helpotti työtä hiukan, mutta tutkimuksen aiheen ollessa verrattaen vähän tutkitulla alueella, ei ihan kaikille alkuperäisistä termeistä löytynyt suomenkielistä vastinetta.

Tutkimuksemme tuloksissa pystyttiin havaitsemaan jokin yhteys koetun vanhemman ylihuolehtivuuden ja nuorten aikuisten henkisen kuormittumisen välillä. Hiukan hämärän peittoon kuitenkin jäi se, onko syynä ylihuolehtivan vanhemman toiminta vai joku muu tekijä, jota tutkimus ei pystynyt ottamaan huomioon.

Turhautuminen on tullut tutuksi miettiessämme tutkimuskysymyksen rajaamista, mutta samalla olemme kokeneet helpotusta. Tuntuu, että tutkimuksessa tulisi ottaa tuhat asiaa huomioon, mutta samalla on mahdotonta tutkia kaikkea ja aihe tai esimerkiksi taustamuuttujat on vain rajattava ja mentävä sitten sillä. Tutkijalla on siihen täysin oikeus, sillä hyvän tutkimuksen piirteisiin riittää, että tutkimus antaa tietoa jostain ilmiöstä tai sen mekanismeista.

Ryhmämme on vastannut kurssin haasteisiin ryhdikkäästi ja eteenpäin vievällä otteella, vaikka tehtävänannot ovat mielestämme olleet toinen toistaan laveampia ja paikoin melko hajanaisia. Valitsemalla yhdessä tehtäviin fokuksen ja toimimalla tiiminä, olemme mielestämme pystyneet vastaamaan kaikkiin annettuihin haasteisiin ja löytäneet samalla ryhmässämme hyvän tiimihengen.

Kokonaisuudessaan tämän kurssin aikana löysimme itsemme tosiaan mukavuusalueen ulkopuolelta useammin kuin muutaman kerran. Tässä alla on kerättynä ryhmämme oivalluspoimintoja ja reflektiota kurssista.

 

Kurssin alussa ryhmätoverini kertoi odottavansa yliopistossa opiskelemiselta tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitojensa paranevan yksilötyöskentelyn myötä. Toisaalta hän myös toivoi vuorovaikutustaitojensa kehittyvän, kun uutta tietoa rakennetaan yhteisesti ryhmässä. Mielestäni juuri näitä hänen mainitsemiaan taitoja olemme päässeet rutkasti harjoittelemaan tämän kurssin aikana.

Oman tutkimuksen tekeminen ei edelleenkään sujuisi ongelmitta, mutta eväät siihen olisi varmasti huomattavasti paremmat, kuin kurssin alkuvaiheessa.

Esitellyistä aiheista kummunnut rikas keskustelu olikin mielestäni yksi kurssin tärkeimmistä anneista. Yhdeksän hengen ryhmässä jollakulla oli aina esittää kanta jota ei itse ollut tullut ajatelleeksi.

Opin paljon lisää ryhmätyöskentelytaitoja sekä oivalsin, miten melko hajanaisia tehtävänantoja voi toteuttaa.

”Vaikka aineisto on kerätty jostain aiheesta, ei voida suoraan olettaa, että se kertoo siitä juuri samalla tavalla kuin mitä tutkija on ajatellut”

Kurssi avasi tutkimuksen tekemistä kokonaisuutena erittäin hyvin.

Tutkija tapaamisessa oli hauska saada tutkimukselle jotkut ”kasvot”. Se tekee realistiseksi sen että joku on oikeasti kaiken tämän työn takana. Pienenä sitä ajatteli että kaikki tutkijat ovat harmaapäisiä rillirouskuja ruskeine ruutuhousuineen ja yli-isoine takkeineen. Olin väärässä 😀

Pia Robinson, Kiia Mäkelä, Robert Brotherus, Eeva Bäckström, Niko Hellsten, Pipsa Lilja, Christiina Lindgren, Erika Salmivirta, Tuomas Rantanen.

Kuva: Pexels.com free stock photos

Ryhmä 14 – Kohti tutkivaa tulevaisuutta

Toisessa blogitekstissämme puramme hiukan ajatuksiamme Kohti tutkivaa työtapaa -kurssista, sekä käymme referoiden läpi oman nimikkotutkimuksemme pääpiirteittäin.

Kohti tutkivaa työtapaa kurssi on tarjonnut meille monenlaista asiaa ja harvemmin valmiiksi pureskeltuna. Ennemmin ehkä jopa liiankin suurina palasina, joiden jatkokäsittelystä olemme saaneet kukin huolehtia itse ja ryhmiemme avulla. Ajatus meistä opiskelijoista osana tiedeyhteisöä tuntuu vielä absurdilta, mutta konkretisoituu sitä mukaa mitä opinnot etenevät ja tämän kaltaiset kurssit onnistuvat haastamaan ajatteluamme ja viemään meitä pois mukavuusalueelta.

 

Kun olimme ensi kertaa valitsemassa lööppilistasta jotain itseä puhuttelevaa otsikkoa, emme osanneet aavistaa miten syvälle tutkimukseen olemme sukeltamassa. Harmiton pieni lööppi, jonka taustalta alkoi pala kerrallaan kuoriutua kiinnostava ja aika lailla uunituore tutkimus.

Helikopterivanhemmuus ja ylihuolehtivaisuus on mielenkiintoinen ilmiö ja nimikkotutkijamme tutkimuksessa siihen on pureuduttu tiukalla ja tehokkaalla kvantitatiivisella metodilla. Nimikkotutkijamme Hille Janhonen-Abruquah teki tutkimusta yhdessä Floridan yliopistolla vaikuttavan ja erityisesti tilastollisia menetelmiä hyödyntävien tutkimusten erityisosaajan tutkija Ming Cuin (PhD) kanssa, tämän ollessa vuoden Helsingin yliopistolla tutkijavaihdossa. Yhdessä kolmen muun kollegan kanssa syntyi tutkimus, jossa kaltaisiemme yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia keräämällä pystyttiin tunnistamaan ylihuolehtivan vanhemman toimintaa ja sen vaikutuksia nuoriin aikuisiin. Nimikkotutkimuksemme onkin tarkasti suomennettu versio aiemmin samana vuonna Yhdysvalloissa toteutetusta kyselylomaketutkimuksesta. Saman kaltainen kyselytutkimus toteutettiin aiemmin vuonna 2007 Kiinassa ja sen tulokset ovat nähtävissä tämän tutkimuksen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa Kiinan tuloksia ei kuitenkaan käytetty vertailuun samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa ja Suomessa tehtyjä keskenään vertailukelpoisia tutkimuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella 17-35vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden omakohtaisesti kokemaa ylihuolehtivaisuutta ja sen mahdollisia yhteyksiä heillä esiintyviin mielenterveysongelmiin. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kyselylomakkeella, jossa esitettiin monenlaisia kysymyksiä opiskelijoiden omien vanhempien toiminnasta ja vaikutuksesta opiskelijoiden elämään. Kysymykset painottuivat paitsi materiaalisiin, niin myös sosiaalisiin aspekteihin opiskelijan elämässä. Lisäksi kyselyssä kerättiin jonkin verran taustatietoja vanhemmista, sekä tietoja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja elämäntilanteesta kyselyn hetkellä.

Vastaukset käsiteltiin ensin niin, että niistä eristettiin kaikki tunnisteellisuuteen liittyvä tieto ja sillä tavoin käyttöön saatiin anonyymiä tutkimusdataa. Taustatiedoista taulukoinnissa käytettiin opiskelijan ikää, sukupuolta, opiskeluvuotta ja perherakennetta. Vastauksissa otettiin huomioon määrällisesti seuraavat kohdat: ahdistuneisuus, masennus, tunteidensäätelyongelmat ja yleinen tyytyväisyys omaan elämään.

Suomen osalta tutkimuksen perusteella havaittiin, että ylihuolehtivaista vanhemmuutta kokeneet vastaajat kokivat suurempia määriä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja tunteidensäätelyvaikeuksia.

Saman suuntaisia tuloksia löytyi myös Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn tuloksista. Kiinan tutkimuksen tulosten vertailukelpoisuutta ei pystytty samalla tavalla käyttämään, joten ne esiteltiin erillisinä tuloksina, joiden kuitenkin nähtiin olevan samalla linjalla kahden myöhemmän tutkimuksen kanssa. Erojakin löytyi, etenkin kulttuurisesta vanhemmuustyylistä, jossa Kiinan tuloksissa korostunut maternaalinen ylihuolehtivaisuus, kun taas Suomessa ylihuolehtivuutta esiintyi yhtä lailla paternaalisena.

Kaiken kaikkiaan ilmiöllä ajatellaan olevan haitallisia vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden mielenterveyteen kulttuurista riippumatta. Tutkimuksessa nostetaankin lopuksi ylihuolehtivaisuuden vastapainoksi eräänlaista ”hitaan vanhemmuuden” filosofiaa, jossa lapselle annetaan esimerkiksi vähemmän kouluajan ulkopuolisia harrastuksia ja yleisesti tuetaan ”vähemmän on enemmän” -tyyppistä ajattelumallia.

Ryhmässämme on ollut paljon keskustelua tutkimuksen toteutustavoista, tutkimuskysymyksistä ja tulosten tulkinnasta. Kausaliteettiin ja korrelaatioon on kiinnitetty huomiota ja kiinnostuttu näihin viittaavien osoittajien etsimisestä. Tutkijatenttiä varten on alettu valmistautumaan ja artikkelia on perattu varsin tiheällä kammalla. Hommaa on vielä runsaasti jäljellä ja uusia näkökulmia asioihin avautuu tuon tuosta, tuoden mukanaan uusia vastaamattomia kysymyksiä. Tästä kaikesta huomaa varsin konkreettisella tasolla myös sen, miten tutkijankaan työ ei voi koskaan tulla täysin valmiiksi ja uudet tutkimukset jatkavat siitä mihin vanhat ovat jääneet.

Pia Robinson, Kiia Mäkelä, Robert Brotherus, Eeva Bäckström, Niko Hellsten, Pipsa Lilja, Christiina Lindgren, Erika Salmivirta ja Tuomas Rantanen

Ryhmä 14. Ajatuksia yliopisto-opiskelusta & näkemyksiä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Lähdimme ryhmässämme pohtimaan kukin omalla tahollamme ajatuksia yliopistossa opiskelusta ja koostimme vapaiksi lainauksiksi sellaiset kohdat, joissa kiteytyy osuvasti esiin nousseita teemoja ja odotuksia.

Odotan oppivani paljon kasvatuksesta ja opettamisesta sekä saamaan paljon käytännön vinkkejä opetuksen toteuttamiseen”

“Olen innoissani että pääsen tulevat vuodet opiskelemaan ihmisten kanssa jotka jakaa samat kiinnostuksen kohteet ja uskon oppivani muilta opiskelijoilta vähintään yhtä paljon kuin opettajiltakin“

Odotan tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitojeni paranevan yksilöllisen työskentelyni myötä. Toisaalta toivon vuorovaikutustaitojeni kehittyvän, kun uutta tietoa rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä”

Odotan innolla tiedeyhteisöön tutustumista”

Uskon löytäväni itseni usein mukavuusalueeni ulkopuolelta”

Yleisesti keskusteluissamme  ja omissa pohdinnoissamme esiin nousi ajatus akateemisesta vapaudesta ja omasta vastuusta. Myös uusien ystävyyssuhteiden solmiminen, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen, sekä ryhmätöiden mukana kasvava tiimin kanssa työskentelyn taito olivat asioita joita odotettiin.

Keskustelua kasvatustieteellisestä tutkimuksesta käytiin ensimmäisen ryhmätapaamisen johdattelemana ja jatkettiin taas seuraavalla tapaamiskerralla. Keskusteluissamme päädyimme meitä yhdistäviin seuraavanlaisiin näkemyksiin.

Kasvatustieteellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa uutta tietoa tutkimusalasta ja parhaimmassa tapauksessa se voi johtaa uusien tutkittujen hyvien käytäntöjen muodostamiseen tai olemassa olevien käytäntöjen muuttamiseen.

Pohdimme myös sitä mikä tekee tutkimuksesta hyvän tutkimuksen?

Hyvä tutkimus on sellainen joka vastaa relevantteihin kysymyksiin tai pystyy avaamaan olemassa olevien ilmiöiden taustoja ja mekanismeja. Laadukas tutkimus on toteutettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, niin että tutkimusasetelmassa huomioidaan mahdolliset arvoasetelmat, eettiset kysymykset ja normatiiviset käsitykset.

Kasvatustieteellinen tutkimus auttaa kehittämään pedagogista tietämystä ja osaamista, sekä sitä ohjaavia suunnitelmia niin varhaskasvatuksessa, kuin laajalla opetuksen ja koulutuksen kentällä aina Yliopistopedagogiikkaan asti. Tutkimuksen avulla voidaan seurata tehtyjen muutosten vaikutuksia ja reflektoida tämän hetkisten käytäntöjen toimivuutta. Kasvatustieteellisen tutkimuksen soveltaminen muille yhteiskunnan ja tiedeyhteisön aloille on hyvin laajaa. Sen avulla voidaan lisätä hyvinvointia esimerkiksi erilaisissa yhteisöissä tutkimukseen perustuvan vuorovaikutuskoulutuksen avulla. Kasvatustiede on tärkeä osa muuta tiedeyhteisöä ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen tieteenala tietoisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämisessä.

Tutkijan työstä löytyi hyvin monenlaisia oletuksia ja keskustelussa kokosimme ajatuksia niistä yhteen. Pohdimme että kasvatustieteen tutkijalla on luultavasti mahdollisuus tehdä todella monipuolista ja vaihtelevaa tutkimustyötä. Työ voi olla datan keräämistä ja analysointia, oppimistilanteiden videointia ja tallentamista, havainnointiin perustuvaa, kyselyjen toteuttamista tai jotain aivan uudenlaista innovatiivista tutkimustyötä. Monenlaisten tutkimusmenetelmien kanssa pitää tutkijankin pystyä olemaan joustava ja mukautua vallitseviin tutkimusolosuhteisiin. Tutkimustiimeihin kuuluu useita tutkijoita, tutkimusassistentteja ja yhteistyötä tehdään yli tiedekuntarajojen.

Pia Robinson, Kiia Mäkelä, Robert Brotherus, Eeva Bäckström, Niko Hellsten, Pipsa Lilja, Christiina Lindgren, Erika Salmivirta, Tuomas Rantanen.