Ryhmämentorointi lyhyesti

(Ohjelmaan hakemista koskevat lisätiedot löydät Hae ohjelmaan -sivulta)

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelmassa vapaaehtoinen alumnimentori ohjaa 3–4 opiskelijan poikkitieteellistä aktoriryhmää noin 6 kuukauden ajan. Mentorin tuen lisäksi aktorit saavat vertaistukea toisiltaan.

Ohjelman järjestelyistä vastaavat yliopiston urapalvelut-yksikkö sekä yliopiston alumnitoimintaa koordinoiva Helsinki Alumni -yhteisö.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointimalli on kehitetty Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian alumnien ja ainejärjestö Statuksen alun perin kehittämän minimentoroinnin pohjalta. Minimentoroinnin pohjalta kehitetty ryhmämentorointi on rakennettu Helsingin yliopiston tiedekuntien ja oppiaineiden, urapalveluiden, yliopistopedagogiikan tutkimusyksikön, henkilöstökoulutuksen ja alumnitoiminnan yhteistyönä. Ensimmäinen ryhmämentoroinnin nimellä kulkenut ryhmämentorointiohjelma järjestettiin jo keväällä 2012.

Mentorointiryhmän toiminta

Mentoroinnin lähtökohta on aina aktoreiden tavoitteenasettelussa. Ryhmämentoroinnissa jokainen aktori määrittää omat tavoitteensa jo hakuvaiheessa. Miksi haluan osallistua mentorointiin? Mitä toivon saavani mentoroinnista? Mitä haluan oppia? Kenet haluaisin mentorikseni? Ajatuksena on, että opiskelijan vastaukset näihin kysymyksiin ohjaavat sitä, kenen mentorin ryhmään hän hakee.

Ryhmäprosessin alussa aktorit keskustelevat siitä, mihin kysymyksiin he  haluavat keskittyä mentoroinnin aikana. Ryhmän on määriteltävä tavoitteensa ja toimintansa sisällöt yhdessä ja toimittava tiiminä, joka vastaa mentoroinnista yhdessä, vaikka aktoreilla olisikin myös omia, erilaisia tavoitteitaan mentoroinnille.

Ryhmän tavoitteet kirjataan mentorointisopimukseen

Ohjelma käynnistyy marraskuussa kaikkien ryhmien yhteisellä Kick-off-tilaisuudella, jossa kaikki osallistujat saavat tietoa ja tukea ryhmänsä toiminnan käynnistämiseen. Tilaisuus on samalla mentorointiryhmien ensimmäinen tapaamiskerta, jonka aikana jokainen ryhmä päättää omasta tulevasta kokoontumisaikataulustaan. Mentorointiryhmät tapaavat ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Kukin mentorointiryhmä suunnittelee toimintansa yhdessä, ja siksi aktoreiden on tärkeää kertoa toisilleen ja mentorilleen omista tavoitteistaan mahdollisimman avoimesti heti alussa.

Ryhmä kirjaa yhteisen näkemyksen tavoitteistaan mentorointisopimukseen viimeistään ryhmän ensimmäisessä Kick-off-tilaisuuden jälkeisessä tapaamisessa. Mentorointisopimus sisältää ryhmän oman aikataulun sekä toiminnan tavoitteet, sisällöt ja pelisäännöt. Sopimus varmistaa, että ryhmän jäsenillä on yhteinen näkemys siitä, mitä ryhmä on tekemässä ja miten. Yhteisiin tavoitteisiin on hyvä palata prosessin aikana, ja niitä voi tarvittaessa muokata yhteisellä päätöksellä.

Mentorointiryhmän toiminta perustuu luottamuksellisuuteen. Ryhmän keskusteluista ei saa kertoa eteenpäin ryhmän ulkopuolisille ilman, että asiasta on yhteisesti sovittu. Mentorilta tai aktorilta on saatava henkilökohtainen suostumus siihen, että hänen esittämänsä näkemys, kysymys tai huoli voidaan jakaa ryhmän ulkopuolelle.

Suunnitelmalliset tapaamiset

On tärkeää, että ryhmän jokaisen tapaamisen aihe(et) on suunniteltu etukäteen. Näin mentori ja aktorit osaavat orientoitua tapaamiseen, eikä yhteinen aika kulu ”pelkkään jutusteluun”. Vaikka tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja yllätyksiä tulee usein vastaan, suunnitelmallisuus varmistaa, että yhdessä sovittuja asioita ehditään käsitellä ryhmämentoroinnin aikana.

Ryhmä suunnittelee ensimmäisen tapaamisensa teeman Kick-off-tilaisuudessa. Tilaisuuden jälkeen päävastuu tapaamisten suunnittelusta on aktoreilla. Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi se, että kukin aktori vuorollaan kirjoittaa tapaamisen sisältöä kuvaavan lyhyen muistion ja lähettää sen muille ryhmän jäsenille. Seuraavan tapaamiskerran teema sovitaan etukäteen joko edellisellä tapaamiskerralla tai sähköpostitse.

Vinkkejä mentorointitapaamisiin

Kuten sanottua, kukin mentorointiryhmä päättää itse, mitä teemoja ja asioita tapaamisissa käsitellään. Ryhmän sopimat tavoitteet antavat toiminnalle sisällön ja muodon. On erittäin suositeltavaa, että ryhmä hyödyntää työskentelyssään Mentoroinnin työkirjan (pdf) tehtäviä ja kysymyksiä.

Prosessin aikana ryhmä voi keskustella esimerkiksi seuraavista teemoista ja kysymyksistä:

1. Aktoreiden urasuunnitteluun liittyvät kysymykset
Millaisia työhön liittyviä odotuksia ja toiveita aktoreilla on? Millaisista tehtävistä he ovat kiinnostuneita? Millaiset työympäristöt ovat heidän mielestään miellyttäviä?

2. Siirtyminen opinnoista työelämään
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet aktoreiden ja mentorin opiskeluvalintoihin? Mikä tekee yliopisto-opinnoista kiinnostavia? Millaista siirtyminen työelämään on? Miten opinnoissa opittua voi hyödyntää työelämässä? Millaisia asioita kannattaa opiskella työssä ja työn ohessa valmistumisen jälkeen? Mentori voi kertoa omasta urapolustaan.

3. Työelämän mahdollisuudet, haasteet ja kehityssuunnat?
Miten ryhmän jäsenet näkevät työelämän kehityksen tällä hetkellä? Millaisia työmahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä aktoreita kiinnostavat alat tarjoavat? Millaisia verkostoja aktoreiden kannattaisi pyrkiä rakentamaan? Millaiset työnhakukanavat ja -strategiat ovat tehokkaita? Miten henkilökohtaista hyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan tukea ja parantaa?

Ryhmä etsii vastauksia yhdessä

On hyvä muistaa, että kenelläkään ei ole ”oikeita vastauksia” kaikkiin
mahdollisiin kysymyksiin. Tärkeintä on, että aktorit kertovat avoimesti itseään askarruttavista asioista ja että aktorit ja mentori yhdessä pohtivat asioita oman kokemuksensa valossa.

Mentorointiryhmä voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi yliopiston uraseurantaraportteja tai järjestää omia vierailuja kiinnostaville työpaikoille tai tapahtumiin. Mentori voi myös ohjata aktoreita olemaan itse suoraan yhteydessä mentorin verkostossa oleviin asiantuntijoihin, joilla voi olla vastauksia aktoreita kiinnostaviin kysymyksiin.

Ryhmämentorointiprosessin päättäminen

Ryhmämentorointi päättyy keväällä yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa aktorit ja mentorit pääsevät arvioimaan ohjelman antia ja keskustelemaan kokemuksistaan. Lisäksi kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Aktoreilla ja mentoreilla on myös mahdollisuus antaa palautetta ryhmämentoroinnin järjestäjille ja auttaa ryhmämentoroinnin kehitystyössä.

Aktorit voivat jatkaa tapaamisia halutessaan keskenään tai mentorin kanssa myös ohjelman päättymisen jälkeen, mutta päätöksen yhteistyön jatkamisesta on oltava yhteinen. Velvoitetta ohjelman jälkeiseen yhteydenpitoon ei ole.

Hakua koskevat lisätiedot löydät Hae ohjelmaan -sivulta

Vastaa