Ryhmämentorointi

Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä aktoriryhmää. Aktorit keskustelevat siitä, mihin kysymyksiin he mentoroinnin aikana haluavat keskittyä. Ryhmän pitää määritellä tavoitteensa ja toimintansa sisällöt yhdessä sekä toimia tiiminä, joka vastaa mentoroinnista yhdessä, vaikka aktoreilla olisikin myös omia, erilaisia tavoitteitaan mentoroinnille. Ryhmämentoroinnissa aktorit saavat mentorin tuen lisäksi vertaistukea toisiltaan.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointimalli on kehitetty Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian alumnien ja ainejärjestö Statuksen alun perin kehittämän minimentoroinnin pohjalta. Minimentoroinnin pohjalta kehitetty ryhmämentorointi on rakennettu Helsingin yliopiston tiedekuntien ja oppiaineiden, urapalveluiden, yliopistopedagogiikan tutkimusyksikön, henkilöstökoulutuksen ja alumnitoiminnan yhteistyönä.

Ensimmäinen ryhmämentoroinnin nimellä kulkenut ryhmämentorointiohjelma oli kevätlukukaudella 2012. Siihen osallistuivat valtiotieteellinen tiedekunta ja Aleksanteri-instituutti. Sittemmin ohjelma on laajentunut kattamaan yhdeksän yliopiston tiedekuntaa.

Yhteisistä tilaisuuksista vastaa yliopiston urapalvelut yhdessä yliopiston alumnitoimijoiden kanssa.

Mentorointiryhmän toiminta

Mentoroinnin lähtökohta on aina aktoreiden tavoitteenasettelussa. Ryhmämentoroinnissa jokainen aktori määrittää omat tavoitteensa jo hakuvaiheessa. Miksi haluan osallista mentorointiin? Mitä siltä haluan? Kenet haluaisin mentorikseni?

Ryhmän tavoitteet kirjataan mentorointisopimukseen

Ryhmämentorointi käynnistyy kaikkien ryhmien yhteisellä tapaamisella, jossa sekä mentorit että aktorit saavat tietoa ja tukea ryhmien toiminnan käynnistämiseen. Ryhmät tapaavat yhteisessä käynnistystilaisuudessa ensimmäisen kerran. Jokainen ryhmä päättää kokoontumisaikataulustaan käynnistystilaisuuden yhteydessä.

Ryhmämentorointiryhmien tulisi tavata ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa, vähintään neljä kertaa.

Kukin mentorointiryhmä suunnittelee toimintansa yhdessä, ja siksi aktorien tulisi kertoa toisilleen ja mentorilleen omista tavoitteistaan avoimesti heti alussa. Yhteinen näkemys ryhmän tavoitteista tulisi kirjata viimeistään ensimmäisessä ryhmän tapaamisessa mentorointisopimukseen. Yhteisiin tavoitteisiin on myös hyvä palata prosessin aikana.

Mentorointisopimus pitää sisällään ryhmän oman aikataulun sekä toiminnan tavoitteet, sisällöt ja pelisäännöt. Sopimus varmistaa, että ryhmän jäsenillä on yhteinen näkemys siitä, mitä ryhmä on tekemässä.

Mentorointiryhmä toimii luottamuksellisesti. Ryhmän keskusteluista ei saa kertoa eteenpäin ryhmän ulkopuolisille ilman, että asiasta on yhteisesti sovittu. Tarvitaan mentorin tai aktorin suostumus siihen, että hänen esittämänsä näkemys, kysymys tai huoli voidaan jakaa ryhmän ulkopuolelle.

Suunnitelmalliset tapaamiset

On tärkeää, että ryhmän jokaisen tapaamisen aiheet on suunniteltu etukäteen. Näin mentori ja aktorit osaavat orientoitua tapaamiseen, eikä yhteinen aika kulu ”pelkkään jutusteluun”. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, mutta suunnitelmallisuus varmistaa, että yhdessä sovittuja asioita ehditään käsitellä ryhmämentoroinnin aikana.
Päävastuu jokaisen tapaamisten suunnittelusta on aktoreilla. Ensimmäisen tapaamisen teemat suunnitellaan käynnistystilaisuudessa. Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi että kukin aktori kirjoittaa vuorollaan lyhyen koonnin ryhmän tapaamisesta ja toimittaa tapaamisen sisältöä kuvaavan tapaamismuistion muille ryhmän jäsenille. Seuraavan tapaamiskerran teema sovitaan etukäteen joko edellisellä tapaamiskerralla tai sähköpostitse.

Vinkkejä mentorointitapaamisiin

Kukin mentorointiryhmä päättää itse, mitä teemoja ja asioita tapaamisissa käsitellään. Ryhmän sopimat tavoitteet antavat toiminnalle sisällön ja muodon.
Ryhmä voi halutessaan hyödyntää mentoroinnin työkirjan (pdf) tehtäviä ja kysymyksiä keskusteluissa.

Ryhmä etsii vastauksia yhdessä

On hyvä muistaa, että kenelläkään ei ole ”oikeita vastauksia” kaikkiin
mahdollisiin kysymyksiin. Tärkeintä on, että aktorit kertovat avoimesti itseään askarruttavista asioista ja että aktorit ja mentori yhdessä pohtivat asioita oman kokemuksensa valossa.

Mentorointiryhmä voi halutessaan hyödyntää esim. urapalveluiden palveluita tai uraseurantatutkimuksia omassa työssään tai organisoida vierailuja yhteisesti kiinnostaville työpaikoille. Mentori voi myös ohjata aktoreita olemaan itse suoraan yhteydessä mentorin verkostossa oleviin asiantuntijoihin, joilla voi olla vastauksia aktoreita kiinnostaviin kysymyksiin.

Ryhmämentoroinnin päätös

Ryhmämentorointi päättyy yhteiseen kiitos- ja päätöstilaisuuteen, jossa aktorit ja mentorit pääsevät arvioimaan ohjelman antia ja keskustelemaan kokemuksistaan. Aktoreilla ja mentoreilla on myös mahdollisuus antaa palautetta ryhmämentoroinnin järjestäjille ja auttaa ryhmämentoroinnin kehitystyössä.

Aktorit voivat jatkaa tapaamisia halutessaan keskenään ja/tai mentorin kanssa myös ohjelman päättymisen jälkeen, mutta päätöksen yhteistyön jatkamisesta on oltava yhteinen. Mitään velvoitetta yhteydenpitoon ei ole.

Vastaa