Program för gruppmentorskap

I gruppmentorskap mentorerar alumnen en adeptsgrupp av 3–4 studenter under cirka 6 månader. Förutom mentorns stöd får adepterna också kamratstöd av varandra.

Universitetets karriärservice ansvarar för de gemensamma evenemangen och kommunikation. Alumnverksamheten deltar som en länk till alumner och mentorer.

Adepterna diskuterar vilka frågor de vill koncentrera sig på under mentorskapet. Gruppen ska fastställa innehållet i sina mål och aktiviteter tillsammans och fungera som ett team som ansvarar för mentorskapet tillsammans, även om adepterna skulle ha egna, olika mål för mentorskapet.

Helsingfors universitets modell för gruppmentorskap har utvecklats utgående från det minimentorskap som alumnerna i socialpsykologi och ämnesorganisationen Status vid Helsingfors från allra första början utvecklade. Gruppmentorskapet som utvecklats på basis av minimentorskapet har byggts upp som ett samarbete mellan fakulteterna och läroämnena vid Helsingfors universitet, karriärservice, universitetspedagogiska forskningsenheten, personalutbildningen och alumnverksamheten. Det första mentorskapsprogrammet som gick under namnet gruppmentorskap ägde rum under vårterminen 2012.

Mentorskapsgruppens verksamhet

Utgångspunkten för mentorskap finns alltid i adepternas målsättning. Vid gruppmentorskap bestämmer varje adept sina mål redan i ansökningsskedet. Varför vill jag delta i mentorskap? Vad förväntar jag mig av det? Vem skulle jag vilja ha som min mentor?

Gruppens mål inskrivs i ett avtal om mentorskap

Gruppmentorskapet inleds genom ett gemensamt möte med alla grupper där både mentorer och adepter får information och stöd för att starta gruppernas verksamhet. Grupperna träffas första gången på ett gemensamt inledningsmöte. Varje grupp beslutar om sin mötestidtabell i samband med inledningsmötet.

Grupperna för gruppmentorskap bör under programmet träffas ungefär en gång i månaden.

Varje mentorskapsgrupp planerar sin verksamhet tillsammans, och därför bör adepterna öppet tala om sina egna mål för varandra och sin mentor direkt i början. En gemensam syn på gruppens mål bör skrivas in i ett mentoreringsavtal senast vid gruppens första möte. Det är också bra att återvända till de gemensamma målen under processen.

Avtalet om mentorskap innehåller gruppens egen tidtabell och verksamhetens mål, innehåll och spelregler. Avtalet säkerställer att gruppens medlemmar har en gemensam syn på vad gruppen håller på med.

Mentorskapsgruppen verkar konfidentiellt. Det är inte tillåtet att berätta för utomstående om gruppens diskussioner utan att man gemensamt har kommit överens om detta. Mentorns eller adeptens samtycke krävs för att en synvinkel, fråga eller bekymmer som denne har presenterat ska kunna förmedlas utanför gruppen.

Planmässiga och dokumenterade möten

Det är viktigt att ämnena för gruppens alla möten har planerats på förhand. På så sätt kan mentorn och adepterna koncentrera sig på mötet, och den gemensamma tiden går inte åt till ”enbart småprat”. Mötena är fria till formen, men planmässigheten säkerställer att man hinner med att behandla gemensamt överenskomna saker under gruppmentorskapet.

Huvudansvaret för planeringen av vars och ens möten ligger hos adepterna. Temana för första mötet planeras vid inledningsmötet. Varje adept skriver, när han eller hon står på tur, en kort sammanställning av gruppens möte och överlämnar en mötespromemoria om mötets innehåll till gruppens övriga medlemmar och kontaktpersonen för gruppmentorskapsprogrammet vid fakulteten, institutionen eller fristående institution. Temat för följande mötesomgång kommer man överens om i förväg antingen vid föregående mötesomgång eller per e-post.

Tips inför mentorskapsmöten

Varje mentorskapsgrupp beslutar själv vilka teman och saker som ska behandlas vid mötena. Gruppens överenskomna mål ger verksamheten innehåll och form. Gruppen kan om den så vill utnyttja uppgifterna och frågorna i Arbetsbok för mentorskap (pdf).

Under gruppmentorskapet kan man bland annat behandla följande frågor:

1. Frågor med anknytning till planeringen av adepternas karriär:
Hurdana förväntningar eller önskemål med anknytning till arbetet har adepterna? Hurdana arbetsuppgifter intresserar? Hurdana arbetsmiljöer är trivsamma?

2. Övergång från studierna till arbetslivet
Vilka saker har styrt adepternas och mentorns studieval? Vad i universitetsstudierna intresserar en? Hur är det att övergå till arbetslivet? Hur kan man utnyttja det som man har lärt sig i studierna? Hurdana saker ska man studera i arbetet eller vid sidan av detta efter studierna?
Mentorn kan ta upp sin egen karriärberättelse när detta tema behandlas.

3. Möjligheter, utmaningar och utvecklingstrender i arbetslivet?Hur ser gruppmedlemmarna på arbetslivets utveckling för närvarande? Hurdana arbetsmöjligheter och framtidsutsikter finns inom ett område som intresserar adepterna? Hurdana nätverk lönar det sig för adepterna att försöka delta i? Hurdana kanaler och sätt för arbetssökning är effektiva? Hur kan man förbättra sin egen trivsel och ork i arbetet?

Gruppen söker svar tillsammans

Man måste komma ihåg att ingen har ”de rätta svaren” på alla möjliga frågor. Det viktigaste är att adepterna öppet berättar om saker som oroar dem och att adepterna och mentorn tillsammans funderar över dessa i ljuset av sin egen erfarenhet.

Mentorskapsgruppen kan om den vill använda t.ex. Karriärservicens tjänster eller uppföljningsstudier om karriärer i sitt eget arbete eller gemensamt organisera studiebesök till intressanta arbetsplatser. Mentorn kan även handleda adepter att själva direkt kontakta sakkunniga i mentorns nätverk. De kan ha svar på frågor som intresserar adepterna.

Avslutning av gruppmentorskapet

Gruppmentorskapet avslutas genom ett gemensamt tack- och avslutningsmöte där adepter och mentorer får utvärdera behållningen av programmet och diskutera sina erfarenheter. Adepterna och mentorerna har även möjlighet att lämna feedback på organisatörerna av gruppmentorskap och bistå utvecklingsarbetet av gruppmentorskap.

Adepterna kan om de vill fortsätta mötena sinsemellan och/eller med mentorn även efter att programmet har upphört, men beslutet om att fortsätta samarbetet måsta vara gemensamt. Någon skyldighet att hålla kontakt finns inte.

Lämna ett svar