Vad är mentorskap?

Mentorskap är en gammal och beprövad metod som har till syfte att förmedla en erfaren och äldre mentors erfarenhetsbaserade kunskap och vishet till en yngre, oerfaren och utvecklingsvillig adept. Målet är att få den som ska handledas att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt.

Mentorskapet leds av en adept som ställer frågor till mentorn. Adeptens frågor, intressen och mål bestämmer mentorskapets innehåll. Lärandet sker genom dialog mellan adepten och mentorn, en diskussion som är inriktad på ömsesidig förståelse och lärande. Det är fråga om en öppen och förtrolig interaktiv relation, där både mentorn och adepten lär av varandra.

En mentor kan hjälpa en adept på många olika sätt. Han eller hon kan vägleda adepten, fungera som dennes rollmodell. Mentorn kan vara en förstående lyssnare, sparrare eller tränare. Han eller hon kan vara adeptens kritiska vän som ger impuls att tänka på ett nytt sätt och ifrågasätta antaganden och inrotade tänkesätt. En mentor kan även fungera som brobyggare som vägleder adepten djupare in i arbetslivet och sakkunskap.

Ingen arbetsförmedling

Man söker inte arbete hos en mentor och det är inte mentorns uppgift att förmedla arbete. Hans eller hennes uppgift är endast att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper, inte att fatta beslut för adeptens räkning eller kraftfullt styra adepten i en viss riktning. En mentor bör inte heller kritisera en adepts val, även om mentorn kan ge impulser till adepten att fundera över saker på ett nytt sätt. Adepten själv har ansvaret för sitt lärande och för vad han eller hon gör senare i livet med de saker som man lärt sig under mentorskapet.

Mentorskap gynnar bägge parter

I arbetslivet har mentorskap använts länge för bland annat överföring av tyst information och framför allt för att påskynda lärandet hos chefer och sakkunniga och stödja karriärutvecklingen.  Mentorskapsprogram som riktar sig till studerande har å sin sida erbjudit perspektiv på karriärplaneringen och framtiden.  Helsingfors universitet vill genom gruppmentorskap stödja studerande att ta steget ut i arbetslivet eller att inleda påbyggnadsstudier.

Mentorer å sin sida får under mentorskapet nya idéer och tankar av adepterna. Efter mentorskapet förmår mentorer ofta att också analysera bättre sin egen karriär och fundera över sina egna framtidsplaner ur ett nytt perspektiv. Att vara mentor är en värdefull erfarenhet och mentorer har haft äkta glädje av att hjälpa.  Samtidigt får de direkt kontakt med studerandena och dagens universitetsstudier.

Mentorskapet kan även utveckla en mentors interaktions- och ledarskapsfärdigheter och lära ut en ny arbetsmetod. Erfarenheten av mentorskap ger vägkost för att leda kunnande, vilket kan vara till nytta i arbetslivet till exempel vid utvecklandet av anställdas kunnande och utvecklingssamtal.