Ansökan för mentorer 2023–2024 är nu öppen!

Nelihenkinen mentorointiryhmä keskustelemassa pöydän ääressä. Pöydällä jokaisen edessä on paperinen osallistumisdiplomi.

Gruppmentorskapprogram för perioden 2023–2024 börjar igen i november och vi letar nu efter mentorer för våra studentgrupper. Programmet organiseras nu för trettonde gången, och ansökningsperioden för mentorer är öppen till den 17 september.

Studenterna behöver stöd från alumner inom sina egna utbildningsområden. Som mentor har du en fantastisk möjlighet att ge detta stöd och hjälpa studenterna på deras väg mot examen och arbetsliv. Du kommer säkert att lära dig något nytt själv!

Många av våra mentorer har tyckt att upplevelsen har varit så givande att de har deltagit i programmet mer än en gång.

Vad handlar programmet om?

För en mentor innebär gruppmentorskap att dela med sig av sin kunskap och livserfarenhet till en grupp av 2–4 studenter som befinner sig i olika skeden av sina studier. De flesta grupperna är tvärvetenskapliga och gruppens språk kan vara finska, svenska eller engelska. Den här säsongen hoppas vi kunna locka ännu fler doktorander (studenter som studerar för doktorsexamen) som adepter.  När vi väljer mentorer prioriterar vi alumner som är aktiva i arbetslivet.

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2023–2024 börjar med ett kick-off evenemang som hålls på Campus Vik tisdagen den 21 november 2023 från kl. 17. För de mentorer som valts ut för programmet kommer det också att hållas en Q&A-frågestund i Zoom onsdagen den 15 november 2023 kl. 17–18. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2024.

Mellan evenemangen träffas grupperna självständigt ungefär en gång i månaden. Om du vill att din grupp ska träffas helt på distans, vänligen berätta det på ansökningsblanketten.

Intresserad? Fantastiskt! Ansök om att bli mentor med denna blankett på Lyyti så snart som möjligt och senast den 17 september 2023!

Vi kommer att kontakta alla sökande i slutet av september.

För mer information om mentoransökan, vänligen kontakta karriärvägledare Salla Wilén, salla.wilen(at)helsinki.fi eller kontaktchef Marja Peltomäki, marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Gruppmentorskap förenade återigen studenter och alumner: ”Det här fortsätter vi med!”

Anteckningarna i vänboken som gjorts av de grupper som deltog i programmet visar att en sex månader lång mentorskapsresa gav utmärkta färdigheter för framtiden. Läs mer om gruppernas upplevelser och se ett fotomontage från deras tid tillsammans!

När den sista perioden inom gruppmentorskapsprogrammet vid Helsingfors universitet avslutades i slutet av maj var luften fylld med både glädje över framgångar och reflekterande vemod. Programmet som redan ordnades för tolfte gången hade även den här gången ett imponerande antal deltagare. Omkring 100 adepter och 28 mentorer deltog, varav majoriteten är Helsingfors universitets egna alumner.

Som vanligt arrangerades programmet av universitetsenheten Karriärservice och av alumngemenskapen Helsinki Alumni som samordnar alumnverksamheten.

Äntligen tillsammans

Efter mentorskapsperioder som ordnats helt eller delvis på distans kunde gemensamma möten äntligen ordnas på plats vid universitetet. Programmets kick-off-evenemang i november och avslutning i maj ordnades för första gången på Campus Vik, där det förnyade Lärotorget i Infocenter Korona visade sig vara en plats som fungerade mycket bra för ändamålet.

– Från den här perioden kommer jag särskilt att komma ihåg hur underbart det var att träffas ansikte mot ansikte och att se grupperna diskutera. Anmärkningsvärt var även att det var de engelskspråkiga grupperna som fylldes först under studenternas ansökningstid på hösten, berättar Salla Wilén från Karriärservicen.

Också under den här mentorskapsperioden samlades en del av grupperna helt och hållet på distans. Att vara oberoende av en fysisk plats erbjöd – och erbjuder väl också i fortsättningen – fler möjligheter för deltagande åt både mentorer och adepterna.

Vänbok med lärdomar från resan

Ett av de nya initiativen för den här gången var programmets egen vänbok där grupperna ombads skriva svar genom att avsluta meningar. Vid avslutningen hängdes de fyllda sidorna upp på väggen så att de kunde beundras av alla.

Av svaren framgår att ett gemensamt halvår inte bara byggde upp kunskap, färdigheter och förståelse, utan också meningsfulla mänskliga relationer – till och med vänskaper. Flera av grupperna berättade att de planerar en ny träff till hösten.

– Det här fortsätter vi med, hördes en grupp konstatera under glada skratt när de lämnade avslutningen och gick åt skilda håll.

Vilka mål hade grupperna i början av mentorskapsperioden, och hur har de uppnåtts under halvåret? Läs svaren och hälsningar till framtida deltagare i vänboken efter fotomontaget.

Kornelia Kuc håller sin presentation vid kick-off-evenemanget.
Adepten Kornelia Kuc som deltog i mentorskapsperioden 2021–2022 delade med sig av sina erfarenheter och sina bästa tips vid kick-off-evenemanget.
Heini Hult-Miekkavaara håller sin presentation vid kick-off-evenemanget.
Karriärvägledare Heini Hult-Miekkavaara talade i sitt anförande om hur hållbarhet beaktas vid karriärvalen.
En grupp på fyra deltagare diskuterar vid ett bord och skriver ett gemensamt mentorskapsavtal.
Efter en gemensam introduktion fick deltagarna bekanta sig med varandra i sina grupper och komma överens om gruppens mål och spelregler.
Mentorer som diskuterar på Mentoring-speed-dating.
I februari, halvvägs genom mentorskapsperioden, samlades mentorerna för att utbyta erfarenheter och nätverka vid ”Mentoring speed dating”.
Heini Hult-Miekkavaara intervjuar mentorerna Paula Aaltonen och Gergana Gateva inför publiken.
Vid avslutningen i maj berättade mentorerna Paula Aaltonen (i mitten) och Gergana Gateva (till höger) om sina egna vägval och uppmuntrade studenterna att bli mentorer i framtiden. ”Om du har ens en liten gnista som brinner för mentorskap, så ska du göra det! Vi mentorer är helt vanliga människor”, påminner Aaltonen. Heini Hult-Miekkavaara från Karriärservicen intervjuade.
Mentorskapsprogrammets deltagare svarar på påståendet ”Vi genomförde en övning från Arbetsboken för mentorskap” som visas på duken. Många händer finns uppräckta som tecken på jakande svar.
Eftersom varje grupp och varje deltagares mentorskapsresa alltid är unik, undersöktes till sist vilka de förenande erfarenheterna var med hjälp av bingo.
En grupp på fyra diskuterar leende kring ett bord. Alla har ett deltagardiplom framför sig.
Det hade reserverats rejält med tid för avslutande diskussioner. Alla fick diplom för sitt deltagande. Diplomet synliggör den egna aktiviteten som student även efter programmet.
Fyra leende gruppmedlemmar vid bordet för att ge varandra ”Vingar på ryggen”-respons.
Gruppernas sista uppgift är den känslosamma övningen ”Vingar på ryggen”. Vid övningen berättar varje deltagare varför de andra gruppmedlemmarnas vingar kommer att fortsätta bära i framtiden.

Plock från mentorskapsgruppernas vänböcker

Vårt gemensamma mål i november var att…

 • ”öka kunskapen om arbetssökning och självförtroendet som expert. Vi ville lära oss av våra mentorers breda erfarenhet och höra om olika karriärmöjligheter.”
 • ”nätverka, identifiera och lyfta fram den egna kompetensen, uppdatera CV:n, göra exkursioner.”
 • ”identifiera vägar in i arbetslivet, öka det professionella självförtroendet och de kommunikativa färdigheterna samt bygga nätverk och lägga ord på det egna kunnandet.”
 • ”bli skickligare på att verbalisera kunnandet, tänka om när det gäller arbetslivet och öka självkännedomen.”

Nu i maj kan vi konstatera att…

 • ”vi har haft ett bra gäng, och har fått ta del av olika perspektiv där andra ställt frågor jag inte själv skulle ha kommit på att fråga.”
 • ”inse att den egna vägen nog kommer att hittas och att vi har blivit en riktigt bra grupp.”
 • ”mentorskapet har varit till konkret hjälp”.
 • ”resan har varit givande och målen har uppnåtts. Jag har lärt mig att ställa frågor.”
 • ”alla hittade sin väg in i framtiden.”

Det bästa med vår gemensamma resa var…

 • ”kamratstödet, gruppens sparring vid arbetsansökningarna och de gemensamma diskussionerna. Gruppen har gett kraft åt deltagarna, förväntningarna på mentorskap har blivit positiva.”
 • ”att lära känna varandra och lära av varandra.”
 • ”att skapa sig en uppfattning om de konkreta karriäralternativen och universitetsvärldens verksamhet”.
 • ”det, att få vara sig själv och tryggt få behandla svåra saker.”
 • ”att få kamratstöd och normalisera oron över karriären. Öppenhet: det var lätt att dela tankar. Undanröja rädsla och skam i samband med arbetssökningen.”
 • ”dela med sig av tankar och få nya perspektiv.”

Till nya deltagare i programmet vill vi säga att…

 • ”det lönar sig att delta och aktivt vara med och planera målsättningar och samtalsämnen för att mentorskapet ska ge just det som du själv behöver. Det är inte nödvändigt och kanske inte alltid ens lönsamt att fokusera för snävt på en särskild karriärinriktning eftersom meningsfulla alternativ kan finnas på de mest oväntade ställena.”
 • ”att befinna sig mellan examen och inträdet i arbetslivet är bara ett skede i livet. Allt ordnar sig till slut!”
 • ”grupperna ger kraft och hjälp med vardagens utmaningar”.
 • ”om du undrar över dina karriärval eller vill ha råd angående jobbsökning, nätverkande eller företagande så kan gruppmentorskap vara ett alternativ för dig.”
 • ”den egna vägen hittas nog även om den nu är höljd. Bemöt svåra upplevelser med ett positivt sinne. Mot besvärliga känslor.”
 • ”i mentorskapsgruppen lärde vi oss att bra är tillräckligt.”
 • ”skapa en trygg omgivning att dela saker i en förtrolig atmosfär. Använd Arbetsbok för mentorskap, den innehåller verktyg för mentorskapet.”

Nästa period startar i november 2023 – kom med!

En ny period av gruppmentorskapsprogrammet börjar i november 2023, och vi letar efter mentorer bland Helsingfors universitets alumner. Närmare information om antagning av mentorer för den nya perioden publiceras i Helsinki Alumnis kanaler, men du kan redan nu anmäla ditt intresse för mentorskap genom att skicka e-post till kontaktchef Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi. Den officiella ansökningsblanketten öppnar vi i augusti.

Studenterna får ansöka om plats i grupperna igen på hösten 2023. Följ vår kommunikation i den här bloggen och i Studietjänsten!

Mer information om gruppmentorskap får studenterna från Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober!

Ryhmämentorointiryhmä tiedekulmassa

Ansökningstiden för universitets gruppmentorskapsprogram har förlängts till den 16 oktober eller tills alla grupper är fulla. Det finns en grupp på svenska – verksamhetsledare Jan Siitonen.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansöka till gruppmentorskapet.

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

 

Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2022–2023 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 26.9.– 9.10.2022. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

– Mentorskap var en trygg plats att diskutera sina bekymmer efter att ha förberett karriärplanen. Jag fick goda råd och uppmuntran, kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

MENTORERINGEN FÖRS I 33  GRUPPER, EN GRUPP OCKSÅ PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 26.9.–9.10.2022. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2022–2023 innehåller dessa evenemang:

 • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 15.11.2022 (adepter kl. 16–17)
 • Programmet startar med ett inledande evenemang 23.11.2022 kl. 17.00–19.00 i Viikki
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 22.5.2023 i Viikki.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

 

Bekanta dig med mentorer 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapsprogram från måndag 26.9.

Ryhmät välitapaamisessa

Helsingfors universitet gruppmentorskapsprograms mentorer för 2022–23 har blivit publicerad. Ansökning till programmet för studenter börjar 26.9.2022 kl. 12 och nu kan du bekanta dig med mentorerna på förhand. Programmet börjar i november.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet. På gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Anmälningslänk updaterars på Ansök -sidan på måndag 26.9 kl. 12.

Mera information från careerservices@helsinki.fi.

”Mentorskapsprogrammet var definitivt höjdpunkten för början av året” – gruppmentorperioden 2021–2022 avslutades

Group mentoring closing, group photo from Zoom

Den elfte perioden för gruppmentorskap inleddes i november 2021 och avslutades i maj. Programmet, som ännu under denna period till stor del har genomförts på distans, återvänder i höst med en ny period.

Den elfte perioden för Helsingfors universitets program för gruppmentorskap startade i slutet av november med ett kick-off-distansevenemang. Programmet förde samman 139 adepter från nästan alla universitetets fakulteter och 36 alumnmentorer från olika samhällssektorer.

– Den här perioden kännetecknades av grupper som arbetade helt på distans, vilket man kan se som en positiv faktor i denna tid av distansande. Det har också gjort det möjligt att ta med alumner bosatta i andra delar av Finland eller till och med utomlands som mentorer, kommenterar koordineringsteamet.

Vid avslutningstillfället fick studenterna och mentorerna ännu dela med sig av sina erfarenheter och föra en gemensam avslutande diskussion inom gruppen. De skickade också hälsningar och respons till varandra. Vi samlade ihop några kommentarer från avslutningen och responsen. Programmets koordineringsteam vill tacka alla mentorer och adepter för deltagandet i mentorverksamheten!

Så här kommenterade mentorerna sin erfarenhet av mentorskap under den avslutade perioden:

 • Jag fick nya tankar och idéer av de unga. Det här ger energi för mitt eget arbete!
 • Jag var verkligen inspirerad och på gott humör efter varje träff. Två av adepterna lyckades få jobb, och vi behandlade också en hel del erfarenheter i arbetslivet vid sidan av studierna i diskussionerna.
 • Mentorskapsprogrammet var definitivt höjdpunkten för början av året. För det första var det intressant att träffa dagens studenter vars verklighet skiljer sig mycket från den jag levde i på 80-talet.
 • Jag fick ett nytt perspektiv på mitt eget arbete. Framför allt är jag ännu tacksammare för mitt arbete än före mentorskapet. Utifrån den respons jag fick av adepterna syntes det också. Jag gjorde också själv övningarna med adepterna, och det hjälpte mig bedöma mitt eget lärande. Jag fick också värdefull respons av adepterna. Att vara mentor stöder också utvecklingen av ett mentorprojekt som tillämpas på en annan målgrupp i mitt arbete.
 • Vi delade ut ansvarsuppdrag till adepterna för varje träff. Det gjorde rollfördelningen i gruppen tydlig då var och en var ansvarig för de praktiska arrangemangen vid åtminstone en träff. Också de spelregler som vi kom överens om i början upplevdes som viktiga, eftersom de engagerade gruppmedlemmarna i gruppen.

Grpup mentorin closing, picture of actor's presentation

Så här kommenterade adepterna sin erfarenhet av mentorskap:

 • Vi diskuterade situationen i det nuvarande arbetslivet och hur vi ska hantera de dagliga utmaningarna i arbetslivet, prioritera arbetsuppgifter och förbereda oss för framtida arbetstillfällen och var vi kan söka jobb. Vi talade också om att bygga upp en LinkedIn-profil och skriva en CV.
 • Min grupp var perfekt. Vi diskuterade om kultur, CV, kunskaper, LinkedIn och många andra frågor. Diskussionen var fri, och det kändes som om jag träffade mina vänner. Vi hade flera träffar på distans och närträffar (och hybridträffar). Distansträffarna funkade bra, men jag föredrar ändå att mötas ansikte mot ansikte.
 • Jag tycker att allt fungerade bra och jag kan rekommendera programmet för vem som helst.
 • Jag fick klarhet i mitt eget kunnande, mina egenskaper, mina styrkor, mina svagheter, den kompetens som krävs inom branschen, jobbsökning, anställningsintervjuer, avhandlingsmöjligheter och framtidens arbetsmöjligheter. Jag upplevde att alla dessa frågor var mycket nyttiga och det var just på grund av det som jag sökte mentorskap. Vi hade mest närträffar, vilket bidrog till att träffarna blev lyckade.
 • Mentorskap var en trygg plats att diskutera sina bekymmer efter att ha förberett karriärplanen. Jag fick goda råd och uppmuntran.
 • Jag lärde känna mig själv bättre och fick mycket kamratstöd! Framöver kommer jag att använda det jag lärt mig i praktiken i mitt nya arbete.
 • Jag blev inspirerad och fick mer självsäkerhet för att fortsätta med mina studier och söka jobb. Vi lärde oss att identifiera våra egna kompetenser och förena dem med våra erfarenheter och intressen och därigenom få mer självförtroende.

Programmet utvecklas årligen utifrån responsen

Mentorskap är en interaktiv process, och varje mentorupplevelse är unik. Också kritisk respons är viktig, och utifrån responsen utvecklas programmet varje år.

Utifrån årets respons är målet att bland annat klargöra programmets introduktions- och förhandsmaterial så att huvudvikten vid kick-off-evenemanget kan vara mer på att inleda gruppernas gemensamma arbete. Målet är också att göra innehållet i andra gemensamma evenemang mer inkluderande.

Också kommunikationen mellan koordineringsteamet, mentorerna och adepterna har en viktig roll under hela perioden. För att kunna ta itu med eventuella krävande eller problematiska situationer i tid kommer programmet i fortsättningen att öka kommunikationen med deltagarna, bland annat genom att samla in respons medan mentorskapsperioden ännu pågår.

Nästa period startar i november 2022 – du kan anmäla ditt intresse för mentorskap redan nu!

Programmet för gruppmentorskap är en fortlöpande tradition vid Helsingfors universitet, och en ny period börjar igen i november 2022. De som söks till mentorer för programmet är alumner vid Helsingfors universitet. Närmare information om den nya periodens mentorsökning publiceras i Helsinki Alumnis kanaler, men du kan redan nu anmäla ditt intresse för mentorskap. Den officiella ansökningsblanketten öppnas i augusti.

Alumn, om du är intresserad av mentorskap, kontakta: alumni(at)helsinki.fi.

Studenterna kan söka in i grupperna hösten 2022 – följ informationen på denna webbplats och i Studietjänsten.

För mer information om gruppmentorskap, vänligen kontakta Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentoroinnin haku päättynyt

Ryhmämentorointiohjelman opiskelijahaku kaudelle 2021-2022 on päättynyt – kiitos kaikille hakeneille!

Tiedotamme ryhmäjaosta mentoreille ja aktoreille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. Ohjelman kick-off -tilaisuus järjestetään 24.11. ja sitä ennen mentoreille ja aktoreille järjestetään kyselytunnit 16.11.

Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2021–2022 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 27.9.– 10.10.2021. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet., kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

MENTORERINGEN FÖRS I 45 GRUPPER, EN GRUPP OCKSÅ PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 27.9. –10.10.2021. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2021–2022 innehåller dessa evenemang:

 • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 16.11.2021 (adepter kl. 16–17)
 • Programmet startar med ett inledande evenemang 24.11.2021 kl. 17.00–19.00 i Zoom
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 23.5.2022

Det finns 46 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2021–2022 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi