Fördelar för mentorn

På basis av feedbacken från föregående program är mentorskapet en belönande inlärningserfarenhet också för mentorerna.

Gemensam lärandeprocess, jag blev mer medveten om mitt eget kunnande, bra och öppna diskussioner.”

Mentorskapet var en positiv erfarenhet. Vi beslutade tillsammans om ämnena och de handledda hade en central roll i verksamheten då de erbjöd varandra kamratstöd. En handledd kunde jag hjälpa i ytterst konkreta frågor som gällde arbetsintervju eftersom jag kände den adapt som denna skulle besöka.”

Vilken nytta har man av mentorskap?

Mentorer å sin sida får under mentorskapet nya idéer och tankar av adepterna. Efter mentorskapet förmår mentorer ofta att också analysera bättre sin egen karriär och fundera över sina egna framtidsplaner ur ett nytt perspektiv. Att vara mentor är en värdefull erfarenhet och mentorer har haft äkta glädje av att hjälpa. Samtidigt får de direkt kontakt med studerandena och dagens universitetsstudier.

Mentorskapet kan även utveckla en mentors interaktions- och ledarskapsfärdigheter och lära ut en ny arbetsmetod. Erfarenheten av mentorskap ger vägkost för att leda kunnande, vilket kan vara till nytta i arbetslivet till exempel vid utvecklandet av anställdas kunnande och utvecklingssamtal. Möjligheten att bilda nätverk sinsemellan och förmedla sina tankar erbjuds även mentorer.