Hallitus ja toimihenkilöt

MYY ry:ssä toimii tällä hetkellä 12 henkinen hallitus, joka koordinoi koko yhdistyksen toimintaa. Hallitus valitaan syksyisin sääntömääräisessä vaalikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Hallitus valitaan aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus 2023

 

Puheenjohtaja – Tiia-Roosa Kilpinen
tiia-roosa.kilpinen[at]helsinki.fi
Johtaa koko hallituksen työskentelyä. Valmistelee esityslistat hallituksen kokouksiin, kutsuu kokoukset koolle ja ilmoittaa niistä jäsenistölle. Kokouksissa puheenjohtaja johtaa puhetta sekä huolehtii tehtävien jakautumisesta tasaisesti.
Puheenjohtaja on selvillä MYYn toiminnan kokonaisuudesta ja pyrkii kehittämään toimintatapoja ja käytäntöjä. Hän myös edustaa MYYtä yhdessä muun hallituksen kanssa ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan ja muihin järjestöihin.

 

Varapuheenjohtaja – Noora Kiviniemi

noora.kiviniemi[at]helsinki.fi
On puheenjohtajan tavoin perehtynyt MYYn asioihin ja toiminnan kokonaiskuvaan, jotta voi tarpeen mukaan hoitaa kaikkia puheenjohtajan tehtäviä. Hän on myös puheenjohtajan henkinen tuki ja vastuun jakaja. Lisäksi varapuheen johtaja toimii kertsi- ja klusterivastaavana eli on yhteydessä Symbioosin ja SvNK:n kertsivastaaviin ja osallistuu kertsin siivoustalkoisiin sekä värväävät sinne myyläisiä.

 

Taloudenhoitaja – Emmi  Aivola
emmi.aivola[at]helsinki.fi
Hoitaa MYYn talousasioita, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito, rahaliikenne, talouden seuranta sekä hallituksen pitäminen ajan tasalla taloustilanteesta.
Taloudenhoitaja myös suunnittelee MYYn vuosibudjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii tilinpäätöksen.

 

Sihteeri – Anna  Westerling

anna.westerling[at]helsinki.fi
On kokouksissa paikalla, kirjaa muistiin kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä laatii kokouksen pöytäkirjan. Julkaisee hyväksytyn pöytäkirjan jäsenistölle.

 

Tiedottaja – Essi Kaila

essi.kaila[at]helsinki.fi
Ylläpitää MYYn sähköpostilistaa, nettisivuja, Facebookia ja Instagramia, sekä kokoaa tärkeät tapahtumat kuukausitiedotteeseen, joka julkaistaan eri medioissa. Luo yhdessä toimintavastaavien kanssa mainoksia ja Facebook-tapahtumia MYYn toiminnasta sekä huolehtii MYY:lle lähetetyt kirjeet ja lehdet hallitukselle.

 

Opintovastaava – Roosa Hannuksela

roosa.hannuksela[at]helsinki.fi
Hoitaa opetukseen ja opiskeluun liittyvää opiskelijoiden edunvalvontaa. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen kehittäminen, lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja opintoasioista tiedottaminen.
Tiedottamista varten opintovastaava ylläpitää Ympäristötieteiden opintoasiat -ryhmää Facebookissa. Hän myös välittää tietoa opintoasioista hallitukselle ja pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin.

 

Työelämä- ja alumnivastaava – Anni Arbelius
anni.arbelius[at]helsinki.fi
Huolehtii opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä. Hän on myös ajan tasalla verkostoitumismahdollisuuksista, työelämätapahtumista sekä työelämävalmiuksia kehittävistä toiminnasta. Työelämävastaava toteuttaa myös yritysvierailuja ja työelämäiltoja sekä toimii yhteyshenkilönä Agronomiliittoon.

 

Jäsenvastaava – Kata laiho
katariina.laiho[at]helsinki.fi
Jäsenistön, toimihenkilöiden ja kerhojen yhteyshenkilö hallituksessa. Välittää hallitukselle tietoa kerhojen tapahtumista ja toimihenkilöiden kuulumisista.
Jäsenvastaava huolehtii vapaaehtoisten aktiivien motivaatiosta ja jaksamisesta sekä toimihenkilöiden testamenteista, jotka toimitetaan jaettavaksi seuraavan vuoden toimihenkilöille.

 

Tapahtumavastaavat – Senni Kaavinen ja Jesse Haapasalo

senni.kaavinen[at]helsinki.fi
jesse.haapasalo[at]helsinki.fi
Tapahtumavastaavat  suunnittelevat yhdessä tapahtumatiimin kanssa MYYn tapahtumia ja toimintaa. Tapahtumavastaavat jakavat tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistavat, että tapahtumissa on riittävästi järjestäjiä. He myös huolehtivat tilojen vuokrauksesta ja tapahtumien kuluista.

 

Sponsorivastaava – Riikka Puska

riikka.puska[at]helsinki.fi
Hankkii sponsoreita tukemaan MYYn toimintaa. Mahdollistaa mm. palkintoja tapahtumiin ja pitää toimintaan osallistumisen kulut pieninä. Sponsorivastaava toimii myös Loimuvastaavana.

 

Yleisjäsen – Liinu Esterinen

liinu-maija.esterinen[at]helsinki.fi
Yleisjäsen auttaa siellä missä apua tarvitaan eniten. Auttaa kaikkia tarvittaessa! Kokouksissa laatii nakkilistan hallituksen päätöksien perusteella.

 

Toimihenkilöt 2023

 

Kuraattori – Risto Willamo
Kuraattori on tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka toimii yhdyshenkilönä Helsingin yliopiston ja MYYn välillä. Antaa henkistä tukea, kun maailmantuska on liian suuri.

 

Toiminnantarkastajat (varalla)
Jutta Pihlamo (Mimosa Ingervo) ja Mikko Hakala (Emma Jussila)
Tarkistavat tilit ja laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt.

 

EXQ-vastaavat – Viivi Isotalo ja Essi Kaila
Kokoavat ekskutiimin ja ovat vastuussa vuosittaisen ekskursion ideoimisesta sekä järjestämisestä. Joka toisena vuonna eksku kohdistuu kotimaahan ja joka toisena ulkomaille.

 

EXQ-tiimi
Mikko Hakala, Roosa Hannuksela, Vertti Perttilä, Emma Jussila, Anna Westerling, Jesse Haapasalo, Emmi Aivola, Elsa Virolainen, Aino Kaitaharju ja Jenni Leinonen
Osallistuu ekskun järjestämiseen ekskuvastaavien kanssa.

 

Tapahtumatiimi
Katariina Laiho, Erno Uusitalo, Meryam Schakir, Josefiina Tulppo, Lauri Kähkönen, Arttu-Kalle Örmälä, Emma Jussila, Katri Tuomola, Elsa Virolainen, Milja Haaramo, Polina Saarinen, Aleksandra Reunanen, Emma Väänänen, Roosa Hannuksela, Silja Veikkolainen, Antti Laitinen, Amel Seddiki, Viivi Isotalo ja Essi Kaila
Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.

 

Pöhinävastaavat – Nestori Tähtinen ja Lauri Kähkönen
Pitää toiminnassa tapahtumatiimiä, joka mahdollistaa hyvien tapahtumien järjestämisen. Auttaa tarpeen mukaan esim. tapahtumapaikkojen koristelussa, siivouksessa, merkki-, ruoka- ja juomamyynnissä, tarjoilussa, roudaamisessa ja viihdyttämisessä.

 

MasterChef – Anna Westerling ja Amel Seddiki
On vastuussa keittiötiimistä, joka suunnittelee, tekee hankinnat ja valmistaa tapahtumien ruokatarjoilut.
Keittiötiimi
Ida Paloneva, Aino Kaitaharju, Jennie Sandvik, Lauri Kähkönen, Ruska Luiro, Nestori Tähtinen, Mari Kaitajärvi, Eerika Lumme, Anni Saisto, Katariina Nuojua
Avustaa MasterChefiä kaikin tavoin.

 

Laulunjohtajat – Roosa Hannuksela, Riikka Puska ja Viivi Isotalo
Huolehtivat laulujen johtamisesta sekä sitsikansan hillitsemisestä.

 

Leväperäisen päätoimittaja – Antti Laitinen

Leväperäisen AD – Ursula Rinta-Jouppi
Leväperäisen toimituskunta
Meryam Schakir, Paula Hietanen, Jenny Lindh, Sohvi Leminen, Emmi Aivola, Lauri Kähkönen, Meri Vuorivirta

 

Viinikisamestari – Mimosa Ingervo
On vastuussa vapun kotiviinikilpailun säännöistä ja toteutuksesta. Usein toimii tapahtuman juontajana ja äänitorvena.

 

Yhdenvertaisuusvastaavat – Mikko Hakala ja Olli Jalonen
Huolehtivat, että jokaisella yksilöllä on turvallinen ja hyvä olo MYYssä. Käyvät tapahtumatiimin kanssa läpi yhdenvertaisuusstrategian, tiedottavat jäsenistöä sen olemassaolosta ja valvovat sen toteutumista. Ylläpitävät palautemahdollisuuksia. Vastaavat myös turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta kertsillä.

 

Vimmojen puheenjohtaja – Lauri Kähkönen
Aikuisviihdevastaava – Noora Kiviniemi
Agronomiliittoedustaja – Anni Arbelius
Hallitus valitsee hakemusten perusteella MYYn edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaksivuotiselle kaudelle. Tarkistaa MYYn ja Agronomiliiton yhteistyösopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Huolehtii Agronomiliiton tapahtumien näkyvyydestä MYYn viestinnässä.

 

Alumnikerho
Miiro Jääsenkeläinen, Jenni Jääskeläinen, Veera Lyytikäinen, Mari Pieniniemi, Heidi Blom
Pitää yhteyttä myyläisiin yli vuosikurssien. Kerran myyläinen, aina myyläinen <3

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikuttamisen tiimi – Mikko Hakala ja Anni Saisto
Kannustavat ja rohkaisevat myyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedottavat yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin myyläisiä, kuten keskustelut koulutus- ja ympäristöasioista. Järjestää yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista medioihin.

 

Luontoretkivastaavat – Nestori Tähtinen ja Senni Kaavinen
Suunnittelevat ja toteuttavat jäsenistölle luontoretkiä mm. kansallispuistoihin.

 

Ympäristövastaava – Mimosa Ingervo
Valvovat ympäristöstrategian toteutumista ja laativat ympäristötilinpäätöksen vuosikertomukseen. Toimivat ekskuilla ympäristövastaavina tai perehdyttävät ekskulle osallistuvan vastaavan. Yleisesti aktivoivat jäsenistön ympäristötietoisuutta. Tiedottavat erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja pyrkivät tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

 

Liikuntakerhovastaavat – Silja Veikkolainen ja Lea Fewer
Liikuntakerhovastaavat järjestävät jäsenistölle liikunnallista ja urheilullista toimintaa, tiedottavat urheilutapahtumista ja pitävät liikuntakerhoja aktiivisina.

 

Erja- ja Kurjavastaavat – Saku Suhonen ja Mari Kaitajärvi
Huolehtivat elokuvailloista ja siitä, että myyläiset käyvät teattereissa, taidemuseoissa ja saavat aimo annoksen kulttuuria.

 

Lintukerhovastaavat – Lea Fewer, Sara Virkki, Silja Veikkolainen ja Henna Heikkilä
Käsitykerhovastaavat – Ruska Luiro, Ursula Rinta-Jouppi ja Kaisa-Maria Hyvärinen
Kasvisruokakerhovastaava – Mikko Hakala

 

Musakerho
Viivi Isotalo, Nestori Tähtinen, Riikka Puska, Ronja Jaakkola ja Mari Kaitajärvi

 

MyyWei-tiimi
Viivi Isotalo, Riikka Puska, Lauri Kähkönen, Nestori Tähtinen, Jenny Lindh, Emma Jussila, Ronja Jaakkola ja Julia Kiuru
Fuksitoimikunta
Riikka Puska, Meryam Schakir, Anni Saisto, Jesse Haapasalo, Senni Kaavinen, Ida Paloneva, Eerika Lumme, Josefiina Tulppo, Vertti Perttilä, Aino Kaitaharju, Lauri Kähkönen ja Ronja Jaakkola
Opintotiimi – Emma Väänänen, Amel Seddiki
Opintoedustajat – Jere Ollila ja Emmi Aivola