Yhdistyksen säännöt

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 8.4.2024.

  1. Yhdistyksen nimi on NEFA-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
  2. Yhdistyksen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä käytetään suomea.
  3. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Helsingin yliopiston etnologiasta ja folkloristiikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä muihin järjestöihin ja valvoa opiskelijoiden ja tutkijoiden etua sekä hoitaa NEFA:n (Nordisk Etnologisk og Folkloristisk Arbetsgrupp) kansainvälisiä ja kansallisia suhteita.
  4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ja informaatiotilaisuuksia, ekskursioita, opintoneuvontaa ja kursseja sekä muuta vastaavanlaista opiskelijatoimintaa.
  5. Toimiensa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja kantaa jäsenmaksua. Varsinaiselta jäseneltä peritään vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.
  6. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi ilmoittautua jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Helsingin yliopiston opiskelija tai tutkija.
  7. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kertakaikkisen tai vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
  8. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksen nojalla, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien tai sääntöjen vastaisesti.
  9. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosikokous pidetään syyslukukaudella joulukuun loppuun mennessä.
  10. Yhdistyksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla.
  11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.) Valitaan kokouksen puheenjohtaja
   2.) Valitaan kokouksen sihteeri
   3.) Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjantarkastajaa
   4.) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
   5.) Esitetään ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto
   6.) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
   7.) Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma
   8.) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
   9.) Määrätään jäsenmaksun suuruus
   10.) Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
   11.) Valitaan hallitukselle 2–10 jäsentä ja 0–2 varajäsentä
   12.) Valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
  12. Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen tehtävänä on: 1.) Johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.
   2.) Toimia sääntöjen kolmannessa pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
   3.) Huolehtia yhdistyksen varainhoidosta.
   4.) Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.
  13. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Talousasioissa älköön tehtäkö päätöksiä taloudenhoitajaa kuulematta. Äänestäessä äänten jakautuessa tasan arpa ratkaisee.
  14. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta.
  15. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.
  16. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jonkun hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.
  17. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten pyytää kirjallisesti.
  18. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.
  19. Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä etnologian ja folkloristiikan tutkimuksen hyväksi.

Vastaa