Studierna i socialt arbete

Socialt arbete är både en praktisk verksamhet, en profession och en vetenskaplig disciplin.

Studierna i socialt arbete ger kunskaper om orsakerna till uppkomsten av de mångfacetterade sociala problem som individer och grupper kan möta på olika livsområden och ger redskap för att förhindra eller lösa dem. Socialarbetets insatser behövs både inom klientarbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom olika utvecklings-, planerings- och forskningsuppgifter i olika delar av samhället.

Utbildningens kärna består av på vetenskaplig grund baserad kunskap om människors resurser och livsvillkor och de samhälleliga ramar som påverkar dem. Undervisningen och forskningen i socialt arbete vid Soc&kom fokuserar bl.a. på det sociala arbetets värdegrund och metoder, barnskyddsfrågor, mångkulturellt socialt arbete, marginaliseringsfrågor och på olika samhällsförändringar som påverkar människors välfärd.

Studierna är uppbyggda så att det direkt efter kandidatexamen är möjligt att fortsätta med magisterstudier i socialt arbete vid statsvetenskapliga fakulteten. Behörighet som socialarbetare förutsätter magisterexamen. Soc&kom har tillsammans med samhällspolitiska institutionen vid Helsingfors universitet det nationella ansvaret för den svenskspråkiga utbildningen av socialarbetare, vilket betyder att behörighetsgivande utbildning på svenska bara ges här.