Tietosuoja

Kaikkien Oodin käyttäjien – niin WebOodin, WinOodin kuin päivittäisraporttienkin käyttäjien- pitää sitoutua noudattamaan alla kerrottuja velvoitteita ja sääntöjä.

Huolellisuusvelvoite
Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun (Henkilötietolaki 523/1999, 5 §).
Vaitiolovelvollisuus
Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja. (Henkilötietolaki 523/1999, 33 §).

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 621/1999, 23 §)

Tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt

Alla olevat säännöt löytyvät tietotekniikkaosaston sivuilta

Lisätietoa tietosuojasta yliopistossa
Helsingin yliopiston tietosuojaryhmän sivulla on kooste yksityisyyden suojasta ja sen merkityksestä yliopiston toiminnassa.