TYÖELÄMÄ ON!

Kuva: Terhi Ainiala
Kuva: Terhi Ainiala

Opettajien akatemian työryhmän järjestämä, kaikille yliopistolaisille avoin työpaja VALMIINA TYÖHÖN! kokosi perjantaina 20.5. keskustakampukselle nelisenkymmentä kiinnostunutta. Alustukset kuultiin muutama vuosi sitten valmistuneelta lääkäri Kari Heinoselta, opiskelija-aktiivi ja yrittäjä Maria Loimalta, urapalveluasiantuntija Minna-Rosa Kanniaiselta ja kulutustutkija Mika Pantzarilta.

Mitä puheenvuoroissa sitten tuli esiin? Yliopistojen paikkaan ja aikaan sidottuja opintosuunnitelmia ja oppimisympäristöjä tulisi rohkeammin avata kohti muuttunutta ja muuttuvaa työelämää. Moniammatilliset ja globaalit työyhteisöt kertovat tarpeesta lisätä tieteiden välistä yhteistyötä ja kehittää erilaisia vuorovaikutus-, kieli- ja ongelmanratkaisutaitoja. Yliopistotutkinnon on koettu antaneen hyvät teoreettiset valmiudet työelämään, mutta oman asiantuntijuuden ja osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen voi olla haastavaa. Yksilö tarvitsee asiantuntijuuden tunnistamista vahvistaakseen pystyvyysuskomustaan ja erottuakseen muista ja lopulta toimiakseen itse työelämän muutoksen agenttina. Halu oppia kannustaa loikkiin, ei tieto itse.

Yliopiston strategiassa 2017–2020 nostetaan opiskelija keskiöön. Heidän lisäkseen myös opettajien tulee innostua opintojen työelämäintegraatiosta. HYY:n hallituksen jäsen Maria Loima ehdotti, että uusiin koulutusohjelmiin sijoitettaisiin ”tee se itse” -työelämäopinnot, joissa yliopisto määrittelisi osaamistavoitteet, mutta jotka opiskelijat itse suunnittelisivat, toteuttaisivat ja arvioisivat. (http://marialoima.blogspot.fi/2016/05/opiskelijalahtoista-tyoelamasisaltoa.html,)

Kuva: Terhi Ainiala
Kuva: Terhi Ainiala

Learning cafen teemaryhmät työstivät neljää teemaa, joista ”oppimismenetelmät ja -ympäristöt” nosti esiin monipuoliset oppimisympäristöt, kampusten välisen yhteistyön ja joustavat toimintatavat. Aidot tai simuloidut oppimistilanteet oikeissa tai keinotekoisissa työympäristöissä auttavat tekemään ihan itse sitä, mitä työssä joutuu ihan itse tekemään. Oman osaamisen sanallistamista tulisi harjoitella eri vaiheissa opintoja.

”Geneeriset taidot opinnoissa ja tieteidenvälisyys” teeman alla pohdittiin sitä, miten saadaan opiskelijan ja opettajan geneeriset taidot kohtaamaan ja miten kehitetään opettajan taitoja ja tietämystä nykyisen työelämän haasteista. Opiskelijat voivat oppia geneerisiä taitoja myös toisiltaan, mutta esimerkiksi tiivistämisen taitoa voi asiantuntijaopettaja tuoda mukaan. Geneeriset taidot tulisi ottaa mukaan arviointiin ja niitä tulisi integroida kaikkeen opetukseen. Opiskelijat tulisi sitouttaa työskentelyyn mm. pohtimalla osaamistavoitteita yhdessä. Lisäksi mietittiin työharjoittelujen integrointia muuhun opetukseen ja ns.”opiskelukiertoa”, jolloin eri tieteenalojen kulttuurit tulisivat tutuiksi.

Kuva: Kirsi Saarikangas
Kuva: Kirsi Saarikangas

Teemassa ”globaali kansainvälisyys” puhututti moneen suuntaan kansainvälistyvä työelämä ja opiskelu. Ulkomailla suoritettava harjoittelu ja vaihto-opinnot nähtiin tärkeinä globaalin kansainvälisyyden lisääjinä. Yhtä tärkeää on kotikansainvälistyminen. Jotta kotikansainvälistyminen onnistuu, tulee varmistaa vaihto-opiskelijoiden viihtyvyys ja tulevien maisteriohjelmien toimivuus. Jos 20 % tulevien maisteriohjelmien opiskelijoista on muualta tulleita, on ymmärrettävä heidän odotuksensa ja kuinka he työllistyvät. Toisaalta ei pidä ajatella vain maksavia opiskelijoita, kansainvälisyys koskettaa kaikkia opiskelijoita. Monenlaiset opiskelijat muuttavat opetusta ja yliopiston tulisi avautua itseriittoisuudestaan. Globaali asiantuntija osaa suhteuttaa oman asiantuntijuutensa muiden maiden asiantuntijoihin ja toimia jatkuvasti muuttuvassa, yhtä aikaa paikallisessa ja globaalissa työelämässä. Myös neljännessä teemaryhmässä keskusteltiin oman osaamisen suhteuttamisesta. Kuinka tunnistaa ja sanallistaa oma osaaminen ja täten erottua muista? Kandiportfolio oman osaamisen kokoajana ja reflektoimisen välineenä nähtiin yhtenä ratkaisuna.

Alustukset kylvivät monia uusia ajatuksensiemeniä, joiden työstämistä jatkettiin teemaryhmissä sen verran aktiivisesti, että joku jo ehti ilmaista sen, mikä kenties muillakin oli mielessä: Opettajien Akatemian työelämätyöryhmä jatkaa toimintaansa, sillä aihepiiri on tärkeä.

Terhi Ainiala, Hanna Korsberg, Tuula Lehtonen, Liisa M Peltonen, Kirsi Saarikangas ja Outi Salminen. Kirjoittajat ovat Opettajien akatemian jäseniä.

Minna-Rosa Kanniaisen PowerPoint-esitys: Opettajien akatemia_Täältä tulevaisuuteen_200516

Tiivistelmä Mika Pantzarin esityksestä: Mika Pantzar_Mikä ihmeen kuluttajakansalainen