Kurssin keskeiset sisällöt ja tavoitteet

Kurssilla pureudutaan kestävän kehityksen teoriaan käytännöllisten ongelmien avulla. Kurssin näkökulmaksi on valittu monitieteinen ainerajat ylittävä ajattelu, joka on välttämätöntä kestävyysongelmien ratkaisemiseksi. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaankin kestävyyden eri ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen) näkökulmista. Kurssilla harjoitellaan kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja argumentaation taitoja käytännössä.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua ja kestävää kehitystä omassa viitekehyksessään.

Opiskelijavetoisuus

Opiskelijavetoisen kurssin ideana on luottaa opiskelijoihin. Opiskelijoille annetaan valtaa ja vastuuta suunnitella sekä toteuttaa innostavinta ja tarpeellisinta kestävän kehityksen opetusta omasta näkökulmastaan. Opiskelijatiimit valitsevat kurssilla käsiteltävät kestävän kehityksen teemat ja tavat käsitellä aiheita. Tiimit voivat omien tarpeidensa pohjalta esimerkiksi rekrytoida haluamiaan asiantuntijoita vierailemaan kurssikerroilla tai järjestää jonkin kurssikerroista täysin poikkeuksellisessa oppimisympäristössä.

Opettajien rooli kurssilla on ohjaava. He tukevat tiimien työskentelyä ja mahdollistavat syntyvien ideoiden toteuttamisen. Opettajat auttavat tiimejä eteenpäin niin teoreettisissa, pedagogisissa kuin käytännöllisissäkin kysymyksissä.

Opiskelu kurssilla

Kurssin aikana opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus kehittää omia ajattelu-, tiimityö-, projektinhallinta- ja esiintymistaitojaan. Kurssilla nimittäin opiskellaan pohtien, suunnitellen, luoden, opettaen sekä nauttien muiden vertaisopettajien opetuksesta. Kurssin arvokasta antia ovat muiden opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien antamat palautteet, jokaiselle kurssilaiselle ja kurssitiimille.

Kurssilla ei ole loppukoetta ja kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn kurssisuorituksen saamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen koko kurssin ajan. Alku- ja lopputapaamiset ovat välttämättömiä kurssin suorittamisen kannalta.

Alkutapaamisessa kurssilaiset jakautuvat  4-5 hengen tiimeihin. Jokainen opiskelijatiimi on vastuussa 1-3 kurssikerran opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Alkutapaamisessa tiimit valitsevat alustavasti teeman, johon syventyvät kurssin aikana. Kurssit toteutetaan lukiokohtaisina ja opetus tapahtuu pääosin omassa lukiossa jaksossa 4.

Opetus voidaan toteuttaa oman kurssin lisäksi jollakin toisella lukiokurssilla, viedä muille kouluasteille, päiväkotiin, vanhainkotiin tai muualle koulun ulkopuolelle. Painotamme toiminnallisuutta, jossa kaikki pääsevät osallistumaan, eivät pelkästään kuuntelemaan.

Yhteiset alku- ja lopputapaamiset

Kurssi alkaa ja loppuu Helsingin yliopiston ja WWF:n järjestämällä yhteistapaamisella, joissa eri lukioiden opiskelijat ja opettajat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään. Ks. tarkemmin kurssin rakenne ja aikaulu.

Alkutapaaminen järjestetään tammikuussa ennen kurssin alkua, jotta tiimeillä jää riittävästi aikaa orientoitua ja suunnitella omaa opintokokonaisuuttaan kurssille. Alkutapaamisen tarkoituksena on orientoitua kestävän kehityksen käsitteeseen ja kurssin kulkuun. Alkutapaamiseen kutsutaan hankkeen ulkopuolinen asiantuntija kertomaan kestävyystieteen viimeisimmistä tuulista. Ks. kevään 2019 alkutapaamisen tunnelmat.

Loppugaala järjestetään huhtikuun alkupuolella. Loppugaalassa kaikkien kurssien kurssitiimit esittelevät lyhyesti parhaat oivalluksensa järjestämästään opintokokonaisuudesta. Loppugaalaan kutsutaan kestävän kehityksen asiantuntijoita antamaan palautetta kurssitiimien esityksistä. Tapaamisessa opiskelijat ja opettajat pääsevät vertailemaan omia kurssikokemuksiaan muiden lukioiden kurssilaisten kanssa.