Mitä eurokriisistä opittiin?

austerityViimeaikaista talouspolitiikasta käytävää julkista keskustelua sävyttää kaksi huomionarvoista piirrettä. Ensiksi uutisointi pyörii liki yksinomaan hallituksen tavoitteekseen asettaman yhteiskuntasopimuksen ja sen kohtalon ympärillä. Uutisvälineillä ei riitä juurikaan kiinnostusta nostaa esiin muita mahdollisia toimia talouskasvun piristämiseksi, työttömyyden vähentämiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Toiseksi Suomen nykyisen taloustilanteen yhteys euroalueen yleiseen kehitykseen ja eurooppalaiseen talouspolitiikkaan loistaa kotimaisessa keskustelussa poissaolollaan.

Nämä kaksi havaintoa ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Niin talouspoliittisen keskustelun keskittyminen (hinta)kilpailukyvyn ongelmaan kuin euromaiden kohtalonyhteyden aktiivinen unohtaminen juontavat pitkälti juurensa tapaan, jolla eurokriisi aikanaan julkisessa keskustelussa opittiin selittämään.

Viime kuussa julkaistussa artikkelissa ”Mediating the German Ideology: Ordoliberal Framing in European Press Coverage of the Eurozone Crisis” analysoin yhdessä Timo Harjuniemen kanssa eurokriisin uutisointia kahdeksan euromaan lehdistössä vuosina 2010–2012. Artikkelin taustalla on ajatus, että talouskriisit ovat käännekohtia, jolloin todellisuuden määrittelystä ja toimintavaihtoehdoista käydään kiivasta poliittista kamppailua. Keskustelussa risteilee vaihtoehtoisia tulkintoja kriisin syistä ja sen ratkaisemiseksi vaadittavista toimenpiteistä, mutta tietyt selitystavat saavat julkisuudessa enemmän suosiota ja nousevat ajan mittaan hallitsevaan asemaan. Vakiintuvat tulkinnat pohjustavat tulevaa talouspolitiikkaa ohjaavia ja oikeuttavia nyrkkisääntöjä.

Eurokriisin dramaattisimpia hetkiä elettiin kevään 2010 ja kesän 2012 välillä, jolloin useampi euromaa ajautui syviin maksuvaikeuksiin ja pankkisektori oli useaan otteeseen vaarassa romahtaa. Vertaileva analyysimme osoittaa, että suomalaisessa lehdistössä eurokriisiä koskevaa julkisuutta hallitsi tänä aikana kaksi pääasiallista selitysmallia.

Yhtäältä kriisiä selitettiin suomalaisissa lehdissä euroalueen rakenteellisista valuvioista kumpuavina ongelmina: valuutta-alueeseen kuului keskenään liian erilaisia talouksia, siihen oli poliittisista syistä hyväksytty yhteisen valuutan vaatimuksiin sopimattomia maita, eikä EMUun ollut rakennettu riittäviä instituutioita ja mekanismeja pankkien ja jäsenmaiden velkaongelmien hallitsemiseksi. Selvästi suosituin selitysmalli osoitti kuitenkin rakenteiden sijasta sormella yksittäisten jäsenmaiden poliittisia virheitä ennen kriisiä: julkisen sektorin velka euromaissa, ja erityisesti ”ongelmamaissa”, oli paisunut kestämättömälle tasolle liian löysän talous- ja sosiaalipolitiikan seurauksena.

Vertailumme perusteella suomalaisen lehdistön uutisointi eurokriisistä noudatti pitkälti euromaiden valtavirtaa ja oli linjassa erityisesti Saksan, Hollannin ja Belgian kanssa. Ranskan, Italian, Espanjan ja Kreikan julkisuudessa korostuivat  näitä ”pohjoisen” maita hieman enemmän euroalueen rakenteelliset ongelmat, mutta Espanjaa lukuun ottamatta ylivelkaantuminen oli myös niissä johtava selitysmalli. Kaikkiaan analyysimme osoittaakin, että eurokriisistä käyty keskustelu jäsenmaiden valtavirtajulkisuudessa oli vuosina 2010-2012 hyvin samansuuntaista.

Artikkelissa tulkitsemme tulosta yhtenä osoituksena Saksan hallituksen kyvystä ohjata euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa eurokriisissä. Kulissien takaisen institutionaalisen vallan lisäksi Saksan hallitus käytti julkista määrittelyvaltaa tuottamalla kriisistä tietynlaisen tulkintamallin, joka eurokriisiä uutisoivan kansallisen lehdistön välityksellä levisi tehokkaasti eurooppalaisessa julkisuudessa.  Hallitsevassa selitysmallissa korostuukin saksalaisen ordoliberalistisen perinteen vahva kädenjälki. Tämä Saksan toisen maailmansodan jälkeiseen ”talousihmeeseen” ja ”sosiaalisen markkinatalouden” malliin usein yhdistetty oppi korostaa talouspolitiikassa nimenomaan tiukan talouskurin, ulkoisen kilpailukyvyn ja velkaantumisen välttämisen merkitystä.

Eurokriisissä juuri ordoliberalistiset selitys- ja ratkaisumallit nousivat pitkälti eurooppalaisen julkisen keskustelun keskiöön ja kansallista talouspolitiikkaa määrittäviksi ohjenuoriksi. Samalla, vaikka suurtyöttömyys, talouskasvun heikkous, pankkisektorin ongelmat ja EKP:n poikkeustoimet rasittavat edelleen jäsenmaita, euroalueen yhteiset talousongelmat ovat pitkälti kadonneet julkisesta keskustelusta. Tätä voidaan pitää ordoliberalistisen tulkintakehikon yhtenä tärkeimmistä vaikutuksista: se onnistui kääntämään katseen pois euroalueesta yhteisenä ja keskinäisriippuvaisena talousalueena ja kiinnitti huomion yksittäisten maiden velkaantumiseen, puutteisiin kilpailukyvyssä sekä poliittisiin virheisiin.

Tänään eurokriisin ordoliberaalit opetukset näkyvät paitsi Sipilän hallituksen muotoilemissa toimenpiteissä Suomen talousongelmien taittamiseksi myös kotimaisessa talouspoliittisessa keskustelussa. Huomio kiinnittyy julkisiin leikkauksiin ja yhteiskuntasopimuksen nimellä kulkevaan sisäiseen devalvaatioon juuri siksi, että euroaluetta koskevan kokonaiskysyntäongelman sijaan talouskriisi opittiin näkemään merkkinä yksittäisen jäsenmaan omista talouspolitiikan virheistä kumpuavasta julkisen sektorin ylivelkaantumisesta ja kilpailukyvyn menettämisestä.

Hallituksen valitseman tien ongelmana on kuitenkin se, ettei Suomi ole ordoliberalistisella vientivetoisen kasvun linjallaan yksin. Kun jokaisen euromaan tehtäväksi on jäänyt itse sopeutua euroalueen vaatimuksiin, kaikkien samaan aikaan tekemät sopeutumistoimet heikentävät euroalueen kokonaiskysyntää ja nakertavat siten muiden jäsenmaiden mahdollisuuksia menestyä.

Nykyinen Euroopan-laajuinen talouskurikehitys ei toisin sanoen ole kestävällä pohjalla. Kun se kriisiytyy, julkinen kamppailu tulkinnoista avautuu uudelleen. Yhteiskunnalliset ja poliittiset voimasuhteet euroalueen ydinmaissa määrittävät pitkälti sitä, korvaako ordoliberaalin selitysmallin tällöin keskustelu julkisen elvytyksen tarpeesta ja euroalueen rakenteiden ja sääntöjen uudistamisesta kokonaiskysynnän sääntelemiseksi.

Markus Ojala

”Pakolaiskriisistä” ja asiantuntijahatuista

Maahanmuutto on tällä hetkellä erityisen ajankohtainen ja tunteita herättävä aihe, ja liikkeellä on myös paljon huhuja ja luuloja. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten maahanmuutosta keskustellaan. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun keskusteluun osallistuvat asiantuntijat, kuten Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla 8.12.2015 julkaistussa kansainvälisen politiikan dosentti Kari Laitisen ja dosentti Pirjo Jukaraisen kirjoituksessa. Kun itse kukin laittaa asiantuntijahatun päähänsä, sanoilla on enemmän painoarvoa, ja siksi myös sanojan vastuu on vastaavasti suurempi. Tästä syystä haluaisinkin kiinnittää huomiota muutamiin kirjoituksessa esiintyviin kohtiin.

Millä perusteella?
Alussa kirjoitus toteaa turvattomuuden tunteen lisääntyneen ja liittää tämän kehityksen muun muassa ”Euroopan pakolaiskriisiin”. Teksti myös lisää Pariisin terrori-iskujen voimistaneen turvattomuutta. Tekstissä ei kuitenkaan oikein perustella näitä väitteitä. Koska turvapaikan hakijoiden määrän lisääntyminen on vielä varsin tuore ilmiö, Pariisin terrori-iskuista puhumattakaan, on vaikea kuvitella, että näiden vaikutuksista turvattomuuden tunteeseen olisi vielä olemassa tutkimusta. Syy-seuraus-suhteiden osoittaminen tällaisissa tapauksissa voi myös olla ylipäätään vaikeaa. Toki on niin, että tutkijat monesti kommentoivat ajankohtaisia asioita, joista tutkimusta ei vielä ole. Tällöinkin on kuitenkin tärkeää, että lukija ymmärtää, millä perusteella asiantuntija kommenttinsa antaa. On esimerkiksi mahdollista, että tutkijan kommentti perustuu omiin tai lähipiirin kokemuksiin, mutta silloin tämä on syytä tuoda avoimesti esille.

Kenen mukaan?
Myöhemmin teksti vetoaa asiantuntijatietoon sekä mahdollisesti tilastotietoon: ”Olemme asiantuntijoiden mukaan myös hoivanneet liikaa; viranomaislähtöinen kotouttaminen ja vastikkeeton sosiaaliturva ovat vieneet monelta toimintakyvyn ja motivaation menestyä yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajaryhmät ovat Suomessa hyvin eriarvoisia: Suomessa ulkomailla syntyneiden maahanmuuttajien väliset tuloerot ovat OECD-maiden suurimmat.” Erikoista on kuitenkin, että näihin tietoihin ei anneta mitään lähdeviitteitä. Lähdeviittaukset kuuluvat yleisesti hyvään tutkimustapaan, ja niitä on tapana käyttää myös tiedettä yleistajuistavissa teksteissä kuten blogeissa. Yksi lähdeviittausten tärkeä tehtävä on, että tarjottua tietoa ja sen antajaa voidaan tarvittaessa arvioida. Tämä on erityisen tärkeää esitettäessä mahdollisesti kiistanalaisia väitteitä, jollaiseksi esimerkiksi väite vastikkeettoman sosiaaliturvan passivoivasta vaikutuksesta voitaneen lukea.

(Sivuhuomautuksena: kahteen kirjoituksessa esitettyyn väitteeseen on alkuperäisen julkaisun jälkeen lisätty alaviitteenä perusteluja ja viitteitä. Tämä on mahdollisesti ollut reaktio kirjoitusta kohtaan Voimassa esitettyyn kritiikkiin.)

Kriisi, sankarit ja viholliset?
Tekstissä käytetään sanoja kuten ”pakolaiskriisi”, ”kansallismieliset” ja ”anarkistit”. Jälkimmäiset kaksi viittaavat itsenäisyyspäivänä mieltään osoittaneisiin ryhmiin. Näitä termejä on käytetty myös esimerkiksi mediassa. On kuitenkin tärkeä huomata, että nämä käsitteet eivät ole neutraaleja tai arvovapaita. ”Pakolaiskriisi” paitsi viittaa siihen, että Eurooppaan on viime aikoina tullut enemmän turvapaikanhakijoita kuin aikaisemmin, myös määrittelee tämän prosessin kriisiksi ja siis joksikin epätoivotuksi ja hallitsemattomaksi. ”Kansallismielisten” ja ”anarkistien” osalta taas voidaan nähdä kysymyksen olevan se, kenellä on valta määritellä ja nimetä ryhmät. ”Kansallismielisten” tapauksessa nimeäminen myötäilee ryhmän omaa määrittelyä ”isänmaallinen”, kun taas ”anarkistien” tapauksessa määrittely on ilmeisesti tehty ulkopuolelta, koska yhteisö ei itse tätä nimitystä käytä. Tämä asettaa kyseiset ryhmät eriarvoiseen asemaan, ja voisi jopa väittää, että tällaisella nimeämiskäytännöllä ryhmistä rakennetaan klassisesti sankareita ja vihollisia. Nimityksillä, jotka ryhmille ja tapahtumille annetaan, on merkitystä, varsinkin kun tämä tapahtuu asiantuntijoiden toimesta. Nimitysten sisältämiä merkityksiä ja arvoja onkin mahdollisuuksien mukaan vastuullista pohtia ja tehdä näkyviksi myös asiantuntijatekstien lukijoille.

Pakolainen vai maahanmuuttaja?
Tekstin ensimmäisessä kappaleessa puhutaan ”pakolaiskriisistä” ja yhdeksännessä puolestaan ”maahanmuuttokriisistä”. Molemmat ilmaisut näyttävät kuitenkin viittaavan Eurooppaan tulevien turvapaikanhakijoiden määrän viimeiaikaiseen kasvuun. Näin teksti tuntuu rinnastavan pakolaiset ja maahanmuuttajat sekä käyttävän näitä ilmaisuja ikään kuin ne tarkoittaisivat samaa asiaa. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka niiden voidaankin nähdä osittain limittyvän. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty pakolaisstatus, ja näin ollen viimeaikaisten tapahtumien osalta olisikin oikeampi puhua turvapaikanhakijoista. Maahanmuuttaja puolestaan viittaa henkilöön, joka saapuu maahan moninaisista syistä, esimerkiksi työn, opiskelun tai perheen vuoksi. Näiden käsitteiden merkitykset ja erot saattavat olla tavallisille lukijoille epäselviä. Käsitteiden tarkka ja johdonmukainen käyttö onkin yksi tapa osoittaa asiantuntijuutta. Tämä myös helpottaa dialogia – kun sanojen merkityksistä on yhteinen ymmärrys, on helpompi puhua samasta asiasta.

Pyhä yksinkertaisuus?
Teksti tuntuu esittävän muuttoliikkeen ja siihen liittyvät prosessit varsin yksinkertaisina ja jopa helposti ratkaistavissa olevina asioina. Teksti esimerkiksi toteaa maahanmuuttopolitiikan puutteen näkyvän huono-osaisuuden sekä ”ulkomaalaistaustaisten” keskittymisenä tietyille asuinalueille ja kouluihin. Tämän teksti viittaa johtavan kielteisiin kehiin, jotka taas aiheutuvat ”etenkin nuoren, toisen maahanmuuttajasukupolven integroitumiseen liittyvistä ongelmista”. Ratkaisuksi teksti ehdottaa ”ennalta estävää” ja ”hallittua” maahanmuuttopolitiikkaa, mutta siitä ei käy ilmi, mitä tämä käytännössä tarkoittaa – tehokkaampaa rajavalvontaa, turvapaikanhakuprosessia, kotouttamista, tai ehkä jotain ihan muuta? Muuttoliikkeet eivät myöskään ole yksinkertaisia asioita, vaan ne kietoutuvat esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin ja valtasuhteisiin. Osa asiantuntijuutta on tutkittavien ilmiöiden monimutkaisuuden hahmottaminen, vaikka lyhyet ja nopealla syklillä tuotetut uutiset eivät aina anna mahdollisuutta niiden esiintuomiseen. On kuitenkin varsin ongelmallista esittää monimutkaiset asiat yksinkertaisina, sillä tämä peittää helposti alleen epäsymmetriset valtasuhteet, inhimillisen kärsimyksen sekä sen, että ”kriisi” ei ehkä olekaan Suomen poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten kuormittuminen, vaan ehkä se on jossain ihan muualla.

Suomen yliopistojärjestelmä on viime aikoina ollut poliittiselta taholta tulleen kritiikin kohteena. Tieteen yleistajuistaminen on tärkeää, mutta erityisesti tässä tilanteessa meidän tutkijanhattua käyttävien on syytä kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla me asiantuntijuuttamme tuomme esiin. Valta tuo vastuuta.

__________________________________________________________________________
Erna Bodström

Kirjoittaja on tutkija, joka valmistelee väitöskirjaa maahanmuuttoon ja kansalaisuuteen liittyvistä teksteistä.

Demarit – SPD:n, Pasokin vai Labourin tiellä?

Jeremy Corbynin yllättävä nousu Brittien Labour-puolueen johtoon avaa kiinnostavia kysymyksiä Suomen demareiden tulevaisuudennäkymistä. Voisiko kotoisessa SDP:ssäkin nousta valtaan vakaumuksellinen sosialisti, kansanliikkeitä lähellä oleva ja oikeiston talouspoliittiset opit selväsanaisesti hylkäävä outsider, joka tekisi puolueesta jälleen todellisen vaihtoehdon? SDP:n johto tuskin erehtyy Labourin tavoin luovuttamaan puheenjohtavalinnassa suoraa äänivaltaa ruohonjuuritasolle. Siitä huolimatta puolueen sisäpiiri joutunee jatkossa seuraamaan tarkasti, saako Corbyn luotua Labourille uutta nostetta, ja pohtimaan, voisiko vastaavalla strategialla nousta Suomessa kilpailemaan pääministeripuolueen paikasta seuraavaksi vaalikaudeksi. Jatka artikkeliin Demarit – SPD:n, Pasokin vai Labourin tiellä?