Musikerna – Reliabilitet

Ändå ser han sin tolkning av transkriberingen som trovärdig…

Ibland kan forskaren skicka transkriberingen till den intervjuade före analys, som en slags försäkran om att denne menat så som det har uttryckts i ord. Ibland kan det hända att det som finns i någons tankar inte kommer fram på rätt sätt i materialet, så som den intervjuade har menat. I denna undersökning gjordes dock inte detta för att forskarna upplevde inte behov av det.

Analysskedet var ändå så pass tungt och spretigt, att om Mansikka skulle göra om det så skulle han medverka i intervjuerna.

I och med att den kvalitativa transkriberingens analys alltid är forskarens egna subjektiva tolkning kan studiens resultat uppfattas som ovetenskapligt. Forskaren försöker forma materialet till en färgad helhetsförståelse. Metoden kan ändå bevisas vara vetenskaplig valid när forskaren motiverar tolkningen till exempel gentemot tidigare studier och att läsaren genom detta ser forskarens tolkning som tillförlitlig. Läsaren ser då forskarens synsätt som ett rimligt synsätt att se på saken. Mansikka beskriver det som att forskaren försöker hitta som det essensiella för förståelsen och  måste då tolka det som sagts. I denna studie försvårades analysskedet på grund av att Mansikka på grund av förhinder inte hade varit med på plats under intervjuerna . Trots det hade han vid behov telefonkontakt med de andra forskarna och kunde ställa närmare frågor vid analysskedet.