Koulutusohjelman rakenne

Kirurgian koulutusohjelmien kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluviksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin, Peijaksen, Hesperian ja Kätilöopiston sairaalat).

Helsingin yliopisto sopii erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikkasopimukset oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa.

Osa aikaisemmin koulutuspaikkarekisterissä esiintyneistä koulutuspaikoista on siirtynyt toiselle ERVA-alueelle, ja siten toisen yliopiston sopimuspiiriin.

Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka Ks. muiden yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat:

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)

Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Jakson suorittamiseksi tulee opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit. Erikoistuvan tulee tarkistaa pysyväismääräyksistä  tarkemmat terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Palvelun hyväksyy yleislääketieteen oppiala.

Runkokoulutus (2 v 3 kk)             

Runkovaiheen koulutuksen tulee antaa toimintavalmiudet erilaisten kirurgisten potilaiden hoitotarpeen arviointiin ja tarvittavan ensihoidon antoon mukaan lukien yksinkertaiset kirurgiset toimenpiteet eri kirurgian aloilta.
Runkokoulutuksen tavoitteena on antaa jokaisen erikoisalan kirurgille valmiudet toimia sairaalapäivystäjänä. Elektiivisen toiminnan valmius tähtää niiden kirurgisten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon, jotka ovat tavallisia eivätkä edellytä erikoiskirurgista osaamista. Jokaisen tulee kuitenkin hallita erikoiskirurgisten toimenpiteiden indikaatiot sekä päivystyskirurgiassa että elektiivisessä kirurgiassa. Kun erikoistuva on ilmoittautunut yliopistoon erikoistumaan, hänen tulee itse hankkia koulutussairaala. Koulutussairaalan vastuuylilääkäri nimeää erikoistuvalle lääkärille vastuukouluttajan sekä henkilökohtaisen ohjaajan. Koulutuspaikassa erikoistuvalle lääkärille tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jonka tukena käytetään LOKIKIRJAA.

Työskenneltyään koulutussairaalassa 4-6 kk, erikoistuvan tulee varata aika koulutuksen vastuuhenkilön tapaamiseksi. Runkovaiheen koulutus tulee tehdä pääsääntöisesti keskussairaaloissa, joilla on koulutussopimus Helsingin yliopiston kanssa.

Yliopistosairaalan ulkopuolinen koulutus on ennen varsinaista yliopistosairaalassa suoritettavaa koulutusjaksoa ja tällöin erikoistuvien lääkäreiden valinnan suorittavat ulkopuolisen paikan kouluttaja sekä yliopistosairaalan vastuuhenkilö yhdessä noudattaen erikoislääkäritoimikunnan sekä EU:n lääkärikoulutuksen neuvoa antavan komitean (ACMT) antamien suosituksien periaatteita.

Lähijohtajakoulutus