Säännöt

Stigman edellinen sääntömuutos rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 23.11.2017.

Stigma ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka†

Yhdistyksen nimi on Stigma ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on aikaansaada yhteistoimintaa Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan opiskelijoiden keskuudessa, edistää heidän opintojaan sekä perehtymistään yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan
liittyviin kysymyksiin.

Yhdistyksen tavoitteena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, integroida uudet opiskelijat
yliopistomaailmaan sekä edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä
järjestämällä erilaisia virkistystapahtumia. Yhdistys järjestää lisäksi erilaista toimintaa, kuten keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.

Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen kanssa ja liittyä niihin jäseniksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus periä jäsenmaksuja, vastaanottaa lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa tai sosiaalitieteitä pääaineenaan opiskeleva henkilö. Muuta kuin yhteiskuntapolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa tai sosiaalitieteitä pääaineenaan opiskelevat voivat liittyä niin halutessaan yhdistyksen jäseniksi. Tämä tapahtuu yhdistyksen hallitukselle tehtävällä ilmoituksella.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen eroamaan, kun hän päättää opintonsa Helsingin yliopistossa.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään sääntömääräisessä
vaalikokouksessa.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut, puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja ja hallituksen erikseen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa yhteisesti päätettävänä ajankohtana, pois lukien loma-ajat.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle sekä lisäksi vuosittain vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka- ja aika.

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun se sellaisen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä vaatii.

11§ Sääntömääräiset kokoukset

11a Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun aikana.

Vuosikokouksessa

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskija
3. kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
4. päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
6. päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista

11b Yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous on pidettävä vuosittain marras–joulukuussa.

Vaalikokouksessa

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskija
3. valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, jonka tulee olla yhdistyksen jäsen. Valitaan yhdistyksen hallitukseen varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi, enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Näiden tehtävät voidaan määrätä yhdistyksen kokouksessa, jollei näin tehdä,
järjestäytyy hallitus ensimmäisessä kokouksessaan.
4. käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokoukseen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on mainittu kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan purkautumisesta päättävässä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä yhteiskuntapolitiikan, sosiaalipolitiikan ja sosiaalitieteiden opiskelun, tutkimustoiminnan, opintojen ja harrastustoiminnan hyväksi.