Yhteiskuntapolitiikan kandiaiheita

Kandidaatintutkielma on tiettyyn kysymyksenasetteluun ja perusteltuun rajaukseen pohjautuva katsaus tutkimuskirjallisuuteen. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus eikä pidä sisällään empiirisen tutkimusaineiston keruuta tai analyysiä. Kandidaatintutkielmalla osoitetaan kykyä tieteellisen kirjoittamiseen, tieteellisen ajattelun soveltamiseen ja kykyä käsitellä yhteiskuntatieteellisiä ongelmia. Ihannetapauksessa kandidaatintutkielma toimii taustatyönä pro gradu -tutkielmalle mutta kanditutkielman aloittamista ei ole mielekästä lykätä mikäli gradun aihe on vielä auki.

– Sosiaalitieteiden kandiohjelma – Kirjoitusohjeet kanditaatin tutkielmaa varten, elokuu 2018

Monille opiskelijoille opintojen puolivälin yksi kinkkisimmistä kysymyksistä on se, minkä aiheen voisi valita oman kandidaatin tutkielmansa kohteeksi. Ennen kuin opiskelija aloittaa kandiseminaarin (yleensä) kolmannen opintovuotensa aikana, on eduksi, että opiskelijalla olisi jo alkeellinen käsitys siitä, minkä teeman haluaa ottaa kandinsa aiheeksi. Aiheen valinta ennen seminaaria ei ole välttämätöntä, ja monille aihe täsmentyy (tai toisinaan muuttuu kokonaan muunlaiseksi alkuperäisestä suunnitelmasta) vasta seminaarin aikana, mutta hyvä valmistautuminen opintojen puolivälin suureen koitokseen on silti eduksi. Tämän vuoksi olemme koonneet tälle sivulle muutamia esimerkkejä vanhoista kandidaatin tutkielmista, joita yhteiskuntapolitiikan opiskelijat voivat hyödyntää hakiessaan inspiraatiota omille kirjoituksilleen.

Tämän lisäksi pyrimme siihen, että uudet opiskelijat, jotka vielä toistaiseksi pohtivat omaa opintosuuntaansa, voisivat löytää tältä sivulta näytteitä opinnäytetöistä, joita yhteiskuntapolitiikan saralla tehdään. Lukemalla tältä sivulla löytyviä kanditöitä onkin mahdollista saada hyvää kosketuspintaa rakkaan oppiaineemme teemoihin. Toivommekin, että nämä näytteet auttavat uusia opiskelijoita löytämään innostuksen perehtyä syvemmälle yhteiskuntapolitiikan maailmaan sekä valitsemaan yhteiskuntapolitiikan omaksi sosiaalipolitiikan suuntauksekseen.

Kandidaatin tutkielmaa kirjoitetaan yleensä noin puolen vuoden ajan ja sen on tarkoitus olla kirjallisuuskatsaus johonkin pääaineen kannalta relevanttiin aiheeseen. Kyseessä on kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa tieteellisen kirjoittamisen käytännöt sekä valmistelee opiskelijaa kirjoittamaan tieteellisiä tekstejä tulevaisuudessakin. Ihanteellisessa tapauksessa kandityö voi toimia myös johdantona maisterintutkielmaan, jonka pohjana voi käyttää kandityötä varten tehtyä tutkimustyötä, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Vanhojen kanditöiden aiheita:

 • Vapautuvien vankien huono-osaisuuden kasautuminen ja yhteiskuntaan sopeutuminen
 • Terveyspoliittiset instrumentit terveyskäyttäytymisen sosioekonomisten erojen kaventamiseksi
 • Vanhusten yksinäisyys ja keinoja sen lieventämiseksi
 • Sorron risteymät seksityötutkimuksessa. Intersektionaalinen analyysi seksityöntekijöiden kohtaamasta epätasa-arvosta seksityöstä tehdyssä tutkimuskirjallisuudessa
 • Yhteiskunnan vaikutukset maskuliiniseen juomiseen – Alkoholinkäytön maskuliininen representaatio
 • Etnisten vanhusten haasteet vanhuspalveluiden piirissä
 • Ympäristö, raha vai ihmiset? – Suomalaisen sosiaaliturvan ekologiset rajoitteet
 • Peruskoulun kouluvalinta tasa-arvokysymyksenä
 • Koulutuksen tasa-arvo – Miten se toteutuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
 • Poliittisen osallistumisen eriytyminen. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vaikutus kansalaisten poliittiseen osallistumiseen
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet julkishallinnon osallistamishankkeissa

Näytteitä kanditöistä:

Suomi, joka hukkui työuupumukseen [Jaakko Muilu]

Ekologinen kestävyys, hyvinvointi ja elintaso – Katsaus kestävän hyvinvoinnin teorioihin [Katja Kivikoski]

Raha ratkaisee: suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän ja sosioekonomisten terveys- erojen väliset yhteydet [Susanna Ahokas]

Alkoholinkäytön sosioekonominen eriarvoisuus – kulutuksen ja haittojen välinen paradoksi [Milla Rajala]

Köyhyys valtaa mielen [Lari Hokkanen]

Lapsen uusperhe ydinperhenormin varjossa [Rea Glad]

Nuorten digisyrjäytyminen Suomessa [Juuso Kilpinen]

Päihderiippuvuudet yhteiskunnassa: Aivosairausmallin tarkastelu [Hanna Marttila]

Suomen poliittiset jakolinjat, ja niiden vaikutus puoluevalintaan vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa – Poliittinen kenttä muutoksessa [Paavo Maakannas]

Vammaisuuden mediarepresentaatiot – Toiseuttavia stereotypioita vai progressiivisia lähestymistapoja? [Marjaana Hakala]

Verkostojen analyysi – Politiikkaverkostojen tutkimus Suomessa [Pirre Seppänen]

Yhteisvastuusta omavastuuseen – Ovatko henkilökohtaiset sosiaalitilit varteenotettava vaihtoehto järjestää sosiaaliturva Suomessa? [Kaisla Sarekoski]

Nämä kanditöiden näytteet ovat esillä kirjoittajien luvalla. Mikäli haluat myös oman kandityösi tälle sivulle näytille, voit olla yhteydessä Stigman hallitukseen.