Väitös / Public defense: FM Mikko Ojanen: User Stories of Erkki Kurenniemi’s Electronic Musical Instruments, 1961–1978

Filosofian maisteri Mikko Ojasen musiikkiteknologian historian alaan liittyvä väitöskirja ”User Stories of Erkki Kurenniemi’s Electronic Musical Instruments, 1961–1978” tarkastetaan julkisesti Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa perjantaina 18.12.2020, klo 16 alkaen.

Väitöstutkimus käsittelee elektroakustisen musiikin historiaa sekä sähkösoitinsuunnittelua Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimuksen kohteena ovat suomalaisen elektronisen musiikin pioneerin Erkki Kurenniemen (1941–2017) ainutlaatuiset sähkösoittimet sekä erityisesti näillä soittimilla tuotettu musiikki. Historianäkökulmasta väitöstutkimus haastaa ja tarkentaa aiempaa kuvaa elektroakustisen musiikin tilanteesta Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla. Teknologiatutkimuksen näkökulmasta työ osoittaa, kuinka teknologiset artefaktit kehittyvät pikemminkin alkuperäisen suunnittelijan, niiden käyttäjien ja itse artefaktin välisessä monimutkaisessa vuorovaikutuksessa kuin yksinäisen suunnittelijan keksintöinä, muusta maailmasta eristetyssä laboratoriossa. Tutkimus pohjautuu historiallisesti merkittävään kulttuuriperintöaineistoon, joka koostuu musiikkiteoksista (noin 100 teosta), historiallista media- ja arkistoaineistosta, valokuvista, soittimista ja muistitiedosta. Työ vastaa avoimen tieteen haasteeseen ja pyrkii tarjoamaan rikkaan aineistokokonaisuuden avoimesti saataville mahdollisimman laajasti myös jatkokäyttöä ja tarkastelua varten.

Vastaväittäjänä toimii Goldwin Smith Professor of Science and Technology Studies Trevor Pinch (Cornell University) ja kustoksena professori Heta Pyrhönen (Helsingin yliopisto).

Poikkeustilan vuoksi väitöstä voi seurata vain etäyhteydellä Helsingin yliopiston Zoom-palvelussa osoitteessa: https://helsinki.zoom.us/j/62501300223?pwd=UHB1dlliVEZscGtnYk5IaURmT3Rkdz09
Meeting ID: 62 501 300 223 / pw: 434434

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa sekä Zenodo-arkistossa.

Tapahtumailmoitus.

Lisätietoja: mikko.ojanen@helsinki.fi; 044 242 8103

Tietoa väittelijästä: Mikko Ojanen tutkii elektroakustisen musiikin historiaa Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee tuntiopettajana yliopiston Elektronisen musiikin studiossa sekä tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston Datatuessa. Ojanen toimii myös muusikkona, ääniteknikkona ja musiikin tuottajana useissa elektronisissa, kokeellisissa ja populaarimusiikkiyhtyeissä ja -projekteissa.
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/mikko-ojanen
https://www.discogs.com/artist/515228-Mikko-Ojanen

*****************************
Mikko Ojanen (MA) will defend the doctoral dissertation entitled ”User Stories of Erkki Kurenniemi’s Electronic Musical Instruments, 1961-1978” in the public examination in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 18 December 2020 at 4 pm (EET).

The doctoral dissertation concentrates on the history of electroacoustic music and electronic instrument design in Finland in the 1960s and 1970s. The subject of the study are the unique electronic instruments designed by Erkki Kurenniemi (1941–2017), a Finnish pioneer of electronic music, and the music produced especially with these instruments. From a historical perspective, the dissertation challenges and refines the previous descriptions of the situation of electroacoustic music in Finland in the 1960s and 1970s. From the perspective of technology studies, the work shows how technological artifacts evolve in a complex interaction between the original designer, users, and the artifact itself, rather than as inventions by a lonely designer, in a laboratory isolated from the rest of the world. The research is based on historically significant cultural heritage sources, which consist of musical works (approx. 100 works), historical media and archival material, photographs, musical instruments and oral history. The work meets the challenge of open science and seeks to make a rich body of material available as openly as possible for further use and review.

Goldwin Smith Professor of Science and Technology Studies Trevor Pinch (Cornell University), will serve as the opponent, and Professor Heta Pyrhönen (University of Helsinki) as the custos.

Due to the current situation audience is not allowed in the lecture hall and the discussion can be followed in Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/62501300223?pwd=UHB1dlliVEZscGtnYk5IaURmT3Rkdz09
Meeting ID: 62 501 300 223 / pw: 434434

The electronic form of the dissertation is available in E-thesis service.

The event in the University of Helsinki events calendar.

For more information: mikko.ojanen@helsinki.fi; +358(0)44 242 8103

Information about the respondent: Mikko Ojanen studies the history of electroacoustic music in Finland in the 1960s and 1970s in the Doctoral Programme for Philosophy, Arts and Society. He works as a part-time lecturer at the university’s Electronic Music Studio and as an information specialist in the Helsinki University Library Data Support. Ojanen also performs frequently as a musician, sound technician and music producer in several electronic, experimental and popular music projects and groups.
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/mikko-ojanen
https://www.discogs.com/artist/515228-Mikko-Ojanen

Kari Laitinen musiikkitieteestä väittelee Ruotsin vallan ajan sotilassoittajista 11.9.2020

FM Kari Laitinen väittelee 11.9.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Piipareita, klarinetinpuhaltajia ja musikantteja Sotilassoittajat Suomessa Ruotsin ajan lopulla”.

Väitöstä voi seurata vain etäyhteydellä. Linkki ja salasana löytyvät tämän viestin loppuun linkitetyltä tapahtumailmoitussivulta.

 

Vastaväittäjänä tilaisuudessa on Suomen historian professori Charlotta Wolff (Turun yliopisto), ja kustoksena on professori Anu Lahtinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Studia musicologica Universitatis Helsingiensis.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu, jonka linkki tulee lähempänä tilaisuutta tapahtumailmoitussivulle julki.

 

Tapahtumailmoitus: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=58958

Kutsu – Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumi / Inbjudan – Virtuellt forum för musikforskare / CFP – Virtual Forum for Music Scholars 7.5.-31.8.2020

Kutsu – Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumi 7.5.-31.8.2020

Suomen etnomusikologisen seuran julkaisu Musiikin suunta avaa musiikkitieteellisen virtuaalifoorumin tukena Musiikintutkijoiden 24. valtakunnallisen symposiumin siirtymiselle koronaviruspandemian vuoksi keväälle 2021. Virtuaalifoorumin erityisenä tarkoituksena on luoda tila esitelmille, jotka ajankohtaisuutensa tai muun syyn takia olisi toivottavaa pitää jo nyt. Keväällä ja kesällä 2020 järjestettävä Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumi tarjoaa tilaisuuden julkaista symposiumiin jo valmisteltuja tai kokonaan uusia esitelmiä. Virtuaalifoorumi tullaan toteuttamaan kolmivaiheisella aikataululla seuraavasti:

Valmiit esitelmät – 7.5.2020

Live-esitelmät – 20.5.2020. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 12.5.2020.

Uudet ja kokeilevat projektit – elokuu 2020. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 1.8.2020

Musiikin suunnan toimitus toivottaa tervetulleeksi sekä kirjallisesti ja audiovisuaalisesti toteutetut esitelmät että monimuotoiset kokeilevat toteutustavat, joissa hyödynnetään esimerkiksi sarjakuvia tai tietokonepelejä. Samalla tarkoituksena on huomioida yhteiskunnallisen poikkeustilanteen tuottamat haasteet tutkijoille ja heidän perheilleen kannustamalla julkaisemaan esimerkiksi lasten kanssa yhteistyössä tuotettuja musiikintutkimukseen liittyviä projekteja sekä menetelmällisiä ja muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä esitelmiä.

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/NtJcvkypmjMB58Q57

Ystävällisin terveisin

Nina Öhman & Henri Pitkänen

Lisätiedot ja kysymykset: nina.ohman@helsinki.fi ja henri.pitkanen@helsinki.fi

Inbjudan – Virtuellt forum för musikforskare 7.5.-31.8.2020 

Med anledning av att det tjugofjärde nationella symposiet för musikforskning har flyttats till våren 2021 p.g.a. coronaviruspandemin, kommer Finska musiketnologiska sällskapets publikation Musiikin suunta att skapa ett virtuellt forum för musikforskning. Det virtuella forumets särskilda syfte är att ge rum för föredrag som är speciellt aktuella eller som det av något annat skäl är önskvärt att hålla just nu. Det virtuella forumet ordnas under våren och sommaren 2020 och erbjuder musikforskare en möjlighet att publicera för symposiet redan färdigställda eller helt nya föredrag. Forumet kommer att genomföras med en tredelad tidtabell enligt följande:

Färdiga föredrag – 7.5.2020

Live-föredrag – 20.5.2020. Förslagen bör inlämnas senast 12 maj 2020.

Nya och experimentella projekt – augusti 2020. Förslagen bör inlämnas senast 1 augusti 2020.

 Redaktionen för Musiikin suunta välkomnar skriftliga och audiovisuellt genomförda föredrag samt mångsidiga, experimentellt förverkligade föredrag där man använder sig av exempelvis serier eller datorspel. Redaktionen vill samtidigt uppmärksamma de utmaningar undantagstillståndet har skapat för forskare och deras familjer genom att uppmuntra publicering av exempelvis forskningsprojekt som genomförts tillsammans med barn samt föredrag som behandlar metodologi eller andra aktuella teman.

Anmälningsblankett: https://forms.gle/NtJcvkypmjMB58Q57

Med vänlig hälsning

Nina Öhman & Henri Pitkänen

För mera information: nina.ohman@helsinki.fi och henri.pitkanen@helsinki.fi 

CFP – Virtual Forum for Music Scholars 7.5.-31.8.2020

 In support of the decision to postpone the 24th Annual Symposium of Music Scholars in Finland to the spring 2021 due to the coronavirus pandemic, Musiikin suunta, a publication of the Finnish Society for Ethnomusicology opens a virtual forum for music scholars. To be held during the spring and summer 2020, the virtual forum provides an opportunity to give existing presentations, especially those planned for the symposium or new presentations. The virtual forum will be implemented in three parts as follows:

 Existing presentations– 7.5.2020

Live-presentations – 20.5.2020. The deadline for abstract submission is May 12, 2020.

New and experimental projects– August 2020. The deadline for abstract submission is August 1, 2020.

We invite proposals for textual and audiovisual presentations as well as experimental projects that deploy, for example, comics or computer games. Also recognizing that music researchers and their families might face various challenges during the coronavirus crisis, we encourage the publication of, for example, music research projects produced in collaboration with children, as well as presentations on methodological issues and other current topics.

Registration form: https://forms.gle/NtJcvkypmjMB58Q57

Best regards

Nina Öhman & Henri Pitkänen

 For more information: nina.ohman@helsinki.fi and henri.pitkanen@helsinki.fi

Helsingin yliopiston musiikkiseura eli HYMS täyttää 30 vuotta!

Helsingin yliopiston musiikkiseura eli HYMS täyttää 30 vuotta.
Sen juhlistamiseksi aikakauslehti Synteesi julkaisee teemanumeron
Soiva yliopisto (3-4/20129), jossa on seuran historiikki. Lisäksi järjestetään gaala-konsertti; siinä kuullaan tähtihetkiä HYMSin eri vaiheista. Esiintyjät:

HYMSin Kamarikuoro Kati Pirttimaan johdolla;Laura Pyrrö, sopraano; Eila Tarasti, piano; Eero Lasorla, tenori, Kalervo Kulmala, käyrätorvi; HYMS ensemble: Elias Nyman viulu, Jussi-Matti Haavisto altto, Lauri Rantamoijanen sello ja Eero Tarasti piano; Ondrej Veselyi (Slovakia) kitara; Adrian Rigopoulos, kontrabasso (Helsingin Filharmonia); Gabriel Korhonen, trumpetti ja Anton Vuohtoniemi, piano

Konsertissa kuullaan musiikkia seuraavilta säveltäjiltä:
Fredrik Pacius, Karl Collan, Richard Wagner, Gaetano Donizetti, Jean Sibelius, Giacomo Puccini, Ernst Chausson, Helvi Leiviskä, Einojuhani Rautavaara, Harri Suilamo ja Eero Tarasti.

Gaala pidetään Kielikeskuksen musiikkisalissa Fabianinkatu 26, 3. krs. Tiistaina 3.3.2020, klo 17. Vapaa pääsy

Doctoral and postdoctoral symposium in musicology (DSM20), January 17, 2020

Doctoral and postdoctoral symposium in musicology

Friday, January 17, 2020
University of Helsinki, Topelia building, lecture hall C120

Open to all. Welcome!

Note: this event can also provide credits for the “lecture pass” [Luentopassi] TTK-461

Schedule

12.00 Opening remarks by Juha Torvinen

12.15 Johanna Hyytinen: ”Soprano masculinities or tenor femininities? Defining gender in Kaija Saariaho’s opera Only the Sound Remains”

12.45 Panu Heimonen: ”The Metamorphosis of musical sociability: comparison of passionate dialogue in the two Mozart’s operas (KV 527, 620) and piano concertos (KV 466, 453)”

13.15 Kristian Wahlström: ”Encouraging Yet Demanding: Student-Centered Subject Expert Pedagogy in Popular Music and Hard Rock Groove”

13.45 Lasse Lehtonen: ”Female singer-songwriters as social change in 1970s Japan”

14.15 Coffee break

14.45 Helena Tyrväinen: ”Oopperalaulaja Aino Ackté desentralisoidun musiikinhistoriantutkimuksen kohteena”

15.15 Anna Ramstedt: ”Pianistin soiva sukupuoli – epätasa-arvon sosiaalinen rakentuminen suomalaisessa pianokulttuurissa”

15.45 Henri Pitkänen: ”What is music? A xenomusicological perspective”

16.15 Break

16.30 Elina Seye: ”The corporeality of sound and movement in performance – an alternative approach to analyzing dance-music interrelations”

17.00 Mikko Ojanen: ”FinEARS: Finnish ElectroAcoustic Research Sources”

17.30 Ahti Korhonen: ”Telegraph Time. Sound Inventions and Innovations”

18.00 Closing remarks

The symposium is organized by Musicology, University of Helsinki

Luentopassisuoritus: Doctoral and Postdoctoral Symposium in Musicology (DSM19), January 18, 2019

Musiikkitieteen tutkijaseminaari järjestää tohtoriopiskelijoiden ja
tutkijoiden esitelmistä koostuvan symposiumin perjantaina 18.1.2018 klo
10-18. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet opiskelijat.

Taiteiden tutkimuksen opiskelijat saavat koko symposiumin seuraamisesta
2/7 osasuorituksen luentopassi-opintojaksoon raporttia vastaan.
Musiikkitieteen opiskelijat saavat 1 op suorituksen vanhojen
tutkintovaatimusten mukaiseen työelämäjaksoon tai sopimuksen mukaan
johonkin soveltuvaan opintojaksoon.

Alla on symposiumin ohjelma. Tervetuloa!

********************************************************************
Doctoral and Postdoctoral Symposium in Musicology 2019 (DSM19)
Friday January 18, 2019
University of Helsinki, Topelia building, room C120

PROGAMME

10:00-12:00: Session 1, Chair Kai Lassfolk

Ahti Korhonen: From idea to product. Telegraph and other early sound
inventions development periods.

Mikko Ojanen: The user stories of Erkki Kurenniemi’s electronic musical
instruments: analytical point of view and selected analysis tools

Julia Shpinitskaya: Magic Realism of Andrei Tarkovsky: Sound Design and
the Category of Irreal

Timo Laiho: AGM as a data-driven toolbox for analysing musical performance

12:00-13:15 Lunch break

13:15-14:45 Session 2, Chair Elina Seye

Hanna Isolammi: Väinö Raition orkesteriteosten modernismi ja sen
vastaanotto 1920-luvun Helsingissä

Henri Pitkänen: Alterity of Diegetic Nonhuman Music in Star Wars

Riikka Hiltunen: In search for the next big thing. Domain-specific
future consciousness in pop songwriters’ creative work.

14:45-15:00 Planning meeting for participants of the doctoral seminar in
musicology

15:00-15:30 Coffee break

15:30-17:30 Session 3, Chair Esa Lilja

John Nelson: The use of caricature by and for Rimsky-Korsakov to
criticise the tsar

Paolo Ribaldini: Heavy Metal Vocal Technique Terminology Compendium: A
Poïetic Perspective

Kristian Wahlström: The Integration of a Student-Centered Approach and
Expertise in Popular Music Pedagogy – Practices, Significances and an
Implementation in Teaching Groove

Riikka Siltanen: Säveltäjä Richard Faltin Viipurin musiikkielämän
rakentajana 1856-1869

17:30 Closing words

Vierailuluento / guest lecture Stephen Zepke: ”Sublime Art”

Vierailuluento / guest lecture

Stephen Zepke: ”Sublime Art”

Keskiviikko 28.11.2018 klo 10–12
Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio IV (Unioninkatu 34, 2. krs)

Wienissä asuva filosofi ja taiteen tutkija Stephen Zepke esitelmöi ylevän käsitteestä nykytaiteen ja -filosofian kontekstissa. Esitelmän lähtökohtana on Zepken hiljattain ilmestynyt teos ”Sublime Art – Towards an Aesthetics of the Future” (Edinburgh UP, 2017), jossa hän tarkastelee ylevän asemaa mannermaisessa nykyfilosofiassa Deleuzen, Derridan, Lyotardin ja Rancièren pohjalta sekä sitä, miten ylevän käsite on vaikuttanut taiteen uudenlaisiin ilmaisutapoihin.

Tilaisuudesta kirjoitetulla 1-2 sivun referaatilla opiskelijat voivat saada 1 opintopisteen suorituksen joko taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman luentopassiin tai estetiikan aineopintoihin (Estetiikan erikoiskysymyksiä I tai II, TTK-ES321 tai ES322).

Lisätietoja antaa estetiikan tutkija FT Janne Vanhanen (janne.vanhanen@helsinki.fi).

Stephen Zepke: “Sublime Art”

Wednesday November 28, 10 AM to noon

Helsinki University Main Building, auditorium IV (Unioninkatu 34, 2nd floor)

Vienna-based philosopher and art researcher, PhD Stephen Zepke will give a presentation on the concept of sublime in the context of contemporary art and philosophy. Point of departure for the talk is Zepke’s recent monograph “Sublime Art – Towards an Aesthetics of the Future” (Edinburgh UP, 2017), in which he evaluates the importance of sublime in contemporary continental philosophy (Deleuze, Derrida, Lyotard and Rancière) and how the concept has affected contemporary art’s ways of expression.

By writing a summary of 1-2 pages, students can receive one study credit in Art Research’s “lecture pass” or in Aesthetics subject studies (TTK-ES321 or ES322).

For further information, please contact Janne Vanhanen (janne.vanhanen@helsinki.fi).

Perspectives ’18 – Sähkömusiikkia HYYssä -konsertti Orionissa 17.11.2018

Synkooppi ry:n, UHMRL:n ja HYYn järjestämässä konsertissa juhlistetaan HYYn ja HY:n elektronimusiikkistudion yhteistä historiaa luomalla katsauksia nykypäivän kokeelliseen ilmaisuun sekä studion historiasta kumpuaviin teoksiin. Lähtökohtana ovat vuoden 1968 marraskuussa julkaistu HYYn 100-vuotisjuhlalevy Perspectives ’68 – Music in Finland sekä vuoden muut tapahtumat.

Konsertti on osa HYYn 150-vuotisjuhlafestivaalia. Onnea HYY!
https://www.hyy150.fi/hyy150-festivaali/

Paikka: Elokuvateatteri Orion (Eerikinkatu 15)
Aika: Lauantaina 17.11.2018, kello 14-16
Liput: Vapaa pääsy – käsiohjelma 5€
Päivittyvä tapahtumailmoitus Facebookissa: https://www.facebook.com/events/333656887214313/
OHJELMA:
Osmo LINDEMAN: Mobile (1969) (HUOM! Mobile kuullaan Orionin aulassa puolituntia ennen konsertin alkua noin 13.30 alkaen)
Erkki KURENNIEMI: Antropoidien tanssi (1968)
Jari SUOMINEN: soolo integroidulle syntesoijalle (2018)
Jukka RUOHOMÄKI: Mikä aika on (1970/2018)
Tanja TIEKSO & Teemu KORPIPÄÄ: Sopra Muo (2018)
IMPROVISATRICE (Elisa WISTUBA LORCA & Sirpa JOKINEN & Grisell MACDONEL): Triptych for cello, double bass and suitcase – Sendero, Coyolxauhqui, Sound conversation (2018)

Tervetuloa!

Matka ja paikka -seminaari 12.10.2018

Tiedonkerronta-hanke järjestää perjantaina 12.10.2018 Matka ja paikka -seminaarin, jossa käsitellään eri tutkimusalojen näkökulmista matkan, liikkeen ja paikan kysymyksiä kertomuksissa.

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, luentosali 12. Fabianinkatu 33, 3. krs. Tila on esteetön.

Tarkempia tietoja ja ohjelma täällä:

https://blogs.helsinki.fi/tietokirjallista/2018/09/04/tervetuloa-matka-ja-paikka-seminaariin-12-10/