Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tavoite on esittää kiteytetysti tutkimusasetelma:

• tutkielman aihe ja tavoitteet
• tutkimusongelma ja -kysymykset
• se, miten tutkimusongelmaa lähestytään, eli aineisto, teoria ja menetelmät.

Tutkimussuunnitelma siis kertoo, mitä ja miten aiot tutkia.

Tarkistuslista:

  • Olen kuvannut ja perustellut tutkimusongelman eli mitä ja miksi tutkin sekä mitä haluan selvittää.
  • Olen muotoillut alustavat tutkimuskysymykseni kysymyksen muotoon.
  • Olen selittänyt lyhyesti, miten tutkimukseni liittyy aikaisempiin tutkimuksiin ja miten se eroaa niistä.
  • Olen kuvannut aineistoni selkeästi ja ytimekkäästi. Olen kertonut, miten aineisto on rajattu ja miten se liittyy tutkimuskysymyksiini.
  • Olen selostanut teoriataustaa ja määritellyt käyttämäni kielitieteelliset käsitteet.
  • Olen esittänyt tutkimussuunnitelmassa keskeiset lähteet.
  • Olen tuonut esille työni suoritustavat ja analyysimenetelmäni.
  • Olen laatinut alustavan sisällysluettelon (dispositio).
  • Suunnitelma on otsikoitu aiheen tai tutkielman työnimen mukaan.
  • Tutkimussuunnitelmani on 3-5 sivun pituinen.