Puheenvuoroja uskonnosta

Uskonnon politisoituminen, islam, uskonnottomuus, ateismi, uushenkisyys, privatisoituminen, sekularisaatio, postsekulaari, sukupuoli, media, internet, digitalisaatio, populaarikulttuuri, ruoka, terveys, ilmasto, diskursiivinen uskonnontutkimus, kieli, valta, toimijuus, eletty uskonto, uskonto ja kognitio…

Jo pikainen kartoitus ajankohtaisista uskontotieteellisistä keskusteluista tuo esiin aiheiden moninaisuuden. Uskontoa koskevien teemojen kirjon lisäksi myös uskonnosta käytyjen keskustelujen foorumit monimuotoistuvat. Akateemista keskustelua uskonnosta, uskonnoista ja uskonnollisista ilmiöistä ei käydä vain tiedeyhteisöjen seinien sisällä, vaan myös esimerkiksi verkossa.

Uskontotieteen ajankohtaiset keskustelut -blogissa kirjoittajat esittelevät uskontotieteellisesti ajankohtaisia ja kiinnostavia ilmiöitä ja osallistuvat kirjoituksillaan käynnissä olevaan uskontoa koskevaan keskusteluun useista eri näkökulmista.