Verkkokeskustelumentelmiä

Alla olevat verkkokeskustelumenetelmien kuvaukset on tuotettu Helsingin yliopistossa 2007 järjestettyä Opetuksellinen verkkokeskustelu -kurssia varten.

Roolimenetelmä

Roolimenetelmässä osallistujat on jaettu toimintarooleihin. Innovaattori on keskustelun avaaja ja käynnissä pitäjä, nostaa esille uusia näkökulmia tai mielenkiintoa herättäviä aiheita sekä ideoita. Pohdiskelija kommentoi
materiaalina olevaa tekstiä, selventää käsitteitä, kyseenalaistaa, kiistää, tutustuu muuhun kirjallisuuteen. Soveltajan kommentoinnin pohjana on käytännön näkökulma, miten luettu tieto voisi olla sovellettavissa yliopisto-opetukseen. Koordinaattorin tarkoituksena on jakaa tehtäviä tasapuolisesti.

Akvaariomenetelmä

Akvaariomenetelmä on verkkokeskustelua ohjaava menetelmä, jossa osa ryhmästä keskustelee ja toinen osa seuraa keskustelua tehden siitä huomioita ja merkintojä. Etukäteen päätetyn ajanjakson jälkeen rooleja vaihdetaan ja tarkkailijaryhmästä tulee keskustelijaryhmä, kun taas keskustelijat muuttuvat tarkkailijoiksi. Tämä menetelmä sopii verkko-opetusmenetelmäksi, mutta vaatii selkeätä ohjeistusta ja aikataulun mukaista toimintaa.

Verkkolukupiiri

Tämä menetelmän tarkoituksena on aktivoida opiskelijoiden oppimista ryhmän avulla. Menetelmä ei vaadi opettajalta varsinaista opetusta vaan opiskelijoiden selkeää ohjausta. Menetelmä soveltuu suurimpaan osaan yliopisto-opetusta ja on huomattavasti hauskempi tapa opiskellla kirjan tai muun materiaalin sisällöt kuin perinteinen yksinopiskelu.

Diana-malli

Dialogi ja oppimisen intoa synnyttävä autenttisuus ovat DIANA-mallin keskeiset elementit. DIANA-mallin mukaisessa oppimisessa tavoitellaan mielekkyyttä ja yhdessä tekemistä. Autenttisella oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa lähtökohtana ovat reaalimaailman ongelmat ja projektit. Opiskelijat tutkivat ja käyvät dialogia ongelmista tavoilla, jotka on sidottu opiskelijoiden omaan elämään, kokemuksiin ja näkemyksiin.

Kriittisen ajattelun menetelmä

Tämän menetelmän avulla voidaan muuttaa ja uudistaa toimintaa. Kriittisyydessä peruslähtökohta on vilpitön kysyminen. Kysymyksiä esittämällä ja niitä pohtimalla päästään perusteiden löytämiseen, asioiden ymmärtämiseen. Menetelmän avulla opiskelijat oppivat perustelemaan omia ajatuksiaan, tarkastelemaan asioita kriittisesti, kunnioittamaan toisten ajatuksia sekä löytämään parhaat ratkaisut ryhmän kanssa yhteistyössä.

Muita menetelmiä tutustuttavaksi

Aivoriihimenetelmä

Tämän menetelmän perusajatuksena on tuottaa pienryhmissä ideoita, ajatuksia ja kysymyksiä verkko-opetuksesta. Kysymykset ryhmitellään ja luokitellaan, minkä jälkeen perehdytään ennakkojäsentäjien avulla ryhmän käyttöön verkko-opetuksessa. Tämän jälkeen syvennytään kirjallisuuteen ja tarkennettaan pareittain käsitekarttaa.